Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4629. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000, stran 11486.

Skladno z določilom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel na seji dne 24. 11. 2000
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000
1. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 18/00) tako, da glasi:
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov se določijo ocenjeni skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 2000 v višini 375,000.000 SIT.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              v SIT
I. Skupaj prihodki                  363,800.000
II. Skupaj odhodki                  370,800.000
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)       -7,000.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil           2,900.000
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila            2,900.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)          -4,100.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna              8,300.000
IX. Odplačevanje dolga                 4,200.000
X. Neto zadolževanje                  4,100.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih         –
2. člen
Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih delov), ki so zajeti v 1. členu in znašajo 16,000.000 SIT se namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem sprejetja, objavijo pa se v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/00-1
Rogašovci, dne 27. novembra 2000.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost