Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4559. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 14008.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 24/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 12/92) in 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95, 67/98) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 28. 9. 1999 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
(1) Za vloge, odločbe, soglasja, dovoljenja, potrdila ter za druge spise in dejanja pri organih občine Sv. Jurij ob Ščavnici, se plačujejo občinske upravne takse (v nadaljnjem besedilu: takse).
(2) S tem odlokom se poleg obveznosti plačevanja taks določa tudi zavezanec, višina in način plačevanja taks.
2. člen
(1) Takse se smejo zaračunati samo za spise in dejanja, ki so določeni v taksni tarifi tega odloka.
(2) Taksna tarifa je sestavni del tega odloka in določa število točk glede na vrednotenje posameznega dejanja občinskega upravnega organa.
3. člen
(1) Občinske upravne takse se plačujejo v enkratnem znesku.
(2) Vrednost točke znaša 20 SIT.
(3) Občinski svet uskladi vrednost točke iz prejšnjega odstavka z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.
4. člen
(1) Zavezanec do plačila takse je oseba, ki s svojo vlogo, zahtevo oziroma drugim dejanjem sproži postopek za dejanja, ki so predvidena v taksni tarifi.
(2) V primeru, da je za isti spis oziroma dejanje do plačila takse zavezanih več zavezancev, je njihova obveznost plačila solidarna.
5. člen
Plačila takse po tem odloku so oproščene osebe iz 16. in 17. člena zakona o upravnih taksah, pod pogoji in za dejanja, določena z zakonom.
6. člen
Taks so oproščeni spisi in dejanja, določeni v 20. členu zakona o upravnih taksah.
7. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je potrebno navesti, da je bila taksa plačana, v kolikšnih zneskih in po kateri številki taksne tarife.
8. člen
(1) Delavec občinske uprave oziroma občinski organ ne sme sprejeti vloge ali drugega spisa neposredno od stranke, če ni bila plačana upravna taksa.
(2) Če pa pride vloga ali drug spis po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismeni opomin, naj v desetih dneh po prejemu opomina plača takso v skladu s tem odlokom.
(3) V postopek se vzame tudi vlogo ali drug spis, za katero ni bila oziroma je bila plačana premajhna taksa, vendar odločbe oziroma drugega akta v zadevi ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
9. člen
(1) Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost.
(2) Taksna obveznost nastane, ko se vloga izroči; za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva, da se izdajo in za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva, da naj se opravijo.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti kot državljani Republike Slovenije.
11. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso, kot je predpisana, ima pravico do povrnitve vse oziroma preveč plačane takse.
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu pristojna oseba Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
13. člen
Taksa se plačuje pri pooblaščenem delavcu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, in je prihodek proračuna občine.
14. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o občinskih upravnih taksah v občini Gornja Radgona (Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 26/77, 27/82 in 15/85).
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42302-00001/99
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 28. septembra 1999.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.
         TAKSNA TARIFA - taksa v točkah


              I. Vloge

Tar. št.1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge
vloge, če ni v tej tarifi predpisana druga tarifa - 25

Opomba: Taksa se ne plača za poznejše vloge s katerimi zahteva
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.


Tar. št. 2

Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo - 400


Tar. št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi, prenosu ali najemu lastnine v splošni
rabi in za vloge o odkupu, menjavi, prenosu ali najemu
nepremičnin lastnine z imetnikom pravice uporabe oziroma
lastninske pravice - 150


Tar. št. 4

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju obratovalnega časa za
gostinske dejavnosti - 75


Tar. št. 5

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni stvari - 50


             II. Potrdila
Tar. št. 6

Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po veljavnem družbenem
planu in prostorskih izvedbenih aktih občine, izdanega na podlagi
uradnih evidenc - 150


Tar. št. 7

Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih v prostor in izdajo
soglasja

- za fizične osebe - 100,

- samostojne podjetnike - 150

- za pravne osebe - 800


             III. Odločbe

Tar. št. 8

Za potrditev urnika obratovalnega časa trgovin in drugih
poslovnih prostorov - 50


Tar. št. 9

Za izdajo soglasja za prodajo izven prodajaln (stojnice, putojoče
prodajalne itd.) - 50


Tar. št. 10

Za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka - 40


Tar. št. 11

Za izdajo odločbe v zvezi z urejanjem varnosti v cestnem prometu
in sicer na občinskih cestah (npr. signalizacija, zapora ceste,
prometni režim ipd.) in javnih prometnih površinah (parkirišča
...) - 150


Tar. št. 12

Za izdajo soglasja za postavitev reklamnih objektov (npr.
postavitev tabel ...) - 100


Tar. št. 13

Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa - 150

Opomba: Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa.


          IV. Prepisi in fotokopije

Tar. št. 14

Za prepise in fotokopije uradnih aktov ali listin pri občinskem
organu - 15

(za vsako stran izvirnika)


              V. Opomin

Tar. št. 15

Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:

1. do 75 točk - 20

2. nad 75 točk do 150 - 40

3. nad 150 točk - 60AAA Zlata odličnost