Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4602. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Javnega zavoda Klinični center Ljubljana, stran 11445.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in petega odstavka 5. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36/00) je Vlada Republike Slovenije na 24. seji dne 16. 11. 2000 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Javnega zavoda Klinični center Ljubljana
1. člen
V sklepu o preoblikovanju Javnega zavoda Klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/96) se v sedmem odstavku 4. člena doda nova alinea, ki se glasi:
‘– trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki, ki se izvaja za potrebe KC, lahko pa tudi za potrebe ostalih bolnišnic v Republiki Sloveniji. Organizacijska enota KC, ki izvaja dejavnost trgovine na debelo, se organizira kot posebno stroškovno mesto.’.
2. člen
V 4. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
‘Dejavnost iz tega člena se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) razvršča v:
G 51.46    Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
G 52.31    Dejavnost lekarn;
K 73.101    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
K 73.104    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
M 80.422    Drugo izobraževanje, d.n.;
N 85.11    Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.122    Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
N 85.14    Druge zdravstvene dejavnosti.’.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo ‘pediatrične’ črta vejica in beseda ‘psihiatrične’.
4. člen
V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘Iz proračuna Republike Slovenije KC pridobiva finančna sredstva na osnovi letnega programa dela in finančnega načrta, ki ga sprejme svet KC s soglasjem ustanovitelja.’.
5. člen
Svet zavoda mora v skladu s tem sklepom sprejeti spremembe in dopolnitve statuta zavoda v 60 dneh od uveljavitve tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-07/98-5
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost