Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

674. Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig, stran 1045.

Na podlagi 73. člena statuta Občine Ig so svetniki na 33. seji Občinskega sveta občine Ig, dne 28. 1. 1998 sprejeli
M E R I L A
za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in postopki za razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Ig.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ig.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo vrtci, šole, športna društva – klubi, športne zveze, zavodi, zasebniki ter podjetja registrirana za izvajanje športne dejavnosti.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da imajo organizirano vadbo v katero je vključeno odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, plan o dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih,
– imajo svoj sedež v Občini Ig.
3. člen
Z javno objavljenim razpisom za zbiranje ponudb programov, ki se sofinancirajo s proračunskimi sredstvi občina zagotovi možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem. Zahteve razpisa in postopek izbora mora opredeliti odbor za šport, pri tem pa se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih.
Razpis objavi občina vsako leto v Uradnem listu RS med 15. oktobrom in 15. novembrom.
4. člen
Na razpis prispele programe na podlagi meril ovrednoti strokovna komisija pri odboru za šport. Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje programov se sklene pogodba. K pogodbam daje soglasje občinski svet, podpiše pa jih župan.
V pogodbi se opredeli programe, ki so bili izbrani in višino sofinanciranja, roke za zagotovitev financ in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev in druge za obe stranki pomembne določbe.
5. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom so namenjeni za naslednje vsebine športnega programa:
– šport otrok in mladine,
– vrhunski in tekmovalni šport,
– športna rekreacija,
– športne prireditve,
– športne objekte,
– strokovne kadre,
– drugi programi (programi skupnih nalog).
6. člen
Poročila in programi športne dejavnosti, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev iz 2. člena dopolnjeni z dokazi, če to zahteva strokovna služba občine.
7. člen
Poročila in programe športne dejavnosti pregleda in ovrednoti strokovna komisija pri odboru za šport.
8. člen
Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije morajo imeti strokovno izobrazbo in izkušnje s področja športa. Vsaj eden od članov komisije mora imeti pravna znanja s poročja javnih naročil.
9. člen
Planska cena ure v športnem objektu znaša 50% vrednosti ure, ki jo določi Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ). V telovadnici OŠ Ig se ob sobotah, nedeljah in praznikih vrednost ure poveča za 50 %. Vrednost točke se določi, ko je sprejet proračun.
Za vrednost ure strokovnega kadra se upošteva merilo MŠŠ.
II. POGOJI, KRITERIJI IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
1. Šport otrok in mladine
10. člen
1. Šport predšolskih otrok
1.1. 40-urni programi za otroke do 7 let. V skupini je do 20 udeležencev. Iz proračunskega vira se financira športni objekt oziroma materialni strošek in strokovni kader.
1.2. Športna značka 1. stopnje (Zlati sonček)
Sofinancira se:
– koordinacijo in organizacijo izvajanja programov,
– stroške za najemnino objekta (bazen, drsališče),
– strokovni kader,
– knjižice in priznanja.
2. Šport otrok in mladine
2.1. 80-urni programi za otroke in mladino od 7 do 19 let.
V skupini je do 20 udeležencev. Sofinacira se športni objekt oziroma materialni strošek in strokovni kader. Ko gre za programe, ki se izvajajo v vrtcih in šolah in so namenjeni tem otrokom, se stroškov objekta ne prizna.
2.2 Za gorniške, taborniške in njim podobne programe veljajo enaka merila kot za redno vadbo.
2.3. Šolska športna tekmovanja
Sofinancira se:
– organizacijske stroške za občinska, medobčinska in področna tekmovanja,
– priprave na tekmovanja,
– objekt, če ni vzdrževan z občinskimi sredstvi,
– sodniški stroški, priznanja, prevoz, spremstvo,
– zdravniška služba, če jo zahteva narava športne panoge.
2.4 Šole v naravi
Financirajo se prevozi otrok.
2.5. Tečaj smučanja
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra in prevoz.
2.6. Športna značka 2. stopnje
Sofinancirajo se knjižice in priznanja.
3. program odpravljanja plavalne nepismenosti v Občini Ig:
– 10-urni tečaj plavanja za predšolske otroke,
– 20-urni tečaj plavanja za 2. razred osnovne šole,
– preverjanje znanja plavanja v 5. in 7. razredu, ter tečaj plavanja za neplavalce na višji stopnji osnovne šole.
Na skupino 8 do 10 tečajnikov se financira:
– strošek bazena,
– organizacijo in koordinacijo,
– priznanja (delfini in morski konjički).
Na višji stopnji osnovne šole se financirajo samo prevozi do bazena in nazaj.
Vsebine iz točk: 1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. in 3. se financirajo iz programa za izobraževanje.
2. Šport za vse – športna rekreacija
11. člen
2.1. To dejavnost si občani plačujejo sami. Občina v okviru danih možnosti zagotavlja pogoje za izvajanje dejavnosti.
2.2. Športnemu društvu, ki izvaja programe športne rekreacije se prizna za vsakega člana s plačano članarino določen znesek, ki ga določi strokovna komisija pri odboru za šport, ko je sprejet proračun, vendar znesek ne sme presegati višine članarine na posameznika.
12. člen
Za tekmovanja na ravni občine ali več občin se sofinancira:
– medalje za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta,
– pri ekipnih tekmovanjih pokale za uvrstitve od 1. do 3. mesta,
– prijavnine za ligaška tekmovanja nad občinskim nivojem.
13. člen
Dodatno se prizna stroške najemnine objekta za 80-urne programe redne vadbe (do 20 udeležencev) za:
– starše z otroki,
– invalide,
– starejše od 60 let.
14. člen
Programe športnih prireditev pomembnih za občino potrdi vsako leto občinski svet. Ti programi se ne financirajo iz programa za šport ampak iz sklada za prireditve.
3. Kakovostni in vrhunski šport
15. člen
Iz občinskega proračuna se sofinancira v kakovostnem športu uporabo športnega objekta, če ne gre za profesionalni šport, v vrhunskem športu pa tudi strokovni kader.
16. člen
Športniki mladinskega in državnega razreda, perspektivni športniki, športniki mednarodnega in svetovnega razreda (po kriterijih in seznamih Olimpijskega komiteja Slovenije – ŠZS), ki imajo stalno bivališče v Občini Ig, lahko kandidirajo sredstva iz sklada, v katerega se nameni do 7 % vrednosti športnega programa občine.
4. Izobraževanje strokovnih kadrov
17. člen
Sofinancira se:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj in trener,
– seminarje za izvajanje programov zlati sonček in športna značka,
– kotizacija za pridobitev licenc,
– seminarje za usposabljanje sodnikov in organizatorjev šolskih športnih tekmovanj,
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov (velja le za strokovne kadre, ki kot izšolani strokovni kadri delajo najmanj 5 let),
– študijske obveznosti študentov Fakultete za šport, ki se izvajajo zunaj sedeža fakultete (do 1/3).
5. Priznanja za športne uspehe
18. člen
Posamezni športnik lahko dobi priznanje za športne uspehe. Pogoj za dodelitev tega priznanja je:
– nastop v mladinski ali članski državni reprezentanci,
– osvojitev medalje na državnem prvenstvu,
– odmeven mednarodni dosežek,
– drug pomemben športni dosežek po oceni odbora za šport.
Na predlog odbora za šport se lahko podeljujejo tudi druga priznanja. Priznanja za športne uspehe podeljuje župan.
6. Športni objekti
19. člen
V sladu z zakonom o financiranju občin, sredstva, ki so potrebna za načrtovanje izgradnje, izgradnjo in vzdrževanje športne infrastrukture, katere lastnik je občina, zagotovi občina v okviru 22. člena omenjenega zakona.
7. Razvrstitev športnih društev (klubov) v razrede
20. člen
7.1. Razvrstitev glede na razširjenost.
Društva se razvrsti v razrede s točkovanjem posameznih elementov in seštevkov točk.
Primer izračuna za razvrščanje v razrede:
----------------------------------------------------------------
Društvo       Št. članstva      Št. reg. tekmovanj
----------------------------------------------------------------
A              1000              270
B               40               7
C               500              103
D               460              79
----------------------------------------------------------------
Povprečje št. članstva:   2000 : 4 = 500   100% = 2x povprečje = 1000
Povprečje reg. tekm.:    1459 : 4 = 115   100% =  povprečje = 230
-----------------------------------------------------------------------------------------
Razred  Meja razreda  Št. članstva  Društvo  Meja razreda  Reg. tek.  Društvo
-----------------------------------------------------------------------------------------
1    71%=710      1000     A     71%=163     270     A
2    41%=410     500, 460    C, D    41%=94     103     C
3    21%=210       –      –     21%=48      79     D
4    do 209       40      B     do 47       7     B
-----------------------------------------------------------------------------------------
Razvrstitev društev v razred s točkovanjem vsakega elementa v razredu:
-------------------------------------------------------------------------------
Razred  Št. član  Št. reg. tekm.  Št. članic nac. zveze    Skupaj
-------------------------------------------------------------------------------
1     4 t      4 t         4 t        12 točk
2     3 t      3 t         3 t         9 točk
3     2 t      2 t         2 t         6 točk
4     1 t      1 t         1 t         3 točke
-------------------------------------------------------------------------------
7.2 Razvrstitev glede na uspešnost.
7.2.1. Individualni športi:
– svetovni prvak – 25 točk,
– evropski prvak – 20 točk,
– državni prvak – 15 točk,
– član državne lige – 10 točk.
7.2.2. Kolektivni športi:
– mednarodna liga – 15 točk,
– 1. državna liga – 10 točk,
– 2. državna liga – 8 točk,
– 3. državna liga – 6 točk.
7.3. Razvrstitev glede na tradicijo športne panoge.
– rokomet – 10 točk,
– strelstvo, konjeništvo – 8 točk,
– balinanje – 4 točke.
III. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
21. člen
Koristniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.
Odbor za šport bo na osnovi meril izdal sklep o številu točk za vrednotenje športnih programov.
Osnovna organizacija lahko v roku 15 dni vloži pritožbo na sklep o številu točk pri županu.
Odločitev župana je dokončna.
Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, župan s sklepom ukine financiranje odobrenega programa.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Ta merila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
23. člen
S sprejetjem teh meril v Občini Ig prenehajo veljati vsi doslej veljavni kriteriji in pogoji za vrednotenje športnih programov.
Št. 211
Ig, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti