Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2399. Navodilo o načinu in postopku razpolaganja s sredstvi na računu obvezne rezerve, stran 4707.

Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97 in 35/97) in 10. točke sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98, 9/01 in 33/01) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o načinu in postopku razpolaganja s sredstvi na računu obvezne rezerve
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. točka
To navodilo določa način in postopek razpolaganja s sredstvi na računu obvezne rezerve.
2. točka
Za naloge, ki jih imetnice računov obvezne rezerve pošiljajo Banki Slovenije, se štejejo S.W.I.F.T. sporočila in obrazci, ki temeljijo na S.W.I.F.T. sporočilnih standardih.
II. SESTAVA IN NAČIN POŠILJANJA NALOGOV
3. točka
Nalog za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na transakcijski račun (črpanje sredstev obvezne rezerve, prenos sredstev obvezne rezerve zaradi nižje mesečne obveznosti) je S.W.I.F.T. sporočilo MT 200, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:
------------------------------------------------------------------------
Pošiljatelj           Imetnica računa obvezne rezerve
------------------------------------------------------------------------
Vrsta sporočila         MT 200
Prejemnik            Banka Slovenije
20:               Referenčna številka transakcije
32A:               Datum valutacije (oznaka valute) znesek
53B:               Kontokorent pošiljatelja
57D:               Banka prejemnika plačila
72:               Medbančne informacije
------------------------------------------------------------------------
4. točka
Imetnice računov obvezne rezerve posredujejo Banki Slovenije naloge v breme svojega računa obvezne rezerve po šifrirani elektronski pošti, le izjemoma po šifriranem telefaksu.
III. DELOVNI ČAS ZA PREVZEMANJE NALOGOV
5. točka
Banka Slovenije prevzema naloge za prenos sredstev z računa obvezne rezerve od ponedeljka do petka od 7.30 do 16. ure. Naloge za prenos sredstev lahko imetnice računov obvezne rezerve posredujejo po 16. uri le na podlagi posebnega dovoljenja Banke Slovenije.
IV. PREVERJANJE IN IZVRŠEVANJE NALOGOV
6. točka
Banka Slovenije preverja pravilnost nalogov in višino sredstev na računu obvezne rezerve.
Banka Slovenije izvršuje naloge le do višine razpoložljivih sredstev na računu obvezne rezerve.
V primeru, da sredstva na računu obvezne rezerve ne zadoščajo za izvršitev naloga, Banka Slovenije izvršitev naloga zavrne ter o tem takoj obvesti predlagateljico naloga.
7. točka
Banka Slovenije zavrne nalog imetnice računa tudi v primeru, da ni bil predložen in izpolnjen v skladu z določili 3., 4. in 5. točke tega navodila. O zavrnitvi Banka Slovenije predlagateljico naloga takoj obvesti.
8. točka
Prenosi sredstev med računom obvezne rezerve in transakcijskim računom posredne udeleženke sistema BPRČ se izvršujejo preko sistema BPRČ.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9.točka
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu (Uradni list RS, št. 10/97 in 29/97).
10.točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2001.
Ljubljana, dne 23. maja 2001.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner Banke Slovenije