Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 14038.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
1. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (proj. RC Planiranje, d.o.o., Celje št. 028/96, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/98) se dopolnijo po projektu RC Inštitut za urejanje prostora, d.o.o., št. 14/99, ki je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec za območje občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99 in 37/99).
2. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (Uradni list RS, št. 20/98) se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek:
“Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (proj. št. 028/96 – RC Planiranje, d.o.o., Celje) se spremenijo in dopolnijo po projektu, ki ga je pod št. 14/99 izdelal RC – Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o.”
3. člen
5. člen odloka se dopolni tako, da se pri točki Kare E črta zadnji odstavek in se dodata nova odstavka, ki glasita:
“Kare E vključuje tudi zemljišča parc. št. 161/9, 161/8, 161/7, 161/6, 161/5, 161/4, 161/3, 162/2, 161/1 del in 150/7, vse k.o. Gotovlje.
Kare E meri 4,6 ha.”
4. člen
V 6. členu odloka se v točki Kare E doda nova alinea:
“– ob vzhodnem robu Ulice heroja Staneta je severno od kotlarne v pasu med ulico in stadionom predvidena gradnja nadomestnega poslovno-stanovanjskega objekta in novega poslovno-trgovskega objekta s tribuno.”
5. člen
V prvem odstavku 7. člena odloka se črta beseda “dveh” in nadomesti z besedo “naslednjih”. Na koncu tega odstavka se dodata novi alinei, ki glasita:
“– trgovsko-gostinski objekt Ulica heroja Staneta 4,
– tribuna na zemeljskem nasipu zahodno od stadiona.”
6. člen
V 9. členu odloka se v poglavju Kare E dodata za 5. točko novi točki:
“6. Poslovno – trgovski objekt s tribuno
– tlorisni bruto gabarit objekta 700 m2,
– tlorisni bruto gabarit tribune 240 m2,
– etažnost objekta P+1+IP,
– tribuna P.
7. Nadomestni poslovno-stanovanjski objekt
– tlorisni bruto gabarit 526 m2,
– etažnost P+1+IP”.
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled pri Upravni enoti Žalec – Oddelku za okolje in prostor in Občini Žalec.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003/0004/99 0002 03
Žalec, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost