Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2406. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled, stran 4719.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled v nadaljevanju 22. redne seje dne 9. 5. 2001, sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
Občina Bled želi v l. 2001 pripraviti spremembe in dopolnitve odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za območje plansko celoto Bled (Uradni list RS št. 23/91, 50/96, 22/97, 3/98, 58/98, 90/98, 110/99, 18/00, 24/00, 42/00, 63/00) (v nadaljevanju: PUP za plansko celoto Bled).
1. Namen, vsebina in obseg PUP planske celote Bled
Objekt Pristave na Bledu je v veljavnih PUP za plansko celoto Bled opredeljen v morfološki enoti U – B 19. Območje morfološke enote U – B 19 je območje ZN Mlino, ki obsega območje v planskem dokumentu opredeljeno z oznako T1. Do izdelave ZN Mlino je dopustno le vzdrževanje objektov. Drugi posegi niso dovoljeni.
Občina Bled želi v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo oživiti center Pristava, ki naj bi delovala kot enotni kulturni center z vsemi spremljajočimi dejavnostmi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled bo pripravljen tako, da bo objekt Pristave obravnavan v samostojni morfološki enoti U – B 19a.
PUP za plansko celoto Bled naj obsega (skladno z veljavno zakonodajo) posebne strokovne podlage, tekstualni del PUP (odlok o PUP, povzetek planskih usmeritev, obrazložitev odloka o PUP, pogoje in soglasja) in grafični del PUP.
Posebne strokovne podlage naj obravnavajo zlasti vrste dejavnosti – namembnosti v posameznih območjih, oblikovanje objekta in drugih posegov.
Odlok naj obsega zlasti določbe glede dopustnih dejavnosti, glede dopustnih vrst posegov, glede urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posegov, glede funkcionalnih zemljišč, glede infrastrukturnega urejanja (promet, vodooskrba, odvajanje odpadnih vod, oskrba z električno in toplotno energijo, sistemi zvez), glede varstva okolja.
2. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev PUP za plansko celoto Bled
Nosilec aktivnosti priprave in sprejema PUP je Občina Bled, strokovna služba za prostor in varstvo okolja. Koordinator postopka priprave in sprejema je župan občine Bled oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.
3. Pogoji in soglasja
V pripravo in sprejem PUP se vključijo naslednji organi, organizacije in skupnosti, ki na začetku izdelave sprememb in dopolnitev PUP posredujejo svoje pogoje oziroma izdelajo strokovne podlage, v postopku sprejemanja akta pa posredujejo svoja mnenja oziroma soglasja:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, Izpostava Radovljica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj,
– Zavod za gozdove, Območna enota Bled,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju (glede varstva narave in kulturne dediščine),
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Slovenske železnice,
– Komunala Radovljica,
– Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica,
– Geoplin d.o.o.,
– Telekom Slovenije, PE Kranj,
– Občina Bled (glede komunalnega urejanja v pristojnosti občine).
4. Terminski plan
PUP za plansko celoto Bled se bodo izvajali po naslednjem terminskem planu:
5. Končne določbe
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-8/00
Bled, dne 9. maja 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.