Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4556. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ribnica, stran 14001.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), 56. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št 44/95 in 41/96), statutarnega sklepa Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 23/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je Občinski svet občine Ribnica na 6. redni seji dne 7. 10. 1999 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Ribnica.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Ribnica ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Ribnica, s sedežem v Ribnici, Gorenjska cesta 3 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
V enoviti občinski upravi so za posamezna področja in naloge organizirane naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana;
– oddelek za okolje in prostor;
– oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo;
– oddelek za finance;
– oddelek za družbene dejavnosti.
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih in
– sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzorstva.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
– gopodarjenje s premičnim in nepremičnim premoženjem občine;
– obdelava podatkov za potrebe organov občine;
– naloge civilne obrambe, civilne zaščite in reševanja;
– naloge s področja urejanja prometa;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava:
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavlja pogodbe, daje oceno sprejetih pogodb in pravno spremlja pogodbe;
– nudi strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti in za druge uporabnike proračuna;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih in drugih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti občinska uprava:
– pripravlja predloge programskih usmeritev gospodarskih dejavnosti;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– nadzor nad vzdrževanjem občinskih cest, zimsko službo ter urejanjem in vzdrževanjem parkirišč, urejanjem zelenih površin, vzdrževanjem in urejanjem pokopališč, urejanjem javnih tržnic in vzdrževanjem mest za plakatiranje in oglaševanje;
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči opravlja naslednje nasloge:
– pripravlja predloge za pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo;
– koordinira oziroma pripravlja investicijske programe ter nadzira investicijske posle v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev;
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica občine;
– uveljavlja predkupno pravico občine;
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pripravlja izračun za izdajo odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili;
– izračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka;
– pripravlja letni program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– opravlja druge naloge na tem področju.
17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno diciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnješe naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo.
22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave.
24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Župan Občine Ribnica najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Ribnica, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
29. člen
Župan v roku dveh let predlaga sprejem posebnega odloka iz 19. člena.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizacjii in delovnem področju Občinske uprave občine Ribnica (Uradni list RS, št. 53/95 in 44/98).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-080-03-1/99
Ribnica, dne 7. oktobra 1999.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost