Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2405. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled, stran 4718.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled v nadaljevanju 22. redne seje dne 9. 5. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
Občina Bled bo v letu 2001 začela postopek izdelave in sprejema novih prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: PUP) za plansko celoto Bled.
1. Namen, vsebina in obseg PUP planske celote Bled
Občina v tem letu sprejema nov prostorski plan. S prostorskim planom se spreminja in dopolnjuje sedanja namenska raba prostora, usmeritve za urejanje posameznih območij, usmeritve za varstvo narave in kulturne dediščine ter druge usmeritve za urejanje prostora in varstvo okolja. S sprejetjem novega prostorskega plana je potrebno obnoviti tudi dosedanje prostorske izvedbene akte. Za območje sedanjih prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 23/91) je potrebno zaradi sprememb v prostorskem planu in vedno bolj zaostrenih razmer urejanja prostora sprejeti nove PUP.
Nove PUP za plansko celoto Bled se sprejme za območje, ki je določeno v prostorskem planu in je enako sedanji planski celoti Bled. Planska celota Bled obsega območje jugovzhodnega dela Občine Bled brez središča Bleda (za katerega so že sprejeti samostojni PUP) in brez območja Triglavskega narodnega parka (za katerega veljajo samostojni PUP za TNP, Uradni list RS, št. 16/91). S PUP za plansko celoto Bled se ne bodo urejala območja planiranih prostorskih izvedbenih načrtov (razen začasnih ureditev).
PUP za plansko celoto Bled naj obsega (skladno z veljavno zakonodajo) posebne strokovne podlage, tekstualni del PUP (odlok o PUP, povzetek planskih usmeritev, obrazložitev odloka o PUP, pogoje in soglasja) in grafični del PUP – tudi v digitalni obliki.
Posebne strokovne podlage naj obravnavajo zlasti vrste dejavnosti – namembnosti v posameznih območjih, vrste posegov, oblikovanje objektov in drugih posegov, ohranjanju kvalitetnih naravnih struktur (robovi, živice, posamična drevesa, skupine dreves in drevoredi, posebne in značilne oblike terena).
Odlok naj obsega zlasti določbe glede dopustnih dejavnosti, glede dopustnih vrst posegov, glede urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posegov, glede funkcionalnih zemljišč, glede infrastrukturnega urejanja (promet, vodooskrba, odvajanje odpadnih vod, oskrba z električno in toplotno energijo, sistemi zvez), glede varstva okolja.
2. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev plana
Nosilec aktivnosti priprave in sprejema PUP je Občina Bled, strokovna služba za prostor in varstvo okolja. Koordinator postopka priprave in sprejema je župan Občine Bled oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.
Z izdelovalcem novih PUP za plansko celoto Bled, bo v skladu z 69. členim ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84) in na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev (Uradni list RS, št. 94/00) sklenjena pogodba za razpisana dela.
3. Pogoji in soglasja
V pripravo in sprejem PUP se vključijo naslednji organi, organizacije in skupnosti, ki na začetku izdelave sprememb in dopolnitev PUP posredujejo svoje pogoje oziroma izdelajo strokovne podlage, v postopku sprejemanja akta pa posredujejo svoja mnenja oziroma soglasja:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Radovljica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj,
– Zavod za gozdove, Območna enota Bled,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju (glede varstva narave in kulturne dediščine),
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Slovenske železnice,
– Komunala Radovljica,
– Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica,
– Geoplin d.o.o.,
– Telekom Slovenije, PE Kranj,
– Občina Bled (glede komunalnega urejanja v pristojnosti občine),
4. Terminski plan
PUP za plansko celoto Bled se bodo izvajali po naslednjem terminskem planu:
Rok za osnutek PUP je en mesec po sprejetju sprememb in dopolnitev plana. Sprejem PUP bo sledil sprejemu prostorskega plana, ki je trenutno v postopku dopolnjevanja (PUP ne morejo biti sprejeti pred sprejetjem novega prostorskega plana). Rok za pripravo strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz razprave je 30 dni. Roki in trajanje posameznih faz razprav in postopkov so okvirno določeni s terminskim planom.
5. Končne določbe
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-8/00
Bled, dne 9. maja 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.