Številka 96
Uradni list RS, št. 96/1999 z dne 26. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/1999 z dne 26. 11. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4577. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine
4578. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4579. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4606. Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
4607. Uredba o določitvi najvišjih cen mineralnih olj
4608. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
4609. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev
4610. Uredba o določitvi elementov cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4611. Uredba o omejitvi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji

Sklepi

4580. Sklep št. 4/99 Pridružitvenega sveta med EU in Slovenijo z dne 30. 9. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji sodelovanja Slovenije pri programu Skupnosti na področju malih in srednjih podjetij
4612. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

4581. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo
4582. Odredba o določitvi posebnih mikrobioloških kriterijev za surovo mleko, namenjeno za izdelavo trdega sira z dobo zorenja najmanj 60 dni
4583. Odredba o spremembi odredbe o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Ralstonia/Pseudomonas/solanacearum/Smith/ Yabuuchi et. al.)
4584. Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
4585. Navodilo o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4586. Pravilnik o normativnem odpisu materiala in izdelkov v gozdarstvu (kalo, razsip, okvara)

OBČINE

Celje

4587. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje - kare 1
4588. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

Grosuplje

4589. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za financiranje obnove po potresu poškodovanih podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu

Hrpelje-Kozina

4590. Ugotovitev, da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z liste Liberalne demokracije Slovenije - LDS

Jesenice

4591. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
4592. Odlok o spremembi odloka o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti
4593. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Kamnik

4594. Odlok o varstvu zraka na območju Občine Kamnik
4595. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
4596. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo"

Laško

4597. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana Sveta krajevne skupnosti Sedraž, v 2. volilni enoti

Moravske Toplice

4598. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

Novo mesto

4599. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Brusnice

Postojna

4600. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
4601. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4602. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4603. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4604. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sevnica

4605. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica