Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2400. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu in postopku vodenja računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije, stran 4707.

Na podlagi 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 9. točke sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98, 9/01 in 33/01) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu in postopku vodenja računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije
1. točka
V navodilu o načinu in postopku vodenja računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 22/98) se naslov navodila spremeni tako, da glasi:
‘’Navodilo o načinu in postopku vodenja poravnalnih računov in računov obvezne rezerve pri Banki Slovenije”.
2. točka
Spremeni se 1. točka tako, da glasi:
‘’1. točka
S tem navodilom Banka Slovenije določa enoten postopek za odpiranje, vodenje in zapiranje poravnalnih računov, klirinškega poravnalnega računa KDD ter računov obvezne rezerve.”
3. točka
V prvem odstavku 2. točke se za besedo ‘’hranilnica,” črta beseda ‘’oziroma”, za besedami ‘’hranilno kreditna služba” pa dodajo besede ‘’oziroma Klirinško depotna družba (v nadaljevanju: imetnica računa)”.
V alinei a) prvega odstavka 2. točke se za besedama ‘’poravnalni račun,” črta beseda ‘’ali”, za besedama ‘’obvezne rezerve ‘’ pa dodajo besede ‘’ali klirinški poravnalni račun KDD”.
V alinei b) prvega odstavka 2. točke se besede ‘’bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb” nadomestijo z besedami ‘’imetnic računov pri Banki Slovenije”.
4. točka
V drugem odstavku 3. točke se besede ‘’naslednji delovni dan” nadomestijo z besedami ‘’najkasneje tri delovne dni”.
Za drugim odstavkom 3. točke se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
‘’Banka Slovenije odpre račun obvezne rezerve, ko so izpolnjeni vsi pogoji v skladu z veljavnimi predpisi o obvezni rezervi in vodenju računov pri Banki Slovenije.”
5. točka
V drugem odstavku 7. točke se za besedami ‘’Združenje bank Slovenije” doda vejica in besede ‘’Klirinško depotno družbo”.
6. točka
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki glasi:
‘’7.a točka
Sestavni del strukture računa je enolična identifikacijska številka, ki jo za vse imetnice računov pri Banki Slovenije kakor tudi za vse posredne udeleženke sistema BPRČ, ki imajo odprt transakcijski račun pri eni izmed bank – imetnic poravnalnih računov, določa Banka Slovenije.
Banka – imetnica poravnalnega računa pri Banki Slovenije je pred odprtjem transakcijskega računa posredni udeleženki sistema BPRČ dolžna od Banke Slovenije pridobiti podatek o enolični identifikacijski številki.”
7. točka
V drugem odstavku 10. točke se besede ‘’v navodilu o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu” nadomestijo z besedami ‘’s predpisi o obvezni rezervi”.
Za drugim odstavkom 10. točke se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
‘’Na klirinškem poravnalnem računu KDD se izvršujejo le transakcije iz naslova poravnave poslov z vrednostnimi papirji na organiziranem borznem trgu ter iz naslova poravnave izven borznih (OTC) poslov.”
8. točka
V prvem odstavku 12. točke se za besedo ‘’imetnico” doda beseda ‘’poravnalnega”.
V drugem odstavku 12. točke se za besedama ‘’najkasneje naslednji” doda beseda ‘’delovni”.
9. točka
Za prvim odstavkom 12. točke se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
‘’Banka Slovenije obvešča imetnico računa obvezne rezerve z izpiskom o prometu in stanju na računu obvezne rezerve, ki ji ga posreduje za vsak delovni dan, ko je nastala sprememba v stanju denarnih sredstev, najkasneje do 8. ure naslednjega delovnega dne.”
Drugi odstavek 12. točke postane tretji odstavek 12. točke.
10. točka
Za 13. točko se v poglavju XII. Prehodne in končne določbe doda nova 13.a točka, ki glasi:
‘’13.a točka
Če v tem navodilu ni posebej drugače določeno, se pravila za vodenje poravnalnih računov uporabljajo tudi za vodenje klirinškega poravnalnega računa KDD.”
11. točka
Črta se 15. točka.
12. točka
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev navodila se prenehajo uporabljati določbe navodila o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu (Uradni list RS, št. 10/97 in 29/97), ki se nanašajo na postopek za odpiranje, vodenje in zapiranje računov obvezne rezerve.
13. točka
Te spremembe in dopolnitve navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. maja 2001.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner Banke Slovenije