Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4523. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, stran 13944.

Na podlagi 3. člena in 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 49/98) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije in pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: društvo v javnem interesu), postopek za podelitev in odvzem takšnega statusa ter evidenco teh društev.
2. člen
Društvo, ki opravlja javnokoristne dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na podlagi kriterijev ter pod pogoji in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.
Mednarodno društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu po kriterijih in pogojih ter po postopku, določenem v tem pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v evidenco mednarodnih društev ali zvez mednarodnih društev.
3. člen
O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloča minister, pristojen za področje vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: minister).
Status društva v javnem interesu podeli minister z odločbo, v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
Status društva, ki deluje v javnem interesu, se podeli za dobo pet let.
4. člen
Če vloži predlog za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja društvo, ki poleg dejavnosti iz prve oziroma pete alinee 6. člena tega pravilnika opravlja še drugo dejavnost, ki je v pristojnosti drugega ministrstva oziroma ministrstev, si minister za ta del dejavnosti društva pred izdajo odločbe pridobi soglasje pristojnega ministra oziroma ministrov.
Minister lahko izda v skladu s tem pravilnikom na predlog drugega ministrstva predhodno soglasje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, za tisti del dejavnosti društva, ki je v pristojnosti njegovega ministrstva.
II. KRITERIJI IN POGOJI ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
5. člen
Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanje presega uresničevanje interesov njihovih članov in pomeni nepridobitno delovanje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, ter je od njegove ustanovitve preteklo najmanj 5 let, lahko vloži predlog, da se mu podeli status društva, ki deluje v javnem interesu.
Podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, ureja poseben predpis.
6. člen
Društvo deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, če poleg kriterijev iz prejšnjega člena hkrati izpolnjuje še naslednje pogoje:
– če je iz predloženega temeljnega akta društva in na pristojnih organih sprejetega programa dela razvidno, da društvo opravlja javnokoristno dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja,
– opravlja javnokoristno dejavnost tudi za nečlane društva in širšo javnost,
– pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist,
– je društvo ali njegov član prejemnik priznanj na lokalni, regionalni, državni ali mednarodni ravni ali je delovanje društva javno priznano ali potrjeno na drug način,
– če dejavnost in naloge društva oziroma programi in projekti ki jih izvaja, v pretežni meri sodijo na področje vzgoje in izobraževanja,
– če s svojim delovanjem pomembno prispeva k boljši organizaciji in razvoju področja vzgoje in izobraževanja; in vsaj enega od naslednjih pogojev:
– če vzpodbuja interes za različne oblike vzgoje in izobraževanja, ki niso vključene v institucionalne oblike vzgoje in izobraževanja,
– dopolnjuje in razvija vsebine, povezane z vzgojo in izobraževanjem,
– prispeva k pestrejši izbiri interesnih dejavnosti za predšolske otroke in učence ter izbirnih vsebin za vajence, dijake in študente,
– omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj za posameznike, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo,
– posreduje vsebine, ki poudarjajo spoštovanje univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
– razvija projekte in programe, ki prispevajo k ekološki osveščenosti otrok, učencev, vajencev, dijakov in študentov,
– izvaja dopolnilno izobraževanje za mladino in odrasle,
– s svojo dejavnostjo prispeva k ohranjanju in razvoju identitete, kulture in jezika slovenskega naroda, zamejskih Slovencev in zdomcev, manjšin in Romov,
– izdaja strokovne revije, mladinsko periodiko in knjižne publikacije oziroma izvaja založniški program nacionalnega pomena,
– je organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnih srečanj in tekmovanj v znanju,
– je organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec mednarodnih tekmovanj in olimpiad v znanju.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
7. člen
Društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu, mora na ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), vložiti pisni predlog. Predlogu je potrebno priložiti:
– zapisnik oziroma sklep najvišjega organa društva o vložitvi predloga za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu,
– odločbo o registraciji društva oziroma potrdilo o vpisu v evidenco mednarodnih društev,
– temeljni akt društva,
– program dela društva,
– utemeljitev, zakaj predlagatelj meni, da je njegovo delovanje v javnem interesu,
– poročilo o delu društva za preteklo koledarsko leto,
– poročilo o projektih oziroma programih, ki so bili prijavljeni na razpise in poročilo o izbranih programih in projektih (vrste programov, višina odobrenih oziroma prejetih finančnih sredstvev iz republiškega oziroma občinskega proračuna, itd...),
– finančno stanje po poslovnem obračunu za preteklo leto,
– premoženjsko stanje društva, ugotovljeno na podlagi premičnin in nepremičnin ter finančnih obveznosti.
8. člen
Če predlog ne vsebuje vseh podatkov in listin oziroma dokazil iz prejšnjega člena, ga ministrstvo vrne društvu, da ga dopolni oziroma predloži manjkajoče listine oziroma dokazila v roku 30 dni.
Če društvo pomanjkljivosti v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi, ministrstvo predlog zavrže. Priložena dokumentacija se vrne društvu.
9. člen
Če društvo izpolnjuje kriterije oziroma pogoje, določene s tem pravilnikom, mu minister podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, za obdobje 5 let.
Če društvo pogojev, določenih s tem pravilnikom, ne izpolnjuje, minister predlog za podelitev statusa društva zavrne.
Minister odločbo iz prejšnjih dveh odstavkov izda v roku 30 dni od prejema predloga oziroma roka za dopolnitev vloge.
Odločbo s pravnim poukom se vroči društvu in tudi drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.
10. člen
Društvo, ki pridobi status, mora:
– najkasneje v treh mesecih po sprejemu sporočiti ministrstvu spremembe oziroma dopolnitve temeljnega akta,
– vsako leto najkasneje do konca februarja predložiti ministrstvu poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za preteklo leto,
– najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od podelitve statusa vložiti zahtevo za ponovno pridobitev statusa, če želi obdržati status.
IV. PRENEHANJE STATUSA
11. člen
Status društva, ki deluje v javnem interesu, preneha:
– z iztekom roka, za katerega je bil status podeljen,
– če je društvo prenehalo obstajati,
– če vsako leto najkasneje do konca februarja tekočega leta ne predloži ministrstvu poročila o izpolnjevanju programa, iz naslova katerega je pridobilo status in o uporabi sredstev za preteklo koledarsko leto,
– če se ugotovi, da je spremenilo temeljni akt oziroma svoje delovanje, tako da ne izpolnjuje več kriterijev iz 5. člena oziroma pogojev iz 6. člena tega pravilnika,
– če predloži zahtevo, da ne želi več imeti statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
O odvzemu statusa izda minister odločbo.
Društvo se izbriše iz evidence z dokončnostjo odločbe.
V. EVIDENCE
12. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so pridobila status društev, ki delujejo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedili: evidenca). Podatki, vpisani v evidenci, so javni.
13. člen
Vpis v evidenco se opravi po dokončnosti odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– datum in zaporedno številko vpisa,
– datum in zaporedno številko odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis,
– ime društva,
– podatki o registraciji društva (upravna enota, ki je odločbo o registraciji izdala, datum registracije),
– sedež društva,
– vrste programov oziroma naloge, ki jih izvaja društvo,
– kraj izvajanja programov oziroma nalog društva,
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je opravljen izbris.
14. člen
V evidenco se vpisujejo spremembe podatkov iz tretje do osme alinee prejšnjega člena in datum sprememb.
15. člen
Izbris iz evidence opravi ministrstvo na zahtevo društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, ali po uradni dolžnosti, če društvo status izgubi.
V primeru izbrisa se v evidenco vpiše datum odločbe, na podlagi katere je opravljen izbris, z navedbo, ali je bil izbris opravljen na zahtevo društva ali po uradni dolžnosti.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-2/99
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost