Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2412. Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje, stran 4722.

Na podlagi energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95), 4. člena odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje p.o. v Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/96), uredbe o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 111/00), 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 popravek) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje na 21. redni seji dne 23. 4. 2001 sprejel
P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom “Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.” (v nadaljnem besedilu: pogoji), se ureja oskrba s toploto, pravice, obveznosti in odgovornost dobavitelja oziroma upravljalca in odjemalca toplote za:
– dobaviteljeve toplotne naprave,
– odjemalčeve toplotne naprave,
– priključitev na vročevodno omrežje,
– sklepanje pogodb o dobavi toplote,
– evidenco odjemalcev,
– dobavo in kakovost toplote,
– merilno mesto, merilne naprave in ugotavljanje dobavljenih količin toplote,
– reklamacije dobave toplote,
– neupravičen odjem toplote,
– ustavitev dobave toplote,
– dobaviteljeve obveznosti,
ter prehodne in končne določbe.
2. člen
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. je dobavitelj toplote (v nadaljnem besedilu: dobavitelj).
Odjemalec toplote je po teh pogojih vsaka pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali najemnik objekta ali dela objekta oskrbovanega s toploto in ji dobavitelj dobavlja toploto (v nadaljnem besedilu: odjemalec).
3. člen
Pojmi imajo v teh pogojih tale pomen:
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno energijo goriv v toplotno,
– primarno vročevodno omrežje so vročevodi, ki se uporabljajo za povezavo proizvodnih virov s sekundarnim vročevodnim omrežjem,
– sekundarno vročevodno omrežje poteka po območju oskrbe do priključnih jaškov ali odcepov za posameznega odjemalca,
– priključni vročevodi potekajo od priključnih jaškov ali odcepov do toplotnih postaj,
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je sredstvo, s katerim se prenaša toplota,
– toplotna postaja je sestavljena iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave,
– priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov,
– hišna postaja je sestavljena iz toplotnih menjalnikov, razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter naprav za pripravo sanitarne tople vode in rabi za razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav,
– interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, idr.,
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto,
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je nameščen merilnik toplotne energije (toplotni števec oziroma kalorimeter) in mesto v hišni postaji, kjer je nameščen vodomer,
– obračunsko mesto je šifra objekta ali etažne enote odjemalca, za katero dobavitelj izstavlja račun,
– merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije, ki meri dobavljeno toploto neposredno in je temelj za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem,
– vodomer, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in je temelj za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode,
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se v izmenjevalnikih toplote ogreva in jo odjemalec uporablja na trošilih za gospodinjske ali druge potrebe,
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom izvedenih del za nove objekte, za obstoječe objekte pa vzeta iz obstoječih projektov,
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav,
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote,
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda dobavitelj,
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe.
II. DOBAVITELJEVE TOPLOTNE NAPRAVE
4. člen
Dobavitel upravlja s toplotnimi napravami, ki so:
– proizvodni viri,
– primarno vročevodno omrežje,
– sekundarno vročevodno omrežje,
– toplotne, hišne in priključne postaje.
III. PRIKLJUČITEV NA VROČEVODNO OMREŽJE IN SPREMEMBE TOPLOTNIH NAPRAV
5. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na dobaviteljevo vročevodno omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave (v nadaljevanju: investitor), mora dobiti od dobavitelja soglasje h graditvi in k priključitvi (v nadaljevanju: soglasje).
Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katere posledica je sprememba priključne moči ali obratovalne spremembe, mora investitor pridobiti soglasje.
6. člen
Dobavitelj oziroma upravljalec na podlagi investitorjevih načrtovanih del opredeli, katere od dokumentov, navedenih v nadaljevanju potrebuje za izdajo soglasja, navedenega v 6. členu:
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih del internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacija, vodovodne instalacije in podobno),
– projekt (PGD oziroma PZI) toplotne postaje,
– projekt (PGD oziroma PZI) priključnega vročevoda,
– spremembe navedenih projektov,
– investitor ali odjemalec, ki zaprosi za soglasje h graditvi in k priključitvi objekta na podlagi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), mora pred priključitvijo dostaviti dobavitelju tudi projekte za izvedbo (PZI),
– dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta (zemljiškoknjižni izpisek ali drugo overjeno dokazilo),
– soglasje lastnika objekta ali dela objekta za priključitev.
Poleg naštetih dokumentov, lahko dobavitelj zahteva še druge dokumente.
7. člen
Dobavitelj oziroma upravljalec mora dati investitorju pisno soglasje, če so zahteve v vlogi za soglasje usklajene s pogoji in tehničnimi smernicami za priključitev na vročevodno omrežje in, če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje vsebuje pogoje za priključitev ali spremembo investitorjevih naprav.
Če dobavitelj izdajo soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.
8. člen
Če investitor ob pridobivanju gradbenega dovoljenja vodi tudi lokacijski postopek za graditev ali adaptacijo objekta, izda dobavitelj soglasje k lokacijski dokumentaciji.
K vlogi za izdajo soglasja k lokacijski dokumentaciji je treba priložiti:
– situacijo objekta z vrisanim predvidenim vročevodom in lokacijo toplotne postaje,
– oceno priključne moči objekta.
9. člen
Investitorjeve naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh pogojev oziroma v soglasju z upravljalcem.
Investitorjeve naprave se smejo priključiti na dobaviteljevo vročevodno omrežje le v dobaviteljevi in investitorjevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
10. člen
Soglasje k izdaji uporabnega dovoljenja za zgrajene toplotne naprave izda dobavitelj na podlagi investitorjeve vloge. Vlogo za izdajo soglasja sestavljajo:
– obojestransko podpisan zapisnik o nastavitvi pretoka in temperature na primarni strani toplotnih naprav ter prevzemu merilnika toplotne energije,
– projekti izvedenih del (PID) ali izjava, da ni bilo odstopanj od predloženih projektov za izvedbo (PZI),
– potrdilo o vrisu priključnega vročevoda v kataster podzemnih naprav.
11. člen
Vrsto, število in lego priključnih vročevodov določi dobavitelj, pri tem upošteva upravičene investitorjeve interese.
12. člen
Dobavitelj oziroma upravljalec nadzoruje gradnjo priključnega vročevoda in toplotne postaje. Nadzira izpolnjevanje veljavnih predpisov in standardov ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v tehničnih smernicah za priključitev na vročevodno omrežje. Za nadziranje gradnje priključnega vročevoda in toplotne postaje sklene investitor z dobaviteljem najmanj 14 dni pred začetkom del pisno pogodbo o nadzoru. Stroške nadzora plača investitor po dobaviteljevem ceniku.
13. člen
Dobavitelj oziroma upravljalec začne dobavljati toploto potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb. Če je objekt nov, je treba za obratovanje predložiti uporabno dovoljenje za objekt, če je objekt že postavljen, pa uporabno dovoljenje za toplotne naprave.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na dobaviteljeve in odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni mogoče pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega naročila lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastale poškodbe.
Dobavitelj in investitor potrdita začetek obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom; temu mora biti priložena izjava izvajalca odjemalčevih toplotnih naprav, da so le-te narejene po projektni dokumentaciji.
14. člen
Dobavitelj oziroma upravljalec s priključitvijo investitorjevih naprav na svoje vročevodno omrežje ne prevzema poroštva za pravilno in brezhibno delovanje investitorjevih naprav in ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale, čeprav je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključnega vročevoda in toplotne postaje.
15. člen
Skladno z resolucijo o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki nalaga lokalnim skupnostim, da uredijo toplotno oskrbo objektov racionalno in okolju najprimernejše, je treba objekte ali posamezne funkcionalne dele objektov povsod, kjer je to mogoče, priključiti na vročevodno omrežje sistema daljinskega ogrevanja v Kočevju.
IV. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI TOPLOTE
16. člen
Pogodbo o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki.
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili pogojev.
Dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
17. člen
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili pogojev ali tarifnega sistema.
18. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas, razen če se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote pisno s šestmesečnim odpovednim rokom. Dobavitelj upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem. Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
Če se odjemalci toplote znova odločijo za dobavo toplote na isto odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačevali, če bi toploto prejemali nepretrgoma.
19. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta morajo dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote predložiti sporazumno izdelan delilnik stroškov, ki je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
V delilniku stroškov se določi delež stroškov dobave toplote posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa mora znašati 100 odstotkov.
Delilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem. Izdelan in posredovan mora biti v skladu z navodili dobavitelja.
Če odjemalci dobavitelju ne predložijo delilnika stroškov iz prejšnjega člena, obračunava dobavitelj posameznim odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih delilnika, ki ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa v sorazmerju z ogrevalno površino ali prostornino prostorov.
20. člen
Odjemalec mora dobavitelja pravočasno pisno obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem. Dobavitelja mora obvestiti o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkih, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem, ter skrbeti, da tudi njegov pravni naslednik vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov dozdajšnjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– številko in naslov obračunskega mesta,
– podpisano izjavo (pogodbo) novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dotedanji odjemalec.
V. EVIDENCA ODJEMALCEV
21. člen
Za potrebe poslovanja z odjemalci dobavitelj vodi in vzdržuje evidenco odjemalcev.
Evidenca odjemalcev vsebuje za fizične osebe tele podatke:
– ime, priimek in naslov (ulica, kraj, hišna številka),
– rojstne podatke,
– podatke o zaposlitvi.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike tele podatke:
– firmo,
– naslov,
– številko žiro računa,
– davčno številko.
VI. DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE
22. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu toploto nepretrgoma in mu zagotavlja na odjemnem mestu potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.
23. člen
Tehnični podatki dobaviteljevega vročevodnega sistema:
– nazivni tlak do 6 bar
– nazivna temperatura do 150 °C
– najmanjša tlačna razlika 0,75 bar
– temperatura dovoda ogrevne vode na pragu proizvodnega vira pri zunanji temperaturi – 20 °C: do + 135 °C,
– temperatura dovoda ogrevne vode pri na pragu proizvodnega vira pri zunanji
temperaturi zraka + 4 °C: do + 75 °C.
24. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na dobaviteljevih in odjemalčevih toplotnih napravah, potem poravna vse stroške, ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali, če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih toplotnih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
VII. MERILNO MESTO, MERILNE NAPRAVE IN UGOTAVLJANJE DOBAVLJENIH KOLIČIN TOPLOTE
25. člen
Prvo namestitev merilnikov toplotne energije na merilno mesto v priključni postaji opravi dobavitelj na odjemalčeve stroške. Tip, velikost in način namestitve merilnika toplotne energije določi projektant z dobaviteljevim soglasjem.
Merilnik toplotne energije mora imeti odobritev tipa in overitev.
26. člen
Vsa dela v zvezi s popravili in zamenjavo merilnih naprav opravlja dobavitelj ali od njega pooblaščena oseba.
27. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči treba zamenjati merilno napravo, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
28. člen
Dobavljene količine toplote se merijo neposredno, posredno ali določajo, če je merilnik toplotne energije pokvarjen, z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
29. člen
Količina toplote se ugotovi neposredno na podlagi odbirka merilnika toplotne energije, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji, ne glede na nameščene merilne naprave, ki rabijo za interno razdelitev porabljene toplote.
30. člen
Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri posrednem merjenju se ugotavljajo na podlagi odbirkov vodomera, ki je nameščen pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode ali neposredno s toplotnim števcem na merilnem mestu v priključni postaji.
Pri posredni meritvi so količine izražene v m3; pri tem velja m3 na 60 °C segrete vode 0,06 MWh oziroma 0,216 GJ.
Pri neposredni meritvi so toplotne količine izražene v MWh (1 MWh = 3,6 GJ).
31. člen
Za obdobje, ko je merilnik toplotne energije ali vodomer pokvarjen, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec ali vodomer še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
Primerljivo obračunsko obdobje določi dobavitelj.
32. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bil toplotni števec pokvarjen, določi:
Q = Qh x K x Y
Pri tem pomenijo:
Q dobavljena količina toplote (MWh, GJ)
Qh priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje in klimatizacijo prostorov (W, MW, 1 MW = 1000000W)
K število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju
Y faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje
K = 24 x Z x (t (n) – t (zsr)) / (t( np) – tz( min))
Pri tem pomenijo:
Z število ogrevalnih dni
t(n) srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov
t(np)projektna notranja temperatura
t(zsr) srednja temperatura v obračunskem obdobju
tz(min) –20°C, računska minimalna zunanja temperatura.
33. člen
Podatke z merilnih naprav odbira dobavitelj, razen če se odjemalec in dobavitelj ne dogovorita drugače.
34. člen
Odjemalec mora dobavitelju – in obratno – omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odbiranja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s pogoji.
Če dobavitelj, zaradi odjemalčevih razlogov, ni mogel odbrati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega obvestila sporočiti pravilen odbirek, v dogovorjenem času in tako, kakor to določi dobavitelj. Če odjemalec ne sporoči odbirka merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine toplote glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 32. člena.
35. člen
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov pravico preverjati tudi predčasno točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanja merilnih naprav, kakor je dopustno, poravna stroške preskusa dobavitelj, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval. Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za tisto obdobje obračuna po 32. členu pogojev.
VIII. REKLAMACIJE DOBAVE TOPLOTE
36. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec, vsi odjemalci oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih.
Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko reklamira tudi:
– obračun toplote,
– druge storitve do izhoda instalacije iz toplotne oziroma hišne postaje.
37. člen
Upravičene reklamacije upošteva dobavitelj sorazmerno s časom njihovega trajanja.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTE
38. člen
Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto skladno z 32. in 33. členom pogojev in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.
39. člen
Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.
40. člen
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
41. člen
Če odjemalec pridobi soglasje h graditvi in priključitvi objekta in priključi svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko dobavitelj sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Dobavitelj v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce, na istem odjemnem mestu, pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
X. USTAVITEV DOBAVE TOPLOTE
42. člen
Dobavitelj ustavi dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (dopis, dnevno časopisje, radio):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj dobaviteljevih toplotnih naprav,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje dobaviteljevega sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec odvzame toploto brez dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčeve toplotne naprave tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči dobavitelju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec ne obvesti dobavitelja pisno o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerja med odjemalcem in dobaviteljem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote na odjemnem mestu v priključni postaji in ne poravna drugih obveznosti do dobavitelja,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje, odjemalčevih toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil uporabnega dovoljenja.
43. člen
Dobavitelj ustavi dobavo toplote takoj, brez poprejšnjega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav v priključni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz dobaviteljevega omrežja,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
44. člen
Vnovična dobava toplote po ustavitvi se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se dobavitelju poravnajo nastali stroški.
XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA OZIROMA UPRAVLJALCA
45. člen
Dobavitelj:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote po javnih občilih,
– ob iztoku ogrevne vode v odjemalčevi priključni postaji, odklopi priključno postajo od vročevodnega omrežja.
46. člen
Dobavitelj ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v priključni oziroma hišni postaji in internih toplotnih napravah, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote.
XII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
47. člen
Odjemalec:
– ne spreminja nastavitve pretoka in temperature na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne spreminja brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– ne prodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
– omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve; to presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski prenos podatkov obratovalnih stanj brez odškodninskega zahtevka za namestitev naprav,
– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelju, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na toplotnih napravah.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Pogoji se uporabljajo za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
Postopki za priključitev na vročevodno omrežje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja.
49. člen
Odjemalci, ki z dobaviteljem ob uveljavitvi pogojev nimajo sklenjene pogodbe o dobavi toplote, morajo to skleniti v treh mesecih od uveljavitve teh pogojev.
Odjemalci, ki so etažni lastniki ali najemniki stanovanj, morajo v roku iz prejšnjega odstavka z dobaviteljem skleniti pisno pogodbo o dobavi toplote, ne glede na to, da je le-ta sklenjena s skupnostjo stanovalcev ali hišnim svetom.
50. člen
Pisne pogodbe o dobavi toplote, sklenjene ob uveljavitvi pogojev s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki niso odjemalci po pogojih, veljajo do sklenitve pisnih pogodb z odjemalci po pogojih.
51. člen
Če do uveljavitve pogojev odjemalci, ki odjemajo toploto po skupnem odjemnem mestu, niso predložili delilnika stroškov iz 19. člena, ga morajo predložiti najpozneje v treh mesecih od uveljavitve pogojev.
52. člen
Z uveljavitvijo teh pogojev prenehajo veljati pogoji za oskrbo s toplotno energijo iz parovodnega in toplovodnega omrežja na območju mesta Kočevje (Uradni list SRS, št. 16/87).
53. člen
Ti pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2001.
Št. 353-1/01-130
Kočevje, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.