Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4553. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podjetništva, malega gospodarstva in turizma v Občini Podlehnik, stran 13998.

Na podlagi 6. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) in sklepa Občinskega sveta občine Podlehnik, sprejetega na seji dne 7. 10. 1999 objavljam
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, podjetništva, malega gospodarstva in turizma v Občini Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, način in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Podlehnik za program ohranjanja in razvoj kmetijstva Občine Podlehnik,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program ohranjanja in razvoja kmetijstva se vodijo na posebni partiji občinskega proračuna, njihovo višino pa določi svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Nosilec sredstev za financiranje programa je komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Podlehnik se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojnonaložbene dejavnosti v kmetijstvo ter ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– večanje kakovosti predelkov in okolju prijaznih dejavnosti,
– uvajanje kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije,
– ohranitev, varstvo, razumno in optimalno rabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo v Občini Podlehnik,
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva ter oblikovanje in utrjevanje identitete Občine Podlehnik.
Prednost pri izvajanju ciljev razvoja kmetijstva in usmerjanja sredstev za intervencije v kmetijstvo določi komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
5. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Podlehnik ter bodo sredstva investirale v Občini Podlehnik.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na osnovi in pod pogoji, določenimi z natečaji, razpisi in javnimi objavami Občine Podlehnik, ki morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 20 dni od dneva objave.
8. člen
Upravičenost zahtevka in oceno programa pripravi komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo pri OZVŽ Ptuj.
9. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja pristojni organ Občine Podlehnik.
10. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
11. člen
Sredstva so namenjena za:
A 1 Živinoreja
A 1.1. Nabava plemenske živine – regres
Namen:
– spodbujanje vzreje in nabave visoko proizvodnih plemenskih telic kombinirane pasme v A kontroli,
– nabava plemenskih svinj in merjascev zaradi širitve prašičereje in izboljšanja proizvodnosti mesnatih pasem prašičev,
– nabava drobnice.
Višina: do 1/3 vrednosti plemenske živali.
Pogoji: potrdilo o poreklu, kakovosti živali, račun in mnenje kmetijske svetovalne službe ter izpolnjevanje naslednjih zahtev:
Govedoreja:
– da gre za organiziranje vzreje plemenskih telic,
– da gre za najmanj 30% povečanje staleža krav.
Prašičereja:
– da gre za povečanje črede plemenskih svinj,
– da gre za obnovo staleža zaradi izločanja živali iz reprodukcije, pri čemer število regresiranih živali ne sme presegati ene petine staleža.
Drobnica:
– da gre za povečanje staleža drobnice ustreznih pasem.
A 1.2. Umetno osemenjevanje telic, krav, plemenskih svinj in drobnice
Namen ukrepa:
Spodbujanje ohranitve in povečanja priveza vseh živali
Pogoji: Regres pripada rejcem živali za osemenitev telic, krav, plemenskih svinj in drobnice.
Zahtevku je treba priložiti evidenco o osemenitvah ter račun.
A 1.3. Program preventivnega zdravstvenega varstva živali, reprodukcije in selekcije – podpore, regresi.
Namen:
– pospeševanje preventivnega zdravljenja plemenskih živali (po individualno sprejetih projektih,
– regresiranje vzdrževanja plemenskih bikov in plemenskih žrebcev (zahtevku je potrebno priložiti poročilo o obsegu letnih pripustov),
– razvojne naloge.
A 1.4. Prehrana živali
Namen: analize krme, kot pomoč pri izračunu krmnih obrokov
Pogoj: zahtevek vlaga kmetijska svetovalna služba, ki predloži račun ter seznam koristnikov s številko vzorca.
A 1.5. Čebelarstvo – podpora
Namen: spodbujati razvoj čebelarstva, zaradi boljše oplodnje v sadjarstvu in vinogradništvu.
Pogoji: zahtevek vlagajo čebelarji in čebelarska društva.
Zahtevku je potrebno priložiti program dejavnosti na katerega se zahtevek nanaša.
B 1 Rastlinska proizvodnja
B1.1. Analize zemlje – regres
Namen: zmanjšati stroške pridelovanja in zmanjšati onesnaževanje okolja s pravilno uporabo manjkajočih hranil.
Pogoj: Zahtevke vlaga kmetijska svetovalna služba, ki predloži račun ter seznam upravičencev s številko vzorca.
B 1.2. Testiranje škropilnic, sejalnic, trosilcev mineralnih gnojil in kombajnov – podpora.
Namen: manjše onesnaževanje okolja, optimalna raba škropiv in goriva, semen in ekonomičnost pridelave.
Ukrepi: kritje stroškov testiranja strojev v višini 50%
Pogoj: zahtevke vlaga organizator testiranja na osnovi poročila o opravljenem testiranju.
B 1.3. Ukrepi za varovanje in oskrbo pitne vode – podpora, regresi
Namen:
– regresiranje semena dosevkov do 50% cene semena,
– ekološka ureditev gnojišč in gnojnic,
– ureditev in zaščita vodnih virov in vodnjakov na območju Občine Podlehnik za kmetije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
B 1.4. Namakanje – podpora
Namen: preprečevanje posledic suše in ekonomičnosti proizvodnje
Ukrep: podpora programom namakanja vrtnin, poljščin in travinja ter trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi, vrtovi – intenzivni)
Višina: do 20% pokritja investicije,
Pogoji:
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– dokumentacija, ki je določena s predpisi ter projekt namakanja.
B 1.5. Travništvo – regres
Namen: spodbujanje intenziviranja travinja s setvijo visoko proizvodnih in kvalitetnih travnih mešanic. Regresiranje nakupa semena po programu kmetijske svetovalne službe.
B 1.6. Vrtnarstvo in zelenjadarstvo
Namen: spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na manjših kmetijah in samozaposlovanje.
Ukrep:
– regresiranje sadik po programu organizatorja proizvodnje,
– nabava steklenjakov in plastenjakov.
B.1.7. Vinogradništvo
Namen: obnova vinogradov s kakovostnimi trsnimi cepljenkami in spodbujanje sajenja klonskega brezvirusnega materiala za dosego redne rodnosti in vrhunske kvalitete ter vertikalnih zasaditev.
Pogoji:
– da skupna površina z že obstoječimi površinami presega 0,3 ha in je na novo posejana površina najmanj 0,1 ha,
– da je pridelovalec vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina pri občinskem upravnem organu ter redno prijavlja pridelek. Izjema so le pridelovalci, ki so se šele začeli ukvarjati z vinogradništvom.
Ti pridelovalci predložijo izjavo, da so se šele začeli ukvarjati z vinogradništvom. Izjavo sopodpiše pristojen kmetijski svetovalec,
– pozitivno mnenje območnega za vinograd specializiranega kmetijskega svetovalca,
– da so cepljenke kupljene v trsnicah v Sloveniji (račun in certifikat).
Ukrepi: regresiranje trsnih cepljenk.
B 1.8. Sadjarstvo
Namen: spodbujanje obnove nasadov s kakovostnim sadilnim materialom
Pogoji:
– najmanjša skupna zasajena površina mora presegati 0,5 ha, na novo zasajena površina pa 0,3 ha (za jagodičevje 0,2 ha, za orehe 1 ha),
– pozitivno mnenje območnega, za sadjarstvo specializiranega kmetijskega svetovalca,
Ukrepi:
– regresirajo se le sadike, ki so kupljene v slovenskih drevesnicah.
B.1.9. Gozdarstvo
Namen: pogozdovanje površin, ki niso primerne za kmetijsko obdelavo.
Ukrepi: regresiranje sadik dreves po strokovnih navodilih zavoda za gozdove.
C Urejanje kmetijskih zemljišč
Nižinske agromelioracije:
– sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,50 do 4 ha na lastnika, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
D Spodbujanje strokovnega in tehnološkega napredka na kmetijah
Namen:
– aktiviranje kmetij (po možnosti usmerjenih) na območju Občine Podlehnik in utrjevanje družinskih kmetij,
– pospeševanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Pogoji:
– da gre za ustvarjanje družinske kmetije kot gospodarsko stabilne enote in samozaposlitev investitorja.
E Izobraževanje, razvojne in raziskovalne naloge ter predstavitve in investicijske naložbe po razvojnih progamih Občine Podlehnik
Namen:
– strokovni napredek in prenos znanja v prakso,
– predstavitev za naše okolje tipične in kakovostne kmetijske proizvodnje, širitev trgov, doseganje višje kakovosti in uresničitev razvojnih programov Občine Podlehnik.
Pogoji:
– podpora se odobri po individualno predloženih projektih iz katerih je razviden: namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovan efekt realiziranega programa za naslednja področja:
– izobraževanje kmetov in kmečkih žena ter mladine,
– delo strokovnih in interesnih društev s področja kmetijstva,
– razstave, demonstracije, posveti,
– ureditev pogojev za izvajanje kmetijskih dejavnosti v osnovnih šolah,
– ureditev pogojev za kmetijsko izobraževanje odraslih in mladine,
– poskusništvo,
– razvojni in raziskovalni programi, ki pomenijo utrjevanje identitete kmetijstva Občine Podlehnik in uresničitev drugih razvojnih programov Občine Podlehnik.
III. KONČNA DOLOČBA
V primeru, da se sredstva namenjena za določeno dejavnost v kmetijstvu ne porabijo do 31.12. tekočega leta se lahko prenesejo v naslednje trimesečje naslednjega leta oziroma se lahko porazdelijo znotraj resorja kmetijstva.
Podlehnik, dne 7. oktobra 1999.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost