Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4612. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih, stran 11468.

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99, 101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih ter veterinarski inšpekcijski nadzor.
Merjasci, ki se vključujejo v odobreno osemenjevalno središče, morajo izhajati iz rej oziroma vzrejnih centrov, ki so pod stalno veterinarsko kontrolo, in biti pregledani ter prosti bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Osemenjevalno središče je pooblaščena organizacija, ki redi merjasce za pridobivanje in promet z njihovim semenom.
2. Odobritev pomeni ugotovitev, da osemenjevalno središče izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogoje.
3. Veterinar osemenjevalnega središča je strokovni delavec veterinarske postaje osemenjevalnega središča, ki je pooblaščen in odgovoren za delo ter stalno kontrolo v osemenjevalnem središču.
4. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
5. Pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga pooblasti predstojnik VURS.
6. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po opravljenem postopku odobritve osemenjevalnemu središču podeli VURS.
7. Živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen ejakulat merjasca v svežem ali konzerviranem stanju (v nadaljnjem besedilu: seme).
8. Serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene iz ejakulata istega merjasca, pridobljene istega dne. Če sta isti dan pridobljena dva ali več ejakulatov istega merjasca, jih je pred pripravo osemenjevalnih doz potrebno združiti.
9. Pošiljka semena je ena ali več serij merjaščevega semena, za katero je bilo izdano eno zdravstveno potrdilo.
10. Država pridobivanja semena je država, v kateri se seme pridobiva, skladišči in daje v promet.
II. RUTINSKE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE
3. člen
(diagnostične preiskave)
Vsi merjasci v odobrenem osemenjevalnem središču morajo biti vsaj enkrat letno pregledani na:
– tuberkulozo, in sicer z intradermalnim primerjalnim testom, pri čemer mora biti rezultat vsakega testa negativen;
– brucelozo, in sicer z metodo reakcije vezanja komplementa, kjer mora biti titer nižji od 20IE/ICFTU;
– klasično prašičjo kugo, in sicer s testom Elisa ali serum-nevtralizacijskim testom za dokazovanje prisotnosti virusa klasične prašičje kuge;
– bolezen Aujeszkega, in sicer s testom serumske neutralizacije ali Elisa testom, s katerim se da dokazati protitelesa proti antigenu pri nevakciniranih prašičih, ter z Elisa testom, ki vsebuje G1 antigen za dokazovanje G1 protiteles pri merjascih, ki so bili vakcinirani z markirno vakcino (G1 deleted vaccine).
Vse preiskave iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka morajo biti opravljene v pooblaščenih laboratorijih.
Če je bil rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika pozitiven, je treba merjasca nemudoma premestiti iz objektov za nastanitev plemenjakov v izolacijski prostor. Njegovega semena ni dovoljeno dajati v promet, kot tudi ne zalog njegovega semena od zadnjega negativnega rezultata dalje. V promet se lahko da seme, pridobljeno šele potem, ko so rezultati ponovnih preiskav negativni.
V primeru iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno dajati v promet niti semena ostalih merjascev iz takšnega osemenjevalnega središča, če je bil rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika pozitiven. V takšnem primeru semena ni dovoljeno pridobivati in dajati v promet, dokler se s ponovnimi preiskavami ne dokaže, da so rezultati preiskav negativni.
4. člen
(ostale bolezni)
Merjasci v odobrenem osemenjevalnem središču morajo biti poleg bolezni iz prvega odstavka prejšnjega člena in bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, prosti tudi:
– stekline,
– vraničnega prisada in
– vezikularne bolezni prašičev.
Predstojnik VURS z odločbo v upravnem postopku imenuje strokovno komisijo, katere dolžnost je priprava ustreznih ukrepov za zatiranje in izkoreninjenje bolezni iz tretje in četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena in prvega odstavka tega člena v odobrenem osemenjevalnem središču.
III. NAČINI ZDRAVLJENJA
5. člen
(tuberkuloza)
Merjasce je potrebno enkrat letno tuberkulinizirati. Za tuberkulinizacijo se lahko uporabljajo le registrirani tuberkulini.
Če so merjasci reagirali pozitivno po intradermalnem monotestu, se jih ponovno tuberkulinizira z intradermalnim primerjalnim testom (po navodilih proizvajalca tuberkulina) po 42 dneh.
Če so merjasci po intradermalnem primerjalnem testu iz prejšnjega odstavka reagirali sumljivo, jih je potrebno po 42 dnevih ponovno tuberkulinizirati. Če tudi tokrat reakcija ni negativna, je treba pozitivne živali izločiti.
Za ponovno pridobitev statusa tuberkuloze proste črede merjascev morajo biti po 42 dneh od izvedbe zadnje tuberkulinizacije vsi merjasci v odobrenem osemenjevalnem središču negativni.
6. člen
(bruceloza)
Za diagnosticiranje bruceloze se lahko uporabljajo le registrirani antigeni in primerjalni serumi.
Preiskave morajo biti opravljene v skladu z drugo alineo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika. Če so rezultati preiskav na brucelozo pozitivni, je treba pozitivne živali izločiti.
Za ponovno pridobitev statusa bruceloze proste črede merjascev morata biti opravljeni dve naknadni preiskavi, in sicer z metodami BBA, serumske aglutinacije in reakcije vezanja komplementa, pri čemer morajo biti rezultati obeh preiskav negativni. Prvo preiskavo se opravi 30 dni po izločitvi zadnjega pozitivnega merjasca v odobrenem osemenjevalnem središču, drugo pa 60 dni kasneje.
7. člen
(klasična prašičja kuga)
Preiskave na klasično prašičjo kugo morajo biti opravljene v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Če so rezultati preiskav pozitivni, je treba pozitivne živali nemudoma izločiti in nadalje postopati v skladu s predpisanim načrtom ukrepov v primeru pojava klasične prašičje kuge v Republiki Sloveniji.
IV. NADZOR
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika najmanj dvakrat letno opravi veterinarska inšpekcija.
Če veterinarski inšpektor pri izvajanju tega pravilnika ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, VURS odobrenemu osemenjevalnemu središču začasno ali trajno odvzame veterinarsko registrsko številko, v skladu s predpisi in urejajo veterinarstvo.
V. PREHODNI DOLOČBI
9. člen
(metoda diagnostične preiskave na brucelozo)
Metoda iz druge alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika pri rutinskih diagnostičnih preiskavah na brucelozo se uporablja do vključno 31. 12. 2000. Od 1. 1. 2001 dalje se za te preiskave uporablja test BBA (Bufferes Brucella antigen test).
10. člen
(prehodno obdobje)
Do sprejema ustreznih predpisov se uporabljajo za opravljanje tuberkulinizacije, diagnosticiranje bruceloze, klasične prašičje kuge in bolezni Aujeszkega metode in tehnike, ki jih določi VURS in jih izda v posebni publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-212/00
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti