Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4626. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci, stran 11484.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 65. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in izida referenduma z dne 19. 11. 2000 je Svet KS Nemčavci na seji dne 19. 1. 2000 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Nemčavci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil dne 19. novembra 2000, uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za območje KS Nemčavci se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2006.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo porabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer za:
– adaptacijska in vzdrževalna dela vaškega zvonika s pripadajočimi prostori (kapele);
– gradnjo dodatnega kraka kanalizacije proti Vaško-gasilskemu domu Nemčavci;
– obnovo cest in dokončno ureditev pločnikov;
– ureditvena in vzdrževalna dela komunalnih objektov v KS Nemčavci;
– urejevanje pokopališča;
– nadaljevanje izgradnje kompleksa Vaško-gasilkega doma in ŠRC Nemčavci;
– sofinanciranje drugih nalog in investicij pomembnejših za KS Nemčavci;
– financiranje funkcionalnih obveznosti KS Nemčavci in dotiranje delovanja društev in klubov, ki delujejo v KS Nemčavci.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Nemčavci ter lastniki nepremičnin v KS Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestilo plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 150 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije lastniki nepremičnin v Krajevni skupnosti Nemčavci, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Nemčavci;
– 2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti od zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki opravljajo svojo dejavnost v KS Nemčavci;
– 2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom;
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, ter lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega bivališča v KS Nemčavci, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Nemčavci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na naslov Krajevna skupnost Nemčavci, Nemčavci 28, 9000 Murska Sobota.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni žiro račun Krajevne skupnosti Nemčavci, št. 51900-842-080-82539.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren svet KS Nemčavci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS Nemčavci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2001 naprej.
Št. 30/2000
Nemčavci, dne 19. novembra 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Nemčavci
Štefan Barbarič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti