Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4540. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Ljubljana, stran 13959.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 68/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 8. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja opravljanje inšpekcijskega nadzorstva v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) nad izvajanjem predpisov in drugih aktov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: mestni predpisi), s katerimi MOL ureja zadeve iz svoje pristojnosti in opravljanje nadzorstva v zvezi z izvajanjem mestnih predpisov, ki se nanašajo na zunanji videz MOL in varstvo okolja (v nadaljevanju: mestno nadzorstvo) ter nadzorstva mirujočega prometa.
2. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo mestni inšpektorji, mestno nadzorstvo opravljajo mestni nadzorniki, nadzor mirujočega prometa pa mestni redarji.
Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja Inšpektorat mestne uprave MOL (v nadaljevanju: inšpektorat).
3. člen
Mestni inšpektorji, mestni nadzorniki in mestni redarji izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega dela nadzorstva s službeno izkaznico, ki jo izda direktor mestne uprave MOL.
4. člen
Obrazec službene izkaznice za mestne inšpektorje in mestne nadzornike, postopek za izdajo službene izkaznice in njeno uporabo predpiše župan.
Obvezni del uniforme inšpektorja, nadzornika in redarja je ploščica z imenom in priimkom.
Obrazec službene izkaznice ter uniformo, označbo in opremo, ki jo morajo imeti mestni redarji, določa pravilnik o enotni uniformi, oznakah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99).
5. člen
Mestni inšpektorji, mestni nadzorniki in mestni redarji so uradne osebe in imajo pooblastila na podlagi tega odloka.
6. člen
Mestni inšpektorji, mestni nadzorniki in mestni redarji opravijo vsako tretje leto preizkus usposobljenosti iz poznavanja mestnih predpisov. Mestni redarji opravijo vsake tri leta tudi preizkus poznavanja načrta ulic in osnov zgodovine mesta.
Vsebino programa rednega preizkusa usposobljenosti določi župan.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
7. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem mestnih predpisov iz 1. člena tega odloka neposredno opravljajo mestni inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje predpisane s tem odlokom.
Mestni inšpektorji lahko, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva iz svojega delovnega področja imajo mestni inšpektorji pravico pregledati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva oziroma imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.
8. člen
Mestni inšpektor mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Mestni inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
Mestni inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
9. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva mestni inšpektor ugotovi, da je kršen mestni predpis, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma izreči mandatno kazen;
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.
10. člen
Mestni inšpektor sestavi zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo,
– ugotovljenem stanju,
– ukrepih ter pravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
11. člen
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima mestni inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se z dejanjem, opustitvijo dejanja, oziroma z aktom, v roku, ki ga določi mestni inšpektor, zagotovi izvajanje mestnih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Mestni inšpektor, ki je ustno odločil, mora pravni oziroma fizični osebi izdati pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od dneva njene vročitve.
O pritožbi odloča župan.
Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.
12. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: zavezanci), pri katerih mestni inšpektor ali mestni nadzornik opravlja inšpekcijsko ali mestno nadzorstvo, so dolžne mestnemu inšpektorju ali mestnemu nadzorniku:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzorstva.
13. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko mestni inšpektor odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
14. člen
Mestni inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
III. MESTNO NADZORSTVO
15. člen
Mestno nadzorstvo opravljajo mestni nadzorniki, ki morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem odlokom.
16. člen
Mestni nadzornik nadzoruje izvajanje mestnih predpisov, ki se nanašajo na varstvo okolja in na zunanji videz MOL.
17. člen
Mestni nadzornik mora imeti najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku.
Mestni nadzornik mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto mestnega nadzornika.
18. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mestni nadzornik ugotovi, da je kršen mestni predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozarjati na lažje kršitve predpisa,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen.
IV. NADZOR MIRUJOČEGA PROMETA
19. člen
Mestni redar nadzoruje mestne predpise, ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil – mirujoči promet.
20. člen
Mestni redar mora imeti najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo, najmanj dve leti delovnih izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku ter vozniški izpit B kategorije.
Mestni redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto mestnega redarja.
21. člen
Če pri opravljanju nadzora mirujočega prometa mestni redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o kršitvi,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– odrediti priklenitev nepravilno parkiranega vozila,
– odrediti odvoz nepravilno parkiranega vozila,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 300.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška pravna oseba, ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo mestnega inšpektorja (prva alinea 9. člena);
– ne omogoči mestnemu inšpektorju nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva (12. člen).
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
23. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška pravna oseba, ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen s pisnim nalogom mestnega nadzornika (tretja alinea 18. člena).
– ne omogoči mestnemu nadzorniku nemoteno opravljanje mestnega nadzorstva (12. člen).
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z aktom o sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL se določi število delovnih mest mestnih inšpektorjev, mestnih nadzornikov in mestnih redarjev ter drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, mestnega nadzorstva in nadzora mirujočega prometa.
Akt iz prejšnjega odstavka tega člena je treba uskladiti z določbami tega odloka v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
25. člen
Mestni inšpektorji, mestni nadzorniki in mestni redarji, ki ob uveljavitvi tega odloka opravljajo naloge v Inšpektoratu mestne uprave Mestne občine Ljubljana, morajo opraviti preizkus usposobljenosti iz 6. člena tega odloka 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Določba prvega odstavka 8. člena tega odloka se ne nanaša na mestne inšpektorje, ki so ob uveljavitvi tega odloka opravljali inšpekcijsko nadzorstvo v inšpektoratu in imajo srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo, najmanj deset let delovnih izkušenj na takšnem delovnem mestu in so stari najmanj 45 let.
27. člen
Akt iz prvega odstavka 4. člena tega odloka izda župan v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 972-1/99-6
Ljubljana, dne 8. novembra 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost