Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999, Kazalo


MINISTRSTVA

4518. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole
4519. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ponikva
4520. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Županije Zagrebačke, Istarske in Primorsko-Goranske v Republiki Hrvaški
4521. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4522. Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
4523. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja
4524. Sklep o določitvi cene osebne izkaznice
4525. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani inženir/diplomirana inženirka radiologije
4526. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka

USTAVNO SODIŠČE

4527. Odločba o oceni ustavnosti 205. in 206. člena poslovnika Državnega zbora

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4528. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1999
4529. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
4530. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
4531. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
4532. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
4533. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
4534. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4535. Sklep o določitvi kontnega okvira za zadruge
4536. Sklep o določitvi kontnega okvira za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava
4537. Sklep o spremembah slovenskega računovodskega standarda 36 - računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah
4538. Navodilo za organizacijo in delo skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije
4539. Poročilo o gibanju plač za september 1999

OBČINE

Borovnica

4541. Odlok o občinskih cestah
4542. Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Borovnica

Idrija

4543. Odlok o dopolnitvi odloka o turistični taksi v Občini Idrija

Jesenice

4544. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

Komen

4545. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komen

Ljubljana

4540. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Ljubljana

Pivka

4546. Poslovnik Občinskega sveta občine Pivka

Podčetrtek

4547. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
4548. Odlok o občinskih cestah
4549. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek
4550. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Podčetrtek

Podlehnik

4551. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje
4552. Pravilnik o določanju pogojev, načina in kriterijev za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva v Občini Podlehnik
4553. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podjetništva, malega gospodarstva in turizma v Občini Podlehnik
4574. Odlok o občinskih cestah
4575. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Podlehnik

Postojna

4576. Poslovnik Občinskega sveta občine Postojna

Ribnica

4554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1998
4555. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 1999
4556. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ribnica
4557. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ribnica

Slovenj Gradec

4558. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998

Sveti Jurij ob Ščavnici

4559. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šalovci

4560. Odlok o turistični taksi v Občini Šalovci
4561. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci

Šmarje pri Jelšah

4562. Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta

Trebnje

4563. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trebnje

Žalec

4564. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1999
4565. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP1
4566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
4567. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo" Žalec
4568. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Žalec
4569. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šempeter v Savinjski dolini
4570. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
4571. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Žirovnica

4572. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
4573. Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti