Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4638. Spremembe in dopolnitve pravil službe v Slovenski vojski, stran 11499.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s 60. členom zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US in 33/00 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije na 25. seji dne 23. novembra 2000 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
službe v Slovenski vojski
1. V pravilih službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 49/96) se v prvem odstavku 18. točke za besedami “ali višje enote“ postavi vejica in doda besede “z dovoljenjem poveljnika tudi vojaškemu duhovniku,“.
V drugem odstavku se doda za prvim stavkom besedilo, ki se glasi:
“Če je prisoten vojaški duhovnik ustrezne veroizpovedi, vojaški osebi iz prejšnjega odstavka nudi oporo in ji podeli zakramente, če ta tako želi.“
2. V prvem odstavku 33. točke se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
“Vojaški duhovniki nosijo med službenim časom uniformo brez orožja.“
3. V prvem odstavku 75. točke se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– med verskim obredom;“.
Alinee v nadaljevanju se preštevilčijo.
4. V drugem odstavku 155. točke se na koncu četrte alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova peta alinea, ki se glasi:
“– predavanja z versko, duhovno ali moralno vsebino in bogoslužje.“
5. V 157. točki se za deveto alineo doda nova deseta alinea, ki se glasi:
“– v sodelovanju z vojaškim duhovnikom določa termine, materialne in prostorske možnosti za bogoslužje in pogovor;“.
Alinee v nadaljevanju se preštevilčijo.
6. V 232. točki se na koncu besedila doda stavek:
“V dnevnem povelju se določi tudi čas in kraj verskega obreda oziroma drugih aktivnosti v zvezi z duhovno oskrbo pripadnikov Slovenske vojske, če so te aktivnosti predvidene na dan, za katerega velja dnevno povelje.“
7. V 371. točki se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Na praznični dan se glede na glavno slovesnost določi primeren čas za bogoslužje.“
8. V 411. točki se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– opravijo bogoslužni obredi;“.
Alinee v nadaljevanju se preštevilčijo.
9. V tretjem odstavku 431. točke se za besedama “cerkvenem pogrebu“ postavi vejica in doda besedilo “ki ga vodi vojaški duhovnik oziroma duhovnik ustrezne veroizpovedi,“, za besedama “častno spremstvo“ pa se doda beseda “praviloma“.
10. V tretjem odstavku 436. točke se na koncu črta pika in doda besedilo “in molitev, če so pokojni, njegovi otroci ali posvojenci oziroma zakonec izrazili to željo.“
11. V 437. točki se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ob Dnevu spomina na mrtve vojaški duhovniki opravijo kratko molitev.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
12. V 438. točki se na koncu drugega odstavka doda stavek, ki se glasi:
“Na podlagi odobritve načelnika Generalštaba Slovenske vojske vojaški duhovniki opravijo kratko molitev.“
13. Te spremembe in dopolnitve pravil službe v Slovenski vojski začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 820-08/2000-1
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti