Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4590. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4591. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4592. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4593. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4594. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4595. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4596. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4597. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4598. Uredba o barvi in oznakah službene obleke v carinski službi
4599. Uredba o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene uradne osebe carinske službe opravljajo naloge službe v civilni obleki
4631. Uredba o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki
4632. Uredba o določitvi mejnih prehodov, na katerih kontrolo prehajanja oseb in blaga čez državno mejo opravljajo carinski organi
4633. Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
4634. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
4635. Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah

Odloki

4600. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Grada Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena
4601. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena
4636. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Graščine s parkom Socka za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

4602. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Javnega zavoda Klinični center Ljubljana
4637. Sklep o spremembi akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije

Drugi akti

4638. Spremembe in dopolnitve pravil službe v Slovenski vojski

MINISTRSTVA

4603. Odredba o izobraževalnem programu Umetniške gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A - glasbeni stavek, modul B - petje-instrument; likovna smer)
4604. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
4605. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske ter Belgije in Nizozemske
4606. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi
4607. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Plešivec
4608. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd
4609. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec
4610. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne
4611. Pravilnik o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega krompirja ter o prometu s semenskim krompirjem
4612. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih
4613. Pravilnik o nošenju in uporabi orožja v carinski službi
4614. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4615. Pravilnik o spremembi pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
4616. Navodilo o spremembi navodila o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa

USTAVNO SODIŠČE

4617. Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-1990 za območje nove Občine Bohinj, ustanovljene z zakonom o lokalni samoupravi in o odpravi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavski narodni park

BANKA SLOVENIJE

4618. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 4. do 10. 12. 2000

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4619. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
4620. Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP
4621. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Kobilje

4622. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje
4623. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje

Murska Sobota

4624. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci
4625. Poročilo Volilne komisije KS Bakovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci
4626. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
4627. Poročilo Volilne komisije KS Nemčavci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci

Podčetrtek

4628. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Rogašovci

4629. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000

Zavrč

4630. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2000
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti