Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2413. Tarifni sistem za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje, stran 4727.

Na podlagi energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95), 4. člena odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje p.o. v Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/96), uredbe o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 111/00), 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 popravek) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje na 21. redni seji dne 23. 4. 2001 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: tarifni sistem) se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. (v nadaljnem besedilu: dobavitelj) dobavlja odjemalcem toplote iz vročevodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
S tarifnim sistemom se določajo tudi načela in merila za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem, da bi se spodbujala racionalna raba toplote in da bi bili proizvodno distribucijski objekti bolje izrabljeni.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse odjemalce toplote iz vročevodnega omrežja, razen za tiste, s katerimi sklepa dobavitelj posebne pogodbe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene odjemalcev morajo biti v skladu z prilogo uredbe o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, ki je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifna elementa, za katera se ugotavljajo tarifne postavke, sta:
– priključna moč,
– dobavljena količina toplote.
5. člen
Priključna moč se določa po določilih pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja in se obračunava z MW, vrednost pa se zaokroži na pet decimalnih mest.
6. člen
Količina dobavljene toplote se ugotavlja na podlagi odčitka s toplotnega števca (MWh) ali z vodomera (m3). Pri obračunu se vrednosti, merjenje v MWh (GJ), zaokrožijo na tri, merjenje v m3 pa na celo število.
7. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente so:
– cena za enoto priključne moči (prispevek) v SIT/(MW x leto),
– cena za enoto dobavljene količine,
– za toploto v SIT/MWh,
– za sanitarno toplo vodo v SIT/m3.
8. člen
Letni znesek za priključno moč se izračuna tako, da se letna tarifna postavka za priključno moč (SIT/(MW x leto) pomnoži s priključno močjo in se obračunava na mesec. Znesek ni odvisen od dobavljene količine toplote.
9. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene količine toplote (SIT/MWh).
10. člen
Znesek za količino dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode, ki se ugotavlja posredno z vodomerom, se ugotovi tako, da se količina porabljene vode, merjene v m3, pomnoži s tarifno postavko za ogrevanje sanitarne tople vode (SIT/m3).
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
11. člen
Odjem toplote je razdeljen v tri skupine (po namenu uporabe objektov):
1. gospodinjski odjem,
2. negospodinjski odjem,
3. po posebni pogodbi.
12. člen
Dobavitelj lahko po drugem odstavku 11. člena tarifnega sistema sklene posebno pogodbo z odjemalcem negospodinjskega odjema, ki presega 3000 MWh/leto porabe toplote in ni predmet tega tarifnega sistema in tisti, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
Izjemoma se lahko med posebne odjemalce uvrstijo tudi drugi odjemalci, če obstajajo za to posebni pogoji.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
13. člen
Dobava toplote se pri posameznem odjemalcu obračunava glede na:
– razvrstitev odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračun priključne moči po veljavni tarifi,
– obračun dobavljenih količin toplote po veljavni tarifi.
14. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta po skupni merilni napravi, se dobavljena toplota lahko obračunava skladno z delilnikom stroškov na tem merilnem mestu (v skladu s pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja) in ustrezno tarifno skupino.
15. člen
Prispevek za priključno moč se obračuna vsak mesec. Letni znesek za priključno moč se deli z dvanajstimi meseci. To je osnova za obračun priključne moči.
16. člen
Dobavljena količina toplote se obračuna takole:
– pri obračunu po merilniku toplotne energije: količina dobavljene toplote se obračuna na podlagi odčitkov z merilnika toplotne energije nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji;
– pri obračunu po vodomeru se količina dobavljene toplote obračuna na podlagi odbirkov z vodomera nameščenega pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode.
Dobavljena količina toplote se obračunava mesečno (obračunsko obdobje) oziroma tako, kot je določeno v pogodbi.
17. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s toploto, najpozneje v osmih oziroma petnajstih dneh od datuma izstavitve računa, če zakon ne določa drugače.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj zahteva plačilo vnaprej. Največja količina toplote, za katero lahko dobavitelj zahteva plačilo, ki se ne obrestuje vnaprej, je enaka največjemu mesečnemu odjemu v zadnjih dvanajstih mesecih.
18. člen
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj zaračunava zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva plačila.
19. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in ustavitve dobave po veljavnem ceniku.
20. člen
Odjemalec mora poravnati stroške dobave toplote, neodvisne od porabe, skladno z pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja.
21. člen
Dobavitelj v skladu s pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja opravlja vzdrževanje, redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav.
22. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije.
23. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi pogojev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki, v osmih dneh po prejemu računa ali obračuna.
Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTE
24. člen
Cene toplote iz vročevodnega omrežja po tarifnih postavkah in skupinah se določajo v skladu s politiko cen in v skladu z razvojem oskrbe mesta Kočevja s toploto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
26. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifni sistem, preneha veljati odlok o pogojih za oskrbo s toplotno energijo iz parovodnega in toplovodnega omrežja na območju mesta Kočevje (Uradni list SRS, št. 16/87).
27. člen
Ta tarifni sistem začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 353-1/01-130
Kočevje, dne 15. maja 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.