Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4619. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 11477.

Na podlagi 213. člena v zvezi z 266. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. 11. 2000 sprejela
S K L E P
o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
I
Ta sklep določa pavšalne zneske prispevkov in prispevno stopnjo za prispevke, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 26., 27. in 28. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon).
II
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo zavezanci iz III. do IX. točke tega sklepa v pavšalnih zneskih ali v odstotku od prejemka iz pravnega razmerja.
III
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v mesečnem znesku 800 SIT za:
– otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu,
– osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado,
– vojaške invalide, civilne invalide vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah,
organizacije, pri katerih so te osebe na usposabljanju ali prostovoljni praksi ali na poklicni rehabilitaciji.
IV
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v letnem znesku 1.200 SIT za dijake in študente pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje takega dela in ekskurzij.
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v letnem znesku 1.200 SIT za dijake in študente pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse pravne in fizične osebe v primerih, kadar so pri njih dijaki in študentje na prostovoljnem praktičnem delu.
V
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v letnem znesku 1.200 SIT za dijake ter študente na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju dela prek pooblaščenih študentskih servisov, pooblaščene organizacije v skladu s posebnimi predpisi.
VI
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačuje v mesečnem znesku 1.600 SIT za osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po 24. členu zakona ter mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.
VII
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v mesečnem znesku 4.000 SIT:
– osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja po 18. členu zakona,
– osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov, pa niso zavarovane po 15. členu zakona,
– osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu zakona, ker so skladno s 25. členom zakona prednostno zavarovane po drugih podlagah,
– osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pa niso zavarovane po 16. členu zakona, po četrti alinei prvega odstavka 26. člena ali po šesti alinei prvega odstavka 34. člena zakona.
Osebe iz prve do tretje alinee prejšnjega odstavka plačujejo polovico zneska iz prejšnjega odstavka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.
VIII
Prispevke iz II. točke tega sklepa plačujejo v znesku 6% od bruto zneska osebnega prejemka iz pravnega razmerja za zavarovance, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo in niso na podlagi istega pravnega razmerja že obvezno zavarovani po petem odstavku 13. člena zakona, izplačevalci tega plačila.
Za prejemek iz drugega pravnega razmerja iz prejšnjega odstavka se šteje:
– plačilo po pogodbi o delu ali delovršni pogodbi,
– plačilo za opravljanje funkcije v organih fondacije, zadruge, javnega organa, zbornice, zavarovalniškega sklada, zasebne družbe, vzajemne zavarovalnice, zasebne pokojninske družbe ali lokalne skupnosti,
– nagrada stečajnemu upravitelju, likvidacijskemu upravitelju in upravitelju prisilne poravnave,
– plačilo za delo sodnih izvedencev in sodnih cenilcev.
IX
Osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi, so obvezno zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri delu s plačilom prispevka v letnem pavšalnem znesku 400 SIT v primerih, ko:
– sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in drugih nesreč,
– kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na mladinskem taboru,
– opravljajo naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze ter pri usposabljanju za obrambo in zaščito,
– pomagajo policiji in pooblaščenim uradnim osebam državnih organov pri izpolnjevanju nalog s področja varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev in pri varovanju pred kršitvami nedotakljivosti državne meje,
– opravljajo naloge policije kot osebe v rezervnem sestavu policije,
– opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov javno in drugo družbeno funkcijo ali državljansko dolžnost,
– kot športniki ali šahisti, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane športne ali šahovske dejavnosti sodelujejo pri športnih ali šahovskih akcijah,
– kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti,
– kot člani gorske reševalne službe ali potapljači opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje oziroma se organizirano usposabljajo za navedene naloge.
Prispevek za te osebe plačujejo organizatorji del in akcij, pri katerih te osebe sodelujejo.
X
Prispevke iz III., VI. in VII. točke tega sklepa plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prispevke iz IV. točke tega sklepa za vsako šolsko leto plačujejo zavezanci v šestih dneh po zaključku praktičnega pouka, strokovnih ekskurzij, proizvodnega dela oziroma delovne prakse. Če zavarovanci iz tega odstavka prejmejo plačilo za praktično delo oziroma delovno prakso, obračunajo zavezanci prispevke iz IV. točke tega sklepa ob prvem izplačilu tega plačila v šolskem letu, vendar plačajo najkasneje v šestih dneh po izplačilu tega plačila.
Prispevke iz V. točke tega sklepa obračunajo zavezanci za koledarsko leto in sicer ob prvem izplačilu prejemka v koledarskem letu, vendar plačajo najkasneje v šestih dneh po izplačilu tega prejemka.
Prispevke iz VIII. točke tega sklepa obračunajo zavezanci ob vsakokratnem izplačilu prejemka iz pravnega razmerja, vendar plačajo najkasneje v šestih dneh po izplačilu tega prejemka.
Prispevke iz IX. točke tega sklepa plačujejo zavezanci za koledarsko leto, in sicer ob prvi udeležbi akcije v koledarskem letu, vendar najkasneje v šestih dneh po zaključku te akcije.
XI
Zneski pavšalnih prispevkov iz III. do VII. in IX. točke tega sklepa se letno uskladijo z gibanjem povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Sklep o uskladitvi zneskov pavšalnih prispevkov sprejme Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
XII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.
Skupščina
Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.

AAA Zlata odličnost