Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2409. Pravilnik o načinu oddajanja prostorov v uporabo za namen športa, kulture in drugih dejavnosti, ki so financirane iz občinskega proračuna, stran 4720.

Na podlagi 16. in 94. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled v nadaljevanju 22. redne seje dne 9. 5. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu oddajanja prostorov v uporabo za namen športa, kulture in drugih dejavnosti, ki so financirane iz občinskega proračuna
1. člen
S tem pravilnikom se določa način oddajanja prostorov, ki so delno ali v celoti v lasti Občine Bled, v uporabo za namen športa, kulture in drugih dejavnosti, ki so financirane iz občinskega proračuna, določi se višina uporabnine in način plačila uporabnine.
2. člen
Določijo se naslednji prostori in objekti za oddajo v uporabo:
I. del – prostori v Osnovni šoli prof. J. Plemlja Bled, prostori v Osnovni šoli Gorje, prostori v Vrtcu Bled, Knjižnica Bled, prostori v Kulturnem domu v Zasipu, prostori v Kulturnem domu na Boh. Beli, prostori Zadružnega doma v Ribnem, Gorjanski dom v Gorjah.
II. del – objekti v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o.: Festivalna dvorana Bled, Športna dvorana Bled, športni stadion Bled, Grajsko kopališče, Smučišče Straža.
3. člen
Upravljalci prostorov, določenih v I. delu 2. člena, lahko oddajajo prostore za naslednje namene:
1. za izvajanje dejavnosti v šolah, za vadbo športnih in kulturnih društev, s sedežem v Občini Bled,
2. za izvajanje dejavnosti drugih društev in organizacij, ki so sofinancirane s strani Občine Bled,
3. za potrebe volitev in referendumov – višino najema določi občinska volilna komisija in
4. za komercialni namen.
4. člen
Upravljalci objektov iz I. dela 2. člena lahko oddajajo prostore po zaključku svoje osnovne dejavnosti.
1. v osnovnih šolah in vrtcu – po končanem pouku in zaključenih interesnih dejavnostih v šoli ali vrtcu,
2. v knjižnici – če osnovno knjižnično dejavnost dodatne aktivnosti ne ovirajo, lahko med poslovanjem knjižnice oziroma po zaključku rednega delovnega časa v knjižnici,
3. v kulturnih domovih – na osnovi dogovorov, s tem, da imajo krajevna društva in organizacije prednost pri uporabi teh prostorov.
5. člen
Pri oddajanju prostorov iz I. dela 2. člena, morajo upravljalci dati prednost izvajalcem letnega programa športa in kulture v Občini Bled v posameznem letu, ki mora biti usklajen v okviru Športne zveze oziroma Sklada ljubiteljske kulture dvakrat letno, in sicer do 1. avgusta in do 1. aprila za tekoče leto. Prednost pri določanju terminov imajo športna, kulturna in druga društva, ki se ukvarjajo z organizirano vadbo otrok in mladine.
6. člen
Uporabnina za tisti del programov, ki so sofinancirani iz proračunskih sredstev Občine Bled, znaša za eno uro uporabe 1.500 SIT. Uporabnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, čiščenja, vode, zavarovanja, zapiranja in 10% amortizacije. Uporabnina se enkrat letno, najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta, uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v RS. Ugotovitveni sklep o novi višini uporabnine sprejme župan.
7. člen
Uporabnina prostorov iz I. dela 2. člena za tekme za domače klube za otroške in mladinske selekcije znaša 1.500 SIT na uro. Prostor za tekme se pridobi na podlagi usklajenega letnega programa tekem, ki je predložen občini dvakrat letno, in sicer do 1. avgusta in do 1. aprila tekočega leta.
Za organizacijo in plačilo dodatnih stroškov, ki nastajajo ob uporabi teh prostorov za namen tekem ali prireditev (stroški ozvočenja, postavljanje reklam, redarska služba itd.) poskrbi organizator sam.
8. člen
Za prostore, oddane v uporabo po 4. točki 3. člena, se oblikuje ekonomska cena najema. Upravljalci objektov iz I. dela 2. člena enkrat letno, in sicer do konca leta za prihodnje leto, predložijo občini v potrditev izračun ekonomske cene za oddajanje posameznih prostorov v uporabo. Soglasje k novo oblikovani ekonomski ceni uporabe prostorov daje župan.
9. člen
Upravljalci prostorov mesečno izstavljajo zahtevke za povračilo stroškov uporabnine občini na podlagi realiziranega programa treningov in tekem oziroma ostalih dejavnosti za tekoče leto. Obvezni sestavni del računa je poročilo, v katerem morajo biti navedeni uporabniki prostorov, število ur uporabe, za kakšno uporabo in obračunana cena.
Podatke o prihodkih in porabi sredstev iz naslova oddaje prostorov v uporabo za vse namene, ki so navedeni v 3. členu tega pravilnika, upravljalci pošiljajo Občini Bled dvakrat letno, in sicer do 1. avgusta za prvo polletje tekočega leta in do 28. februarja za preteklo leto.
10. člen
Upravljalci objektov uporabijo sredstva, pridobljena iz naslova oddaje prostorov v uporabo, za vzdrževanje prostorov in opreme.
11. člen
Pogoji, pod katerimi lahko kulturna, športna in druga društva uporabljajo prostore iz II. dela 2. člena tega pravilnika, ki so v upravljanju podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. so naslednji, s predpogojem, da imajo komercialne prireditve vedno prednost pred oblikami, ki jih navajamo v nadaljevanju (izjema je prva alinea Festivalne dvorane):
Festivalna dvorana:
– za praznovanje občinskega praznika – koriščenje dvorane je brezplačno.
– koriščenje velike dvorane najmanj za 10 prireditev v letu med tednom od ponedeljka do petka, ne velja za praznike – plačilo v višini 50% obratovalnih stroškov,
– razstave v preddverju Festivalne dvorane – plačilo v višini 50% obratovalnih stroškov na dan za preddverje dvorane.
Športna dvorana Bled:
– uporaba za vadbo mladih hokejskih ekip – plačilo v višini 25% komercialne cene na uro,
– uporaba za vadbo članskih ekip – plačilo v višini 50% komercialne cene na uro,
– ostale ugodnosti za otroke in mladino upravljalec določi v okviru svoje komercialne ponudbe.
Športni klubi morajo do konca leta za prihodnje leto uskladiti program treningov z upravljalcem, ki bo zagotovil določeno število ur po navedeni ceni in časovni razpored treningov. Plačilo uporabe Športne dvorane za klube poteka tako, kot je navedeno v 9. členu tega pravilnika.
Smučišče Straža:
– za vadbo otroških in mladinskih ekip upravljalec določi ugodnejše cene za zakup smučišča,
– ostale ugodnosti za otroke in mladino upravljalec določi v okviru svoje komercialne ponudbe.
Športni klubi morajo do konca leta za prihodnje leto uskladiti program treningov z upravljalcem, ki bo zagotovil določeno število ur po navedeni ceni in časovni razpored treningov. Plačilo uporabe smučišča za klube poteka tako, kot je navedeno v 9. členu tega pravilnika.
Grajsko kopališče:
V Grajskem kopališču imajo otroci, vključeni v plavalne tečaje, popust v višini 50% dnevne vstopnine. Prav tako imajo otroci in mladina iz Občine Bled poseben popust pri sezonskih kartah, pri dnevnih kartah pa so popusti za otroke in mladino vključeni v komercialni ponudbi upravljalca.
Športni stadion Bled:
– uporaba za vadbo otroških in mladinskih ekip – plačilo v višini 25% komercialne cene na uro,
– uporaba za vadbo članskih ekip – plačilo v višini 50% komercialne cene na uro,
– ostale ugodnosti za otroke in mladino upravljalec določi v okviru svoje komercialne ponudbe.
Športni klubi morajo do konca leta za prihodnje leto uskladiti program treningov z upravljalcem, ki bo zagotovil določeno število ur po navedeni ceni in časovni razpored treningov. Plačilo uporabe stadiona za klube poteka tako, kot je navedeno v 9. členu tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36009-2/01
Bled, dne 9. maja 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.