Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4561. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci, stran 14010.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3., 4. in 7. člena zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 18. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 9. seji dne 29. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Šalovci ter določa in ureja način njihovega izvajanja in opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe, in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom (izbirne javne službe).
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen
Občina podrobneje določi način in obliko opravljanja posamezne ali več javnih služb z odloki.
Z odloki o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarskih javnih služb po vrstah in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, ki so v lasti občine,
– druge elemente, pomembne za opravljanja in razvoj javne gospodarske službe.
II. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Šalovci se kot obvezne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka,
8. gasilstvo,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
10. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
5. člen
Izbirne gospodarske javne službe v občini so:
1. urejanje in vzdrževanje cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste (občinske ceste),
2. urejanje javnih parkirišč,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
4. pogrebne storitve,
5. komunalno-kabelski informacijski sistem,
6. upravljanje tržnic,
7. upravljanje gramoznic,
8. deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
9. plakatiranje in obveščanje,
10. urejanje prometne signalizacije,
11. zimska služba,
12. opravljanje javnega potniškega prometa,
13. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
14. postavljanje reklamnih objektov.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih kasneje določi občinski svet oziroma pristojni organ širše skupnosti (pokrajine).
6. člen
Javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z lokalnimi javnimi službami je obvezna, če z zakonom ali občinskim odlokom ni drugače določeno.
7. člen
Infrastrukturni objekti oziroma naprave, potrebni za izvajanje javnih služb v Občini Šalovci so predvsem:
– objekti in naprave za oskrbo naselij s pitno vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– objekti in naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki in za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– plakatna mesta,
– pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– pokopališčni objekti in naprave,
– trgi oziroma tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi.
Z odlokom iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo se objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo se pogoji in način rabe ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
III. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
8. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje, ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se lahko ustanovi v okviru občinske uprave, ko so za to izpolnjeni potrebni pogoji,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega, ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnje alinee,
– z drugo obliko organiziranja na osnovi splošnega akta iz svoje pristojnosti.
9. člen
(Režijski obrat)
Režijski obrat se ustanovi kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti dejavnosti gospodarske javne službe neekonomično in neracionalno ustanoviti javno podjetje, istočasno pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali neposrednega prenosa v izvajanje ali pa bi bilo to nesmotrno.
10. člen
(Javno podjetje)
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine (občin) ali kot podjetje v mešani lastnini, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino (občinami) kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske oziroma soustanoviteljske pravice do pravnega subjekta za izvajanje gospodarskih javnih služb izvršuje občinski svet.
V javnem podjetju se kot javne službe izvajajo predvsem naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. urejanje, vzdrževanje in rekonstrukcije cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste (občinske in krajevne),
6. druge dejavnosti iz 4. in 5. člena odloka, kadar so za to izpolnjeni potrebni pogoji.
Javno podjetje lahko pridobi koncesijo tudi za druge dejavnosti javnih služb.
Javno podjetje določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Javno podjetje daje soglasje za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(Koncesija)
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Koncesija se daje za dejavnosti javnih služb, ki se ne izvajajo kot dejavnosti javnega podjetja.
Občina pridobiva koncesionarje z javnim razpisom na podlagi koncesijskega akta.
12. člen
S koncesijskim aktom določi občinski svet predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe.
O izbiri koncesionarja odloči pristojni organ občine z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Z izbranim koncesionarjem (izvajalcem) sklene župan koncesijsko pogodbo.
13. člen
(Vlaganje kapitala)
Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme občinski svet.
Na podlagi odločitve o vlaganju kapitala se izvede javni razpis zainteresiranih oseb zasebnega prava.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči upravni organ občine z upravno odločbo, po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Z izbranim izvajalcem sklene župan ustrezno pogodbo.
Prav tako lahko občina vlaga lastna sredstva v infrastrukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje javnih služb, o tem prav tako daje soglasje oziroma odloči občinski svet.
14. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina opravi v lastni režiji ali pa da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posameznike idr.).
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe poverijo v izvajanje koncesionarju, kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti, lahko opravlja koncesionar, če razpolaga z ustreznim znanjem in opremo. Nadzorne naloge opravlja občinska uprava.
V primerih ko strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog ni mogoče poveriti izvajalcu gospodarske javne službe, le-te opravlja občinska uprava, ali pa jih s pogodbo poveri v izvajanje ustrezni strokovno usposobljeni organizaciji ali podjetju.
V primeru, če se gospodarske javne službe izvajajo v okviru javnega podjetja ali režijskega obrata, opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge občinska uprava v sodelovanju z javnim podjetjem.
16. člen
Naloge iz 15. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
17. člen
Posamezne naloge iz prve in druge alinee prejšnjega člena se lahko odstopijo za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
Izvajalci posameznih dejavnosti javnih služb so dolžni sodelovati pri načrtovanju in pospeševanju dejavnosti, ki jo opravljajo kot javno službo.
Občina lahko prenese določene naloge kot javno pooblastilo na izvajalce javnih gospodarskih služb.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin je občina ustanovila svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet).
19. člen
Svet je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin.
Podrobnejšo sestavo, delovno področje ter pristojnosti in pravice sveta določi akt o ustanovitvi sveta.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
20. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa, nadomestilo...),
– z lokalnim davkom,
– iz proračuna,
– iz prihodkov javnega podjetja, režijskega obrata, koncesionarjev ali oseb zasebnega prava, ki zagotavljajo javno službo,
– iz drugih virov.
21. člen
Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine ali širše skupnosti. Cene se oblikujejo in odločajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin in rednosti njihove uporabe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Do sprejetja predpisov iz 3. člena tega odloka, se za urejanje zadev, ki niso urejene s tem odlokom, za posamezna področja komunalnih dejavnosti, uporabljajo do sedaj veljavni predpisi in sklenjene pogodbe.
Za uveljavitev določil iz tega odloka je za področje pristojnosti občinske uprave odgovoren župan občine.
23. člen
Ne glede na določila tega odloka, se za področje gospodarskih javnih služb do ureditve pravnopremoženjskih razmerij, ustanoviteljstva in pravnega nasledstva med novonastalimi občinami bivše Občine Murska Sobota, glede javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota, uporabljajo določila odloka o organiziranju javnega podjetja (Uradne objave Skupščine občine Murska Sobota, št. 7 z dne 24.11.1994), ki niso v nasprotju s tem odlokom.
24. člen
Na podlagi določil prejšnjega člena je JP Komunala, d.o.o., Murska Sobota do nadaljnjega pooblaščeni izvajalec vseh tistih javnih služb, ki jih določa citirani odlok in za katere obstajajo realni pogoji.
25. člen
Na podlagi dosedanjega izvajanja dejavnosti s področja javnih gospodarskih služb, se tudi v prihodnje do ureditve teh zadev z novimi predpisi, opravljajo dejavnosti, ki jih ureja neposredno občinska uprava na podlagi pogodb pri naslednjih izvajalcih:
1. JP Komunala, d.o.o., Murska Sobota – vse komunalne dejavnosti iz 4. in 5. člena razen naslednjih:
2. Saubermacher – Komunala, d.o.o., Murska Sobota – ravnanja in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
3. Čiščenje DK naprav dimnikarske storitve, Martjanci 43/b – pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
4. Prostovoljna gasilska društva v občini – dejavnosti gasilstva.
5. Pogrebne storitve, oprema, vzdrževanje pokopališč in zelenic Damir Banfi, Veščica 17 – dejavnost urejanja in vzdrževanja pokopališč.
6. Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., – vzdrževanje in urejanje cest, zimska služba, prometna signalizacija.
7. Avtobusni promet Murska Sobota – prevoz šolskih otrok.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 31/96).
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-46/99
Šalovci, dne 29. oktobra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost