Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

29. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu med postajama Jesenice in Beljak, stran 885.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO O ENOSTAVNEJŠEM OPRAVLJANJU MEJNE KONTROLE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU MED POSTAJAMA JESENICE IN BELJAK
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu med postajama Jesenice in Beljak, ki je bil podpisan na Dunaju 8. maja 2001.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
D O G O V O R
med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko Zvezno vlado o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem prometu med postajama Jesenice in Beljak
Vlada Republike Slovenije in Avstrijska Zvezna vlada sta se na podlagi četrtega odstavka 2. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu za železniško postajo Jesenice kakor tudi za železniške postaje Beljak-glavni kolodvor, Beljak-zahodni kolodvor in nakladalno postajo vozil na avtovlake železniške postaje Beljak-vzhod in o opravljanju mejne kontrole v potniških vlakih na progi med železniškimi postajami Jesenice in Beljak-glavni kolodvor, Beljak-zahodni kolodvor in nakladalno postajo vozil na avtovlake železniške postaje Beljak-vzhod dogovorili:
1. člen
1) Na železniških postajah Beljak-glavni kolodvor, Beljak-zahodni kolodvor in na nakladalni postaji vozil na avtovlake železniške postaje Beljak-vzhod bodo na avstrijskem državnem ozemlju urejena službena mesta za opravljanje slovenske mejne kontrole.
2) Na železniški postaji Jesenice bo na slovenskem državnem ozemlju urejeno službeno mesto za opravljanje avstrijske mejne kontrole.
2. člen
Slovenska in avstrijska mejna kontrola se bo po potrebi in smotrnosti opravljala na železniških postajah Jesenice, Beljak-glavni kolodvor, Beljak-zahodni kolodvor in na nakladalni postaji vozil na avtovlake železniške postaje Beljak-vzhod in v potniških vlakih na progi med železniškimi postajami Jesenice in Beljak-glavni kolodvor, Beljak-zahodni kolodvor in nakladalno postajo vozil na avtovlake železniške postaje Beljak-vzhod. Mejna kontrola v potniških vlakih se nanaša na osebe in na njihovo osebno prtljago, na živali, ki jih vodijo s seboj, ter na ostale stvari, če je po higienskih, veterinarskih in fitosanitarnih predpisih mogoče opraviti mejno kontrolo v vlaku.
3. člen
1) Cona za slovenske uslužbence obsega:
1. Na železniški postaji Beljak-glavni kolodvor:
Stavbo železniške postaje s 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. peronom pri prehodu za tirna vozila v smeri proti zahodnemu kolodvoru na tirih št. 227/207, 205, 223/203, 221/201, 222/202, 224/204, 206, 228/208, 230/210, 281 in 282 do signalnih naprav z oznako V281, L1, L2, V282, L4, 16, L8, L10, 1L10 do železniškega skladišča oziroma osrednje postavljalnice, kakor tudi na tirih št. 212/12, 214/14, 216/16, 381, 382, 383 in 220/20 do izvoznih signalnih naprav.
2. Na železniški postaji Beljak-zahodni kolodvor:
Stavbo železniške postaje s celotnim območjem 1. perona od signalne naprave H1 (v smeri Beljaka) do ograje nakladalne ploščadi/rampe (v smeri Podrožca/Rosenbach).
1. peron (z oznako 3. tir), 2. peron (z oznako 1. tir) in 3. peron (z oznako 2. tir) vzdolž 4. tira do pravokotnice na točko signalne naprave H1 in ograje nakladalne ploščadi.
3. Pri nakladalni postaji vozil na avtovlake železniške postaje Beljak-vzhod
Celoten objekt z rampami tirov od št. 337 (dovoz v Zehenthof) do signalne naprave G337 pravokotno v smeri proti jugu do vključno tira št. 331. Vzdolž tira št. 331 (v smeri Celovca) do začetka tira št. 322 in nato vzdolž tira do dovoza Zehenthof.
4. Na železniški postaji Podrožca/Rosenbach:
Stavba železniške postaje in vsi tiri do izvoznih signalnih naprav (v kilometru 47,55 in 48,08).
2) Cona za avstrijske uslužbence obsega:
Na železniški postaji Jesenice:
Celotno območje 1. perona s tirom št. 1 in njegovim nadaljevanjem (v smeri Podrožca/Rosenbach) do kretnice št. 204. V smeri proti Ljubljani do sredine poštne stavbe. Nato v pravem kotu do kretnice št. 14 (priključek 7. tira), nato čez kretnice št. 13, 16, 17, 19, 21, 22 (priključek 17. tira) do vključno 17. tira v smeri proti Podrožci (Rosenbach) pri kretnici št. 204 (v pravem kotu).
Območje tako obsega tire št. 1, 2, 3 (tira 8 in 9 trenutno nista v uporabi), 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
3) Sicer pa veljajo pri opravljanju mejne kontrole med vožnjo kot cona za uslužbence sosednje države vlaki na delu železniške proge v posamezni ozemeljski državi.
4) Kontrole se lahko opravljajo na vseh vlakih, ki vozijo med železniškimi postajami določenimi v 2. členu.
4. člen
1) Prijete ali zavrnjene osebe ter zasežene stvari ali dokazna sredstva se smejo, če prevoz po železnici ni primeren, prepeljati po najkrajši cestni povezavi
– slovenski uslužbenci med mestom Beljak in skupno državno mejo pri mejnem kontrolnem mestu Predor Karavanke;
– avstrijski uslužbenci med območjem mesta Jesenice do skupne državne meje pri mejnem kontrolnem mestu Predor Karavanke.
2) Za uradna dejanja, ki so za to potrebna, spadajo v območje con tudi vozila na cestnih povezavah, navedenih v prvem odstavku.
5. člen
1) Ta dogovor začne veljati hkrati s Sporazumom med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu z dne 15. aprila 1999.
2) Ta dogovor je sklenjen za nedoločen čas, lahko pa ga po diplomatski poti kadarkoli pisno odpove vsaka pogodbenica. Dogovor preneha veljati po preteku 90 dni, potem ko je druga pogodbenica prejela odpoved.
3) Neodvisno od tega pa Dogovor preneha veljati, če preneha veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v železniškem in cestnem prometu z dne 15. aprila 1999.
V potrditev tega sta dogovor podpisala za to določena pooblaščenca.
Sestavljeno na Dunaju dne 8. maja 2001 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ivo Vajgl l. r.
Za Avstrijsko
Zvezno vlado
Dr. Christian Berlakovits l. r.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za promet in Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 287-02/2001-1
Ljubljana, dne 17. maja 2001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister