Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4620. Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP, stran 11479.

Na podlagi 148. In 153. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) objavlja organizacija avtorjev Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije
P R A V I L N I K
o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP
(prečiščeno besedilo)
1
Za uporabo avtorskih del oziroma primerkov avtorskih del iz repertoarja Združenja avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (Združenje ZAMP) na način iz drugega odstavka tega člena se plačuje avtorski honorar po določilih tega pravilnika in njegove tarifne priloge.
Ta pravilnik se nanaša na uporabo avtorskih del oziroma primerkov avtorskih del iz repertoarja Združenja ZAMP v naslednjih primerih:
– javno priobčevanje del (male pravice),
– reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo,
– kabelska retransmisija avtorskih del,
– reproduciranje književnih del na fonograme in videograme (mehanične pravice),
– dajanje v najem in javno posojanje primerkov avtorskih del, fonogramov in videogramov s temi deli, vključno s CD-romi,
– reproduciranja avtorskih del v čitankah in učbenikih,
– ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku,
– ponatis odlomkov ali krajših pisnih del s področja leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku,
– reprodukcija in javna priobčitev del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.
2
Za javno priobčitev del iz repertoarja združenja ZAMP se šteje:
– javno izvajanje (v živo: z branjem in recitiranjem),
– prenašanje javne žive izvedbe po zvočniku ali zaslonu publiki zunaj prostora, v katerem se delo izvaja,
– javno predvajanje s fonogrami in videogrami,
– oddajanje z radiofuznimi signali (RTV emitiranje – brezžično ali po kablu),
– priobčitev radiofuzno oddajanega dela preko radijskega ali TV-sprejemnika oziroma zvočnika ali zaslona v javnem prostoru (sekundarno radiofuzno oddajanje),
– sočasna priobčitev radiofuzno oddajanega dela, ki jo s svojimi brezžičnimi radiofuznimi signali opravi druga RTV organizacija od prvotne (retransmisija) oziroma kabelski operater po kablu (kabelska retransmisija).
3
Repertoar avtorskih del združenja ZAMP sestavljajo pisana dela s področja književnosti, znanosti, publicistike, odlomki gledaliških del, ki niso programska celota, ter prevodi teh del, katerih avtorji so s pogodbo prenesli uveljavljanje svojih pravic do uporabe del v primerih iz 1. člena tega pravilnika na združenje ZAMP.
V primeru javne priobčitve del iz prvega odstavka tega člena ter javnega posojanja fonogramov in videogramov s temi deli lahko združenje ZAMP uveljavlja pravice avtorjev teh del tudi brez pogodbe z njimi že po samem zakonu (tretji odstavek 156. člena ZASP). Zato se šteje, da v omenjenih primerih spadajo v repertoar združenja ZAMP tudi ustrezna dela tistih avtorjev, ki združenja niso s pogodbo pooblastili za uveljavljanje svojih pravic.
4
Uporabnik mora v zvezi z uporabo del iz repertoarja združenja ZAMP na način iz 1. člena tega pravilnika:
– predhodno pisno obvestiti združenje o nameravani uporabi in zaprositi za dovoljenje,
– po izvršeni uporabi ali občasno sporočati podatke o obsegu in strukturi uporabljenih del, razen če je za takšno uporabo določen pavšalni honorar,
– plačati honorar na podlagi tarifnega dela tega pravilnika oziroma pogodbe z združenjem v roku osem dni od prejema računa.
Dovoljenje ni potrebno za reproduciranje del v čitankah in učbenikih (47. člen ZASP) ter za ponatis aktualnih člankov v periodičnem tisku iz takega tiska (47. člen ZASP).
5
Uporabniki so dolžni najkasneje v 30 dneh po izvršeni uporabi sporočiti združenju natančne podatke o uporabljenih delih, ki so potrebni za izračun avtorskih honorarjev po tarifnem delu tega pravilnika in za njihovo razdelitev med upravičene avtorje, če s pogodbo med uporabnikom in združenjem ni drugače določeno.
Prireditelji kulturno umetniških in zabavnih prireditev so dolžni v 15 dneh po javni priobčitvi poslati združenju spored uporabljenih del.
RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno dostavljati združenju sporede oddajanih del.
Založniki in izdajatelji revij so dolžni enkrat mesečno dostavljati podatke o objavi del v čitankah in učbenikih ter o ponatisih aktualnih člankov in odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku.
6
Višina avtorskega honorarja je praviloma sorazmerna prihodku, ki ga ustvari uporabnik z uporabo avtorskega dela.
Osnova za obračun honorarja od javnega izvajanja del je:
– bruto prihodek, ki ga doseže uporabnik z javnim izvajanjem,
– bruto znesek izplačil izvajalcem, če uporabnik ni ustvaril prihodka,
– pavšal kot najnižji znesek, če ni nikakršnih plačil.
Honorarji za uporabo avtorskih del v čitankah in učbenikih ter v dnevnem in periodičnem tisku se obračunavajo glede na obseg uporabljenega dela, in sicer glede na število vrstic oziroma verzov, pri čemer ena vrstica obsega 62 znakov, vključno s presledki in ločili.
Osnova za obračun honorarja za uporabo del na propagandnih tiskovinah (plakati, letaki, prospekti) je strošek natisa, za uporabo del v reklamnih spotih pa strošek medijskega oglaševanja.
Honorar za sekundarno radiodifuzno oddajanje del se obračunava v mesečnem pavšalnem znesku glede na število aparatov v posameznem objektu.
7
Za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo del plačujejo RTV organizacije in kabelski operaterji honorar v višini, ki se določi s pogodbo med združenjem in posameznim uporabnikom, pri čemer se upošteva njegova programska usmerjenost. Če pogodbe ni, plačujejo ti uporabniki honorar v mesečnem pavšalnem znesku iz tarifnega dela tega pravilnika ne glede na obseg uporabljenih del.
8
Uporabnik ne potrebuje dovoljenja in ne plača honorarja, tudi če je bilo delo uporabljeno na način iz 1. člena tega pravilnika, v primerih, ko zakon dopušča prosto uporabo del:
– zaradi pridobitve informacije javnega značaja (48. člen ZASP),
– za namene pouka (49. člen ZASP),
– s citati (51. člen ZASP),
– v dokaznih postopkih (56. člen ZASP),
– pri preizkusu naprav (57. člen ZASP).
9
Če so bila dela iz repertoarja združenja ZAMP uporabljena brez potrebnega predhodnega dovoljenja, se honorar odmeri v dvakratnem znesku najvišjega honorarja, kot ga določa ustrezna tarifna številka.
Če uporabnik ne pošlje pravočasno podatkov, ki jih je po zakonu ali pogodbi dolžan dostaviti zaradi obračuna in razdelitve honorarjev, se honorar odmeri v 50% višjem znesku.
10
Pri dovoljeni uporabi del se honorar obračuna po tarifi, ki velja na dan uporabe dela. V ostalih primerih se honorar obračuna po tarifi, ki velja na dan obračuna.
11
Dela iz repertoarja združenja ZAMP so dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom pod enakimi pogoji.
Vsak uporabnik lahko dobi pri združenju informacijo, ali določeno delo spada v njegov repertoar in pod kakšnimi pogoji je možna njegova uporaba v primerih iz 1. člena tega pravilnika.
Vsak uporabnik lahko z združenjem sklene pogodbo o pridobitvi dovoljenja za uporabo del iz njegovega repertoarja na način iz 1. člena tega pravilnika po pogojih iz tega pravilnika in njegove tarifne priloge.
Združenje lahko z določeno skupino uporabnikov sklene pogodbo ali tarifni sporazum pod ugodnejšimi pogoji, če mu ti ponudijo ugodnosti, ki omogočijo znižanje stroškov pobiranja in razdeljevanja honorarjev ter nadzora nad uporabo del pri združenju.
Združenje lahko odkloni sklenitev pogodbe z uporabnikom, ki je pred tem zavestno kršil avtorske pravice na delih iz njegovega repertoarja, oziroma odstopi od sklenjene pogodbe, če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti plačevanja honorarjev in sporočanja podatkov o uporabi del.
12
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP (Uradni list RS, št. 81/97).
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS po predhodni odobritvi Urada RS za intelektualno lastnino.
Št. 01/2000
Ljubljana, dne 23. marca 2000.
Predsednik
Združenja ZAMP
Igor Bratož l. r.
         TARIFA ZA UPORABO AVTORSKIH DEL

A) JAVNA PRIOBČITEV

1. Honorarji za izvajanje avtorskih del na prireditvah

Tarifna številka 1

Honorar se plača v višini:

-----------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta prireditve  Bruto honorar Znesek  Najnižji znesek
št.            izvajalcev   na delo    prireditve
-----------------------------------------------------------------
1.  Proslava,
   akademija      10%
   in podobno     honorarja   3000     10.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
2.  Literarni večer,
   recital,
   predstavitev del,
   tisk, konferenca  8%
   ipd.        honorarja   3500     15.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
3.  Skeči in odlomki
   odrskih del     15%      6000     20.000 SIT
-----------------------------------------------------------------

2. Izvajanje neodrskih del pri uprizarjanju odrskih del

Tarifna številka 2

Za nenaročena književna dela, ki se izvajajo v dramskoodrskih
delih bodisi kot podlaga, ilustracija, ali so vključena v samo
dramsko besedilo ali pa se izvajajo pred začetkom, med ali po
predstavi, se honorar plača na predstavo:

--------------------------------------------------------------------------------
Zap. Trajanje    Vstopnina ali   Vstop prost       Najnižji znesek
št.         drugo plačilo                  prireditve
--------------------------------------------------------------------------------
1.  do 10 minut  2% bruto prihodka 2% honorarja izvajalcev    20.000 SIT
--------------------------------------------------------------------------------
2.  nad 10 minut  3% bruto prihodka 3% honorarja izvajalcev    30.000 SIT
--------------------------------------------------------------------------------

3. Sekundarno oddajanje

Tarifna številka 3

Honorar za predvajanje avtorskih del po napravah za prenos slike
ali zvoka, kadar se te nahajajo na javnih mestih oziroma so
javnosti dostopni (trgovine, gostišča, obrtni obrati, domovi,
agencije, podjetja, knjižnice, športna igrišča in kopališča,
igralnice, družabni in klubski prostori, vojaški objekti,
prevozna sredstva in podobno) znaša honorar 1000 tolarjev
mesečno. Kadar gre za prostore, ki imajo centralno ozvočenje
(trgovine, hoteli, sejmi, hale ipd.) je honorar povečan za 100%.

Če pa gre za ločene objekte s centralnim ozvočenjem ali za
objekte z ozvočenjem v etažah, se za vsak tak objekt ali etažo
obračuna honorar kot samostojni objekt s centralnim ozvočenjem.

4. Primarno oddajanje

Tarifna številka 4

Radijske postaje, TV postaje in kabelske TV postaje plačujejo
avtorski honorar.

Avtorski honorar se plača po posebni pogodbi, lahko pa tudi v
pavšalu.

1. Po posebni pogodbi plačujejo avtorski honorar radijske in TV
postaje, ki presegajo lokalni značaj oddajanja.

2. V pavšalu lahko plačujejo le manjši uporabniki glede na
število ur dnevnega oddajanja:

- do 5 ur, 10.000 SIT mesečno

- do 10 ur, 20.000 SIT mesečno

- nad 10 ur, 40.000 SIT mesečno

Kabelski operaterji plačujejo polovične zneske iz te tarifne
številke.

Tarifna številka 5

Za predvajanje avtorskih del po PTT napravah in teletekstu se
plača honorar:

- za predvajanje po PTT napravah v višini 4% od vrednosti
impulza,

- za predvajanje po teletekstu 500 SIT od strani.

Najnižji mesečni honorar je 5.000 tolarjev.

B) REPRODUCIRANJE KNJIŽEVNIH DEL NA FONOGRAMIH

Tarifna številka 6

Honorar se plača od maloprodajne cene fonograma v višini 8%.

C) DAJANJE V NAJEM IN JAVNO POSOJANJE

Tarifna številka 7

Avtorski honorar se plača mesečno in znaša 5% od ustvarjenega
prihodka.

     D) HONORARJI ZA UPORABO AVTORSKIH DEL V TISKU

     Tarifna številka 8

     Honorar se plača od objave v višini:

--------------------------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta dela               Znesek       Najnižji znesek
št.
--------------------------------------------------------------------------------
1.  Odlomki književnih del v časopisih
   in revijah:

   - poezija               300 SIT od verza     3.000 SIT

   - proza in dramatika          75 SIT od vrstice     3.000 SIT

   - publicistika             75 SIT od vrstice     3.000 SIT

   - strokovna in znanstvena proza    75 SIT od vrstice     3.000 SIT

   - polliterarne, mešane, poljudne
   zvrsti (strip, uganka, notni zapis,
   recept ipd.)              50 SIT od vrstice     3.000 SIT

2.  Reproduciranje književnih del v    dvojni honorarji
   berilih in učbenikih          iz 1. točke        6.000 SIT

3.  Književna dela na letakih,      
   plakatih, prospektih,         8% od stroškov
   knjižnih ovitkih, katalogih ipd.    natisa          5.000 SIT

4.  Književna dela in njihove priredbe  
   v reklami ali propagandnem       5% od plačil
   sporočilu: (za vsako izvedbo)     za reklamo        10.000 SIT
--------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti