Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4613. Pravilnik o nošenju in uporabi orožja v carinski službi, stran 11469.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o nošenju in uporabi orožja v carinski službi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja nošenje, uporabo, hranjenje in vzdrževanje orožja pooblaščenih uradnih oseb carinske službe.
2. člen
Pravico in dolžnost nositi orožje in strelivo pri opravljanju nalog službe imajo:
– cariniki, razporejeni na mejne prehode, za katere vlada določi, da opravljajo kontrolo prehajanja blaga in oseb čez državno mejo in
– druge pooblaščene uradne osebe, ki so posebej izpostavljene nevarnosti in ogroženosti in ki jih določi generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).
Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: pooblaščene uradne osebe) pridobijo pravico do nošenja orožja in streliva na podlagi pisnega pooblastila za nošenje orožja iz 11. člena tega pravilnika, ki se izda po uspešno opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja po programu in postopku iz drugega odstavka 19. člena zakona o carinski službi ter opravljenem posebnem zdravstvenem pregledu.
Poleg usposabljanja in preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka morajo pooblaščene uradne osebe enkrat letno opraviti tudi praktičen preizkus iz streljanja in rokovanja z orožjem po programu in postopku iz drugega odstavka 19. člena zakona o carinski službi. V primeru, da preizkusa ne opravijo, se jim orožje in pooblastilo odvzame ter razporedi na delovno mesto, na katerem nošenje orožja in streliva ni določeno.
3. člen
Oborožitev pooblaščenih uradnih oseb predstavlja pištola kalibra do 9 mm s pripadajočim kompletom streliva in priborom za to orožje.
Pooblaščene uradne osebe smejo imeti na podlagi zakona o carinski službi in tega pravilnika v posesti ter pri opravljanju službe nositi le oborožitev iz prejšnjega odstavka tega člena.
II. NOŠENJE OROŽJA
4. člen
Pooblaščene uradne osebe smejo nositi zaupano jim orožje samo pri opravljanju nalog delovnega mesta, na katerem je določena uporaba orožja, ter na redni poti v službo in iz službe.
Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge v službeni obleki, nosijo orožje v za to predpisani torbici, ki je nameščena na posebnem pasu za nošenje orožja.
Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge v civilni obleki, nosijo orožje v predpisani torbici na hlačnem pasu ali v torbici za prikrito nošenje orožja. V izjemnih primerih se glede na vrsto nalog lahko orožje nosi tudi na drug način, ki omogoča učinkovitejšo uporabo.
III. UPORABA OROŽJA
5. člen
Pooblaščena uradna oseba sme pri opravljanju nalog službe uporabiti orožje samo pod pogoji in na način kot to določa 20. člen zakona o carinski službi. Pri tem se za neposredni protipravni napad šteje zlasti napad s strelnim orožjem, nevarnim orodjem ali drugim predmetom ali kakršen koli drug neposredni protipravni napad, s katerim se lahko ogrozi življenje napadene ali druge pooblaščene uradne osebe. Za napad s strelnim orožjem se šteje tudi poteg ali poskus potega strelnega orožja.
Po prenehanju neposrednega protipravnega napada orožja ni več dovoljeno uporabiti.
6. člen
Pooblaščena uradna oseba sme uporabiti orožje tako, da s tem ne ogroža drugih ljudi in da so posledice uporabe orožja čim milejše, pri tem pa mora paziti tudi na to, da izstrelek ne bo preletel državne meje.
IV. POROČANJE O UPORABI OROŽJA
7. člen
O vsakem primeru uporabe orožja mora pooblaščena uradna oseba poleg vodje organizacijske enote takoj obvestiti tudi policijo ter napisati poročilo in ga izročiti vodji organizacijske enote, ta pa ga mora takoj poslati direktorju carinskega urada oziroma generalnemu direktorju. V poročilu mora biti poleg datuma, časa in kraja uporabe orožja, navedeno proti komu in iz kakšnih razlogov je bilo uporabljeno orožje, posledice uporabe in druge okoliščine, pomembne za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe orožja.
8. člen
V vsakem primeru uporabe orožja mora direktor carinskega urada oziroma generalni direktor določiti tričlansko komisijo. Komisija razišče okoliščine uporabe orožja, sestavi zapisnik in da pisno mnenje o tem, ali je bilo orožje zakonito in strokovno uporabljeno.
Poročilo ter izdelano mnenje komisije carinskega urada je potrebno poslati v vednost generalnemu carinskemu uradu in pristojni policijski upravi.
Carinska uprava zagotovi strokovno pravno pomoč pooblaščeni uradni osebi, ki je v kazenskem postopku ali je tožena zaradi odškodnine, ker je po oceni organa pri opravljanju uradne naloge zakonito uporabila strelno orožje oziroma je opravljala svoje delo v skladu s predpisi.
V. IZDAJANJE IN ZADOLŽEVANJE OROŽJA TER NJEGOVA HRAMBA IN VZDRŽEVANJE
9. člen
Generalni direktor določi osebe v Generalnem carinskem uradu in carinskih uradih, ki posebej skrbijo za prevzemanje in izdajanje orožja, hrambo in vzdrževanje orožja, ki ni v uporabi ter vodijo predpisane evidence (v nadaljevanju: skrbnik orožja).
Evidenca o nabavi in izdaji orožja, streliva in opreme ter izdanih pooblastilih, se vodi na obrazcih št. 1., 2. in 3, ki so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
10. člen
Orožje s priborom in strelivo Generalni carinski urad razdeli Carinskim uradom, le-ti pa ga izdajo pooblaščenim uradnim osebam na podlagi zapisnika o predaji in prevzemu. Zapisnik podpiše skrbnik orožja in pooblaščena uradna oseba.
Zapisnik mora biti sestavljen v 3 izvodih, od katerih prejme po en izvod Generalni carinski urad in carinski urad, en izvod pa pooblaščena uradna oseba.
11. člen
Ob izročitvi orožja s priborom in streliva izda generalni direktor pooblaščeni uradni osebi tudi pisno pooblastilo za nošenje orožja.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka je izdano v obliki plastificirane identifikacijske kartice v velikosti 85mm x 55 mm z vsebino, razvidno iz obrazca št. 4, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Pooblastilo za nošenje orožja mora imetnik nositi v usnjenem ovitku skupaj s službeno izkaznico. Pooblaščena uradna oseba, ki nosi orožje, mora imeti pooblastilo vedno pri sebi.
12. člen
Pooblaščena uradna oseba, ki ji je zaupano orožje, mora skrbeti, da je orožje v brezhibnem stanju, redno vzdrževano, očiščeno in ustrezno zavarovano ter v času, ko orožja ne nosi, skrbno shranjeno v primernem prostoru, zavarovanem pred dostopom nepooblaščenih oseb, tatvino, požarom in pred drugo nevarnostjo ali zlorabo.
Orožje je prepovedano posojati drugim.
13. člen
Pooblaščene uradne osebe orožje in strelivo, ki je v njihovi osebni zadolžitvi, hranijo na svojem domu. Orožje in strelivo morajo primerno zavarovati pred tatvino, dostopom neupravičenih oseb ter pred drugo obliko zlorabe ali nevarnosti.
V posameznih primerih lahko direktor carinskega urada sprejme odločitev, da lahko pooblaščene uradne osebe orožje in strelivo hranijo tudi v prostorih carinskega urada, izpostave ali mejnega prehoda. Orožje in strelivo mora biti v tem primeru v posebej določenem prostoru, ki je zavarovan pred požarom, tatvino, dostopom nepooblaščenih oseb in pred drugo nevarnostjo ali zlorabo.
14. člen
Generalni direktor imenuje tričlansko komisijo, ki v Generalnem carinskem uradu in carinskih uradih enkrat letno opravi nadzor nad hrambo in vzdrževanjem orožja. Pri tem preveri predvsem, ali pooblaščene uradne osebe in skrbniki orožja ravnajo v skladu z določbami tega pravilnika. O svojih ugotovitvah komisija sestavi poročilo, ki ga posreduje generalnemu direktorju in direktorjem carinskih uradov.
Generalni carinski urad in carinski uradi oziroma za to posebej določena organizacija najmanj enkrat na dve leti opravi pregled orožja, ki ga hrani in orožja, ki je dano v uporabo pooblaščenim uradnim osebam.
VI. ODVZEM OROŽJA
15. člen
Za nezakonito nošenje in uporabo orožja ali neustrezno vzdrževanje, hrambo in varovanje orožja je pooblaščena uradna oseba odgovorna disciplinsko, odškodninsko in kazensko.
16. člen
Orožje s priborom in strelivo mora pooblaščena uradna oseba vrniti oziroma se ji odvzame:
1. če ji preneha delovno razmerje;
2. če se razporedi na delovno mesto, za katero nošenje orožja ni predpisano;
3. če ji je v skladu s 44. členom zakona o carinski službi odvzeta pravica izvajati carinska pooblastila;
4. če je zoper njo uvedena preiskava ali je vložen obtožni predlog oziroma vložena obtožnica brez preiskave – začasno, do zaključka kazenskega postopka;
5. če je pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
VII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o nošenju, uporabi in hrambi orožja pooblaščenih uradnih oseb carinske službe (Uradni list RS, št. 42/95).
Pooblastila za nošenje orožja, izdana na podlagi v prejšnjem odstavku navedenega pravilnika, se uporabljajo do izdaje pooblastil iz 11. člena tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-2/2000
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance
Soglašam!
dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti