Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2414. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah (del območja urejanja S32), stran 4728.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 73/95-odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je župan Občine Slovenske Konjice dne 16. 5. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah (del območja urejanja S32)
I
Javno se razgrne zazidalni načrt za Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah, ki ga je izdelalo podjetje URBANA d.n.o. Velenje, v januarju 2001, pod št. proj. 269/01.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Zreče.
Javna razgrnitev traja 30 dni od uveljavitve sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Med javno razgrnitvijo bo organizirana javna razprava, katere datum bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/01
Slovenske Konjice, dne 16. maja 2001.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.