Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4552. Pravilnik o določanju pogojev, načina in kriterijev za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva v Občini Podlehnik, stran 13997.

Na podlagi 6. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99) in sklepa Občinskega sveta občine Podlehnik, sprejetega na seji dne 7. 10. 1999 objavlja
P R A V I L N I K
o določanju pogojev, načina in kriterijev za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva v Občini Podlehnik
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, način in kriteriji za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva v Občini Podlehnik.
2. člen
Sredstva za razvoj in pospeševanje razvoja podjetništva ter drobnega gospodarstva so sredstva, zagotovljena s proračunom Občine Podlehnik, dogovorjena bančna sredstva in morebitna druga sredstva.
3. člen
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– družbe v zasebni mešani lasti,
– samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem občinskem pravnem organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja,
– kmetijski proizvajalci.
Prioritete pri dodelitvi sredstev po tem pravilniku:
1. proizvodna dejavnost,
2. dejavnost, ki predvideva nove zaposlitve aktivnih občanov Občine Podlehnik
3. dejavnost turizma in gostinstva s področij: kmečki turizem, vinotoč, izvirni lokali ob vinski cesti.
Sedež prosilca mora biti na območju Občine Podlehnik.
4. člen
Občinski svet občine Podlehnik
– določi višino razpoložljivih sredstev za razvoj,
– na predlog komisije za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sprejme sklep o razpisu za natečaj in razpisnih pogojih,
– razpiše natečaj za pridobivanje sredstev za razvoj.
5. člen
Sklep o razpisu natečaja se objavi v dnevnem časopisju in mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva natečaja,
– višino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za posojilo,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 20 dni od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo prošnje,
– navedbo, kaj mora prošnja za posojilo vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji:
a) investicijski program po metodologiji banke za manjše projekte,
b) druge listine, ki jih v skladu z določili tega poslovnika določi občinski svet,
c) za naložbo s predračunsko vrednostjo do 100.000 DEM v tolarski protivrednosti prosilec predloži le poslovni načrt, ki vsebuje:
– osnovne podatke o investitorju,
– opis programa z vidika tržnih možnosti (input, output), tehnologije, inovacij, kadrov, varstva okolja in porabe energije,
– vire financiranja,
– predvidene rezultate programa,
– rok, v katerem bo komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sprejela sklep o dodelitvi posojila.
6. člen
Posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračanja do 5 let. Doba vračanja posojila je odvisna od višine posojila in jo določi komisija ob sprejemu sklepa o dodelitvi posojila. Moratorij za pričetek vračanja posojila določi komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe v skladu z vsebino razvojne naloge.
7. člen
Višino obrestne mere za posojilo določi komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občine Podlehnik ob razpisu.
8. člen
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske vrednosti investicije.
9. člen
Prošnje za posojilo preuči komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter pripravi predlog za potrditev sredstev občinskemu svetu.
Komisijo za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sestavljajo:
– predsednik komisije,
– člani,
– predstavnik banke.
Strokovna in finančno-tehnična opravila pri usmerjanju sredstev za razvoj opravlja banka.
Banka pripravi oceno ekonomske upravičenosti projekta in kreditne sposobnosti upravičenca, ki ga prednostno določi komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občine Podlehnik.
10. člen
Komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe o svoji odločitvi v roku 15 dni od dneva odločitve obvesti vse sodelujoče na natečaju – razpisu in Občinski svet občine Podlehnik na prvi naslednji seji.
11. člen
Po prejemu sklepa Občinskega sveta občine Podlehnik o odobritvi sredstev sklene banka s prejemnikom sredstev pogodbo.
Pogodba mora poleg bančnih določb vsebovati vse določbe razpisa, eventualne določbe iz odloka o zagotavljanju in uporabi sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja Občine Podlehnik ter naslednje določbe:
– obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– rok za pričetek poslovanja, če obratovalnica ne deluje,
– rok v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce, koliko delavcev ter za kakšen čas, če mu je bilo posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih produktivnih delovnih mest,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe oziroma, da je bila pogodba sklenjena na podlagi lažnih podatkov, takoj vrne posojilo ali neodplačani del posojila z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje oziroma po zamudni obrestni meri, če je višja od prej opredeljene obrestne mere.
Kolikor prosilec ne izkoristi odobrenih sredstev v roku, ki ga določa kreditna pogodba in o tem ne obvesti kreditodajalca, se mu možnost koriščenja odvzame.
12. člen
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, lahko poleg banke preverijo pristojni organi Občine Podlehnik.
13. člen
Posojilojemalec prične porabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v javnih občilih.
Podlehnik, dne 7. oktobra 1999.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost