Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

680. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolina, stran 1052.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91), je Svet krajevne skupnosti Dolina na 4. seji dne 31. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolina
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolina.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. 3. 1998 od 7. do 19. ure v prostoru Vaškega doma v Dolini.
3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije meteornih in odpadnih voda;
– vzdrževanje vaških poti hudournikov;
– razširitve javne razsvetljave;
– ureditve in vzdrževanje pokopališča;
– financiranje krajevne samouprave.
5. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 10,000.000 SIT. Prioritetni vrstni red izvajanja referendumskega programa določi svet Krajevne skupnosti Dolina.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Dolina, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 4% od katastrskega dohodka;
– 2 % od pokojnin;
– 2 % od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem v KS Dolina;
– 2% od povprečne letne neto plače v RS mesečno občani na začasnem delu v tujini.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo – (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki e bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal svet KS Dolina, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Dolina, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Dolina ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo stalno bivališče v KS Dolina.
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z žigom KS Dolina in ima besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku ter glasi:
KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA
                G L A S O V N I C A
Za glasovanje na referendumu, dne 15. 3. 1998 o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS Dolina, ki se bo uporabil za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije meteornih in odpadnih voda;
– vzdrževanje vaških poti in hudournikov;
– razširitev javne razsvetljave;
– ureditev in vzdrževanje pokopališča;
– financiranje krajevne samouprave.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2 % od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 4 % od katastrskega dohodka;
– 2 % od pokojnin;
– 2 % od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem v KS Dolina;
– 2 % od povprečne letne neto plače v RS mesečno občani na začasnem delu v tujini.
G L A S U J E M
“ZA”                                 “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če glasovalec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Dolina.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na svetu KS Dolina, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Dolina, dne 10. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
KS Dolina
Horvat István l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti