Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4624. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci, stran 11483.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 65. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) in izida referenduma z dne 19. 11. 2000 je Svet KS Bakovci na seji dne 20. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Bakovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil dne 19. novembra 2000, uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za območje KS Bakovci se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer za:
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja,
– izgradnjo pločnikov,
– izgradnjo in sanacijo cest,
– ureditev zelenic in vzdrževanje vaških javnih poti,
– dograditev ulične razsvetljave,
– ostala vzdrževalna dela na objektih in opremi ter druge potrebe v krajevni skupnosti.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Bakovci ter lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bakovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 1,5% mesečno od neto plač zaposlenih,
– 4% mesečno samostojni podjetniki od zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 1,5% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2,5% mesečno zaposleni v tujini od neto povprečne plače v RS za preteklo leto,
– 6% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije lastniki nepremičnin na območju KS Bakovci, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bakovci.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, ter lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega bivališča v KS Bakovci, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Bakovci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na naslov Krajevna skupnost Bakovci, Bakovci, Partizanska ul. 38, 9000 Murska Sobota.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni žiro račun Krajevne skupnosti Bakovci, št. 51900-842-080-82000.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Bakovci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS Bakovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 naprej.
Št. 21/2000
Bakovci, dne 20. novembra 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bakovci
Štefan Vereš l. r.

AAA Zlata odličnost