Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4560. Odlok o turistični taksi v Občini Šalovci, stran 14009.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99), 21. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) je Občinski svet občine Šalovci na 9. seji dne 29. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Šalovci, oprostitve, način plačila in poročanja ter nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
3. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistično takso v skladu z zakonom o pospeševanju turizma določa občina v točkah, pri določitvi točk pa upošteva vrsto turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali zunajsezonskem obdobju in obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno nudi turistom.
6. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz predhodnega člena tega odloka se za območje Občine Šalovci določi turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, skladno z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Sredstva turistične takse se namenijo za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami, ki jih je turist v kraju deležen brezplačno, in sicer predvsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
– prireditve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
9. člen
Osebe iz prvega odstavka 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun občine, hkrati so v navedenem roku dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega morajo biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
10. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc v skladu z zakonom o pospeševanju turizma predpiše minister, pristojen za turizem.
Nadzor nad pobiranje in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ v okviru svojih pooblastil.
V. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 30.000 SIT podjetniki posamezniki ter najmanj z 20.000 SIT sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje za naslednje prekrške:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem odstavku 8. člena tega odloka,
– če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z 9. členom tega odloka,
– če ne vodijo evidence v skladu z 10. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-45/99
Šalovci, dne 29. oktobra 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost