Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

697. Odlok o izvajanju komunalnega nadzora na območju Občine Šentjernej, stran 1068.

Na podlagi 65. člena ter v zvezi z 21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, št. 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS), 97. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/95, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 32. seji dne 26. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o izvajanju komunalnega nadzora na območju Občine Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pristojnosti, naloge in organiziranost za izvajanje nadzora na območju Občine Šentjernej.
2. člen
Komunalni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem določil odlokov in drugih predpisov Občine Šentjernej, ki urejajo naslednja področja:
1. varstvo okolja,
2. javni red in mir,
3. urejenost naselij,
4. promet v naseljih,
5. ravnanje z odpadki,
6. ravnanje s plodno zemljo,
7. javne poti in druge prometne površine,
8. zelene in druge javne površine, objekte in naprave,
9. vodne vire, potoke in jarke,
10. oskrbo naselij z vodo,
11. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
12. oskrbo naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja,
13. označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
14. neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje,
15. pokopališki red,
16. tržni red,
17. zimsko službo,
18. izobešanje zastav,
19. druga področja, ki jih določijo Občinski svet občine Šentjernej ali predpisi države, če je v teh predpisih tako določeno,
20. Komunalni nadzor obsega tudi nadzor varstva okolja na območju Občine Šentjernej po zakonu o varstvu okolja.
3. člen
Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe v obsegu in s pooblastili, ki so določeni s tem odlokom, z odloki ter drugimi splošnimi akti Občine Šentjernej ter z drugimi predpisi s področij iz 2. člena tega odloka.
II. ORGANIZACIJA
4. člen
Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost upravnega organa pristojnega za komunalne zadeva Občine Šentjernej.
Z aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest uprave Občine Šentjernej, ki ga izda župan Občine Šentjernej, se določi število delovnih mest in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci za izvajanje komunalnega nadzora.
Posamezne naloge komunalnega nadzora lahko izvajajo tudi drugi delavci uprave Občine Šentjernej, javnih podjetij, zaposleni v krajevnih skupnostih in občani, s pooblastilom, ki ga izda župan Občine Šentjernej.
Naloge komunalnega nadzora lahko izvajajo, na podlagi koncesije, tudi pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost s področja komunalnega nadzora, lahko opravlja komunalni nadzor le v obsegu pravic in obveznosti, ki so določene s koncesijskim aktom.
5. člen
Osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje nadzora, so lahko uniformirane ali nosijo drugačne vidne oznake.
Pooblaščene osebe za izvajanje komunalnega nadzora po prvem odstavku 3. člena tega odloka (komunalni nadzorniki) morajo biti uniformirane.
Obrazec službene izkaznice, uniformo in opremo za osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, predpiše župan Občine Šentjernej s pravilnikom.
III. PRISTOJNOSTI
6. člen
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:
– opozarjati na lažje – formalne kršitve predpisov,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno kazen,
– izdati plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne ali pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– odrediti odvoz vozila,
– opraviti dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrstev.
7. člen
Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamezniki so dolžni osebi, ki izvaja komunalni nadzor:
– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z izvajanjem komunalnega nadzora.
8. člen
V primerih, da tisti, ki mu je naložen ukrep (zavezanec) ne izvrši naloženega ukrepa, ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko za komunalni nadzor pristojni upravni organ odloči, da to opravi druga oseba ali organizacije na stroške zavezanca.
Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, lahko zahteva pri svojem delu pomoč policije, če je to potrebno zaradi lastne varnosti ali zaradi vzpostavitve reda.
9. člen
Zaradi uspešnega ukrepanja zoper napačno parkiranje vozil lahko odredi oseba, ki izvaja komunalni nadzor, ukrepe za odvoz vozil in ukrepe za blokiranje vozil s posebnimi lisicami za onemogočanja premika nepravilno parkiranega vozila.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekrške posameznik:
1. ki se noče legitimirati ali noče dati potrebnih obvestil osebi, ki izvaja komunalni nadzor, ali se nedostojno vede do osebe, ki izvaja komunalni nadzor, ob uradnem postopku;
2. ki preprečuje osebi, ki izvaja komunalni nadzor, izvrševanja uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira;
3. ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki izvaja komunalni nadzor.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa od 10.000 do 100.000 SIT.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-00-002/98
Šentjernej, dne 26. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti