Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

649. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

650. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1998 izdajajo priložnostni kovanci
713. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvem polletju leta 1998
714. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja

Sklepi

651. Sklep o dopolnitvah sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
715. Sklep o soglasju k RTV naročnini

Drugi akti

652. Spremembe in dopolnitve akta o lastninskem preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije, p.o.
653. Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d.
716. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu

MINISTRSTVA

654. Odredba o spremembi odredbe o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode
655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah
656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju
657. Pravilnik o spremembah pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
658. Pravilnik o spremembah pravilnika o šolskem redu za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole
659. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
660. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
717. Odredba o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv
718. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu

BANKA SLOVENIJE

719. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 200 tolarjev
720. Sklep o izročitvi bankovca za 200 tolarjev v obtok
721. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
722. Sklep o dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

661. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
662. Poročilo o gibanju plač za december 1997
663. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

OBČINE

Črenšovci

665. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1997
666. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci
667. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1998

Grosuplje

668. Odlok o podelitvi koncesije za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
669. Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje
670. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorske planske celote 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8 – južno od Grosuplja
671. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko plansko celoto I/5 – Polica
672. Odlok prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti I/1 Šmarje-Sap in I/2 – Grosuplje
673. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto I/9 – Ilova Gora

Ig

674. Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig
675. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 1998

Kidričevo

676. Odlok o občinskem prazniku
677. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Komen

678. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1997
679. Odlok o komunalnih taksah v Občini Komen

Lendava

680. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolina

Litija

681. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvah in spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja GS 4 in GS 4/1 Graška Dobrava v Litiji

Ljubljana

664. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Logatec

682. Odlok o varstvu vodnega vira "Kaptažna vrtina VB-1/95 na Medvedjem Brdu"

Loška dolina

683. Sklep o prenehanju javnega dobra

Medvode

684. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 1998

Mislinja

685. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Mislinja

Novo mesto

686. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča

Odranci

687. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1998

Podčetrtek

688. Odlok o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Podčetrtek

Postojna

689. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Postojna

Ravne-Prevalje

690. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Strojnske Reke
691. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne-Prevalje
692. Sklep o izvzemu zemljišča iz seznama javnega dobra v Občini Ravne-Prevalje

Semič

693. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič

Sevnica

694. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blanca

Šentjernej

695. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Šentjernej v letu 1998
696. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
697. Odlok o izvajanju komunalnega nadzora na območju Občine Šentjernej
698. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šentjernej
699. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej
700. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Škocjan

701. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan
702. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan – dopolnitev 1996

Šmarje pri Jelšah

703. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šmarje pri Jelšah, ki je bil 22. 2. 1998

Trebnje

704. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje
705. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Trebnje
706. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Trebnje

Turnišče

707. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1998

Velike Lašče

708. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1998
709. Odlok o določitvi datuma praznika Občine Velike Lašče
710. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča zunaj območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Velike Lašče

Videm

711. Odlok občinskih upravnih taksah v Občini Videm
712. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra v k.o. Zg. Pristava
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti