Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

677. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem, stran 1048.

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in na podlagi 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 6. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1. člen
S tem odlokom se določijo splošni pogoji in postopek za oddajanje poslovnih stavb, poslovnih prostorov in drugih prostorov (v nadaljevanju: poslovni prostori), ki so v uporabi Občine Kidričevo v najem in način določitve najemnin.
2. člen
Poslovne prostore oddaja v najem Občinski svet občine Kidričevo s pogodbo ob pogojih, ki jih določa zakon, prostorsko izvedbeni akt in ta odlok.
3. člen
Kulturno prosvetnih dvoran se ne more oddati v trajen najem.
4. člen
Občinski svet lahko odda poslovni prostor v najem za določen ali za nedoločen časa.
Za določen čas se oddajo poslovni prostori v najem:
– za enkratno uporabo ali za uporabo do enega meseca,
– za uporabo za določen čas, ki ne sme biti daljša od enega leta.
Poslovni prostori se oddajo v najem za nedoločen čas ali za čas daljši od enega leta na osnovi javnega razpisa.
Občinski svet si mora o oddaji poslovnega prostora v najem za nedoločen čas pridobiti mnenje krajevnega odbora.
5. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem neposredno s pogodbo v naslednjih primerih:
– za enkratno uporabo ali za uporabo do enega meseca,
– preselitev najemnika poslovnega prostora zaradi rušitve stavbe ali drugačne namembnosti, določene s prostorskim izvedbenim aktom,
– prenosna dejavnosti na ožjega družinskega člana,
– poslovni prostor, za katerega na javnem natečaju ni bilo prosilcev.
6. člen
Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov objavi občinski svet v sredstvih javnega obveščanja s prijavnim rokom, ki ne sme biti krajši od 8 dni.
Ta rok začne teči z dnem objave javnega razpisa.
Javni razpis vsebuje:
– lokacijo, velikost poslovnega prostora, višino najemnine,
– predvideno dejavnost ali omejitve,
– čas za katerega se poslovni prostor odda v najem,
– rok za prijavo na javni razpis,
– višino in način plačila varščine,
– druge pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega prostora,
– dokazila, ki jih mora prosilec priložiti vlogi za najem poslovnega prostora.
7. člen
Prosilcem, ki so se udeležili javnega razpisa, zagotavljajo prednost merila po naslednjem vrstnem redu:
– ponudba najkvalitetnejšega programa v okviru predvidene dejavnosti,
– opravljanja redne dejavnosti kot edino dejavnost,
– odstotek vlaganja v obnovo,
– čas stalnega bivališča v Občini Kidričevo,
– čas dela na območju Občine Kidričevo,
– število zaposlenih z dnem, ko začne s poslovanjem.
8. člen
Če se na javni razpis prijavi več prosilcev, ki v enaki meri izpolnjujejo pogoje, opravi občinski svet javno dražbo med prijavljenimi prosilci. Poslovni prostor se odda tistemu prosilcu, ki ponudi višjo najemnino.
9. člen
Z izbranim prosilcem se sklene najemna pogodba. Najemno pogodbo sklene župan Občine Kidričevo.
10. člen
Višina najemnine za poslovne prostore je odvisna od namembnosti poslovnega prostora in območja v katerem se nahaja poslovni prostor.
11. člen
Glede na namembnost se poslovni prostori razvrstijo v naslednje skupine:
1. skupina: umetnosti, kulture, socialnega varstva, političnih strank, humanitarnih organizacij, izobraževanja, otroškega varstva, športa in društev,
2. skupina: vse dejavnosti, ki niso zajete v prvi in tretji skupini,
3. skupina: dejavnost gostinstva, bančništva, zavarovalništva, iger na srečo, inženiringa, zdravstva, policije, državne uprave, trgovine in obrtništvo.
Glede na lokacijo so poslovni prostori razvrščeni na dve območji:
– območje A) Kidričevo in novo naselje Njiverce,
– območje B) ostala območja Občine Kidričevo.
Višina najemnine se določi v tolarski protivrednosti DEM/m2 površine in znaša na mesec:
----------------------------------------------------------------
              Območje         Območje
                A             B
----------------------------------------------------------------
Namembnost
1. skupina           4             4
2. skupina           8             6
3. skupina           12            10
----------------------------------------------------------------
12. člen
Najemnina za pomožne prostore (garaže, skladišča, kletne prostore itd.) znaša na mesec za:
– območje A)                     3,5 DEM/m2,
– območje B)                     2,5 DEM/m2.
13. člen
Pri določitvi najemnine za javne površine se upoštevata območje in namembnost.
Osnova za izračun najemnine za javne površine je za:
– območje A)                    1 DEM/dan/m2,
– območje B)                   0,5DEM/dan/m2.
Najemnina za javno površino je odvisna od posameznega namena uporabe, določi se od osnove iz drugega odstavka tega člena odloka po naslednjih stopnjah (v %):
1. kioski                          50%
2. samostojni gostinski vrtovi                80%
3. stojnice za prodajo hrane in pijače ter
raznih izdelkov                       100%
4. stojnice za prodajo časopisov, revij, knjig,
cvetja ter razstavne vitrine                 30%
5. za gradbene namene (fasadni odri, gradbene barake) in začasne deponije gradbenega materiala:
a) v okviru terminskega plana                10%
b) po preteku terminskega plana              100%.
14. člen
Kadar so nujno potrebna večja vlaganja najemnika v poslovne prostore, se pred sklenitvijo najemne pogodbe oceni vrednoste teh, najemnina pa se zmanjša.
15. člen
Najemniki poslovnega prostora plačajo poleg najemnine še vse stroške v zvezi z uporabo poslovnega prostora.
Če teh stroškov ni možno določiti na osnovi merljivih podatkov, se lahko ti stroški ocenijo.
16. člen
Sredstva najemnin in drugi prihodki vezani na poslovne prostore se stekajo v občinski proračun in namenjajo za vzdrževanje in pridobivanje novih poslovnih prostorov.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061/98-28-1
Kidričevo, dne, 13. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti