Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4630. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2000, stran 11486.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 21. redni seji dne 10. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2000
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2000 (Uradni list RS, št. 19/00) tako, da glasi:
Predvideni prihodki proračuna Občine Zavrč za leto 2000 znašajo 237,815.484 tolarjev, in sicer:
A)   bilanca prihodkov in odhodkov:           v SIT
I.   prihodkov                   237,815.484
II.   odhodkov                   254,185.952
III.  proračunski primanjkljaj           –16,370.468
B)   račun finančnih terjatev in naložb:
IV.   prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                   0
V.   dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                         0
VI.   prejeta minus dana posojila in
    sprememba kapitalskih deležev              0
VII.  skupni primanjkljaj              –16,370.468
C)   račun financiranja:
VIII.  zadolževanje                  5,000.000
IX.   odplačilo dolga                 5,000.000
X.   neto zadolževanje                    0
XI.   povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih                  –16,370.468
Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev iz leta 1999.
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Zavrč in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-3/99
Zavrč, dne 10. novembra 2000.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost