Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4606. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi, stran 11446.

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 89/99, 101/99 in 8/00) in drugega odstavka 20. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi
1. člen
V 4. členu odredbe o označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št.86/99 in 59/00) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“SIR naroča ušesne znamke iz prejšnjega odstavka od dobavitelja, ki ga na podlagi javnega razpisa z odločbo, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določi minister.“
Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Na ušesni znamki so, kot je prikazano v prilogi, ki je sestavni del te odredbe, odtisnjene:
– kratica organa, ki izdaja ušesne znamke (MKGP);
– črtna koda identifikacijske številke, velikosti najmanj 8 mm;
– dvomestna oznaka Slovenije (SI), velikosti 6 mm;
– osemmestna neponovljiva identifikacijska številka živali, pri čemer je prva številka kontrolna številka. Prve štiri številke iz te osemmestne številke so velikosti 6 mm, zadnje štiri pa velikosti 20 mm.
Enak odtis je tudi na zadnjem delu ušesne znamke.“
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo osme alinee spremeni tako, da se glasi:
“- ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika živali ter njegovo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID), če jo ima,“.
Črta se deveta alinea prvega odstavka. Sedanja deseta, enajsta in dvanajsta alinea prvega odstavka postanejo deveta, deseta in enajsta alinea.
Za enajsto alineo prvega odstavka se doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
“- podpis imetnika živali.“.
V prvem stavku drugega odstavka se besedi “dveh izvodih“ nadomestita z besedama “enem izvodu“ in se črta tretji stavek drugega odstavka.
4. člen
V 10. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Teleta do starosti 4 tednov se lahko premikajo z začasnim potnim listom. Začasni potni list izda prvi imetnik živali in se dopolnjuje s podatki o vsakem naslednjem imetniku razen prevoznika. Imetnik predloži začasni potni list SIR-u preden je žival stara 4 tedne, če pa žival pogine ali je zaklana v klavnici pred 4. tednom starosti, pa v 7. dneh od pogina ali zakola. Če je tele še živo, SIR izda potni list v 14. dneh od prejema začasnega potnega lista. Teleta, ki imajo začasni potni list, se lahko premaknejo največ dvakrat med različnimi imetniki živali. Premik telet med dvema imetnikoma živali skozi živinski trg ali zbirni center se šteje kot en premik“.
5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Potni list mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv in naslove vseh imetnikov živali, kjer se je žival zadrževala in njihov KMG-MID, če ga imajo ter datume premikov;
– identifikacijsko številko živali, datum rojstva, spol, pasmo in identifikacijsko številko matere ali izvor živali v primeru uvoza;
– KMG-MID ali identifikacijsko številko gospodarstva, kjer se je žival rodila;
– premijski status za moške živali;
– navedbo službe, ki je potni list izdala;
– datum izdaje potnega lista;
– podpis imetnika živali.
Začasni potni list mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika, kjer se je žival rodila ter njegov KMG-MID, če ga ima;
– identifikacijsko številko živali, datum rojstva, spol, pasmo, identifikacijsko številko matere in identifikacijsko številko očeta;
– KMG-MID ali ime in priimek oziroma naziv ter naslov novega imetnika živali;
– kodo in podpis označevalca, če ta ni imetnik živali;
– podpis imetnika;
– datum označitve“.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena se:
a) besedilo prve alinee spremeni, tako da se glasi:
“- ime in priimek oziroma naziv in naslov imetnika živali ter njegov KMG-MID, če ga ima,“,
b) besedilo devete alinee spremeni, tako da se glasi:
“- ime in priimek oziroma naziv in naslov prejšnjega imetnika živali ter njegov KMG-MID, če ga ima“,
c) za deseto alineo dodata novi enajsta in dvanajsta alinea, ki se glasita:
“- KMG-MID ali ime in priimek oziroma naziv ter naslov novega imetnika živali,
– ime in podpis predstavnikov pristojnih služb, ki so pregledali register govedi na gospodarstvu ter datum pregleda.“.
Sedanja enajsta alinea postane trinajsta alinea.
7. člen
V 22. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Do 31. 12. 2002 se sme uporabljati začasni potni list tudi za govedo starejše od 4 tednov.“
Sedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
8. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2001, določbe 1. člena te odredbe pa se začnejo uporabljati naslednji dan po objavi odločbe o izbiri dobavitelja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-170/99-4
Ljubljana, dne 14. novembra 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti