Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4622. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje, stran 11482.

Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86 in Uradni list RS, št. 99/99 – odl. US), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 54/96) in 47. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) ter izida glasovanja na referendumu v Kobilju dne 19. 11. 2000 je Občinski svet občine Kobilje dne 20. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje
1. člen
Na podlagi odločitve občanov Občine Kobilje ter lastnikov vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega prebivališča v Občini Kobilje se na referendumu, ki je bil dne 19. 11. 2000, uvede občinski samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 12. 2000 do 30. 11. 2005.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo namenila za naslednje:
– obnova vodovodnega omrežja, izgradnja novega vodnega zajetja in postavitev hidrantov;
– ureditev in vzdrževanje cest in poti;
– obnova in razširitev ulične razsvetljave;
– izgradnja poslovno-stanovanjske zgradbe – ambulante za splošnega zdravnika in zobozdravnika;
– izgradnja parkirišč pri pokopališču, ureditev mrliške vežice.
3. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka bodo občani s stalnim bivališčem na Kobilju ter lastniki vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Kobilje.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega dela in pogodbenega dela;
– 2% od neto pokojnin;
– 2% od neto plač obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti;
– 2.000 SIT mesečno krajani, ki so stalno ali začasno zaposleni v tujini;
– 2.000 SIT mesečno osebe, ki prejemajo pokojnino samo iz tujine;
– 1.000 SIT mesečno lastniki vinskih kleti, ki nimajo stalnega bivališča v občini Kobilje.
– 1.500 SIT mesečno lastniki stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča v občini Kobilje.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.
4. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke, za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki Občini Kobilje.
Zavezanci, ki prejemajo nakazila iz tujine in lastniki vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Kobilje, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na zbirni račun Občine Kobilje, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Položnice za plačilo pošlje zavezancem Občina Kobilje.
6. člen
Z občinskim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Občine Kobilje številka 51920-842-047-82196.
7. člen
Občina lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Občinski svet občine Kobilje, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet RS oziroma banka ter pristojna izpostava DURS, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek, se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo zboru krajanov.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 2000 dalje.
Št. 846
Kobilje, dne 20. novembra 2000.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost