Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah, stran 982.

Na podlagi 41. člena zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) minister, pristojen za šolstvo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah
1. člen
V 4. členu pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah (Uradni list RS, št. 31/96, 22/97 in 82/97 – odl. US) se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“Če predmet poučujeta dva ali več učiteljev, se o skupni oceni dogovorijo. Če dogovora ne dosežejo, odloči o končni oceni oddelčni učiteljski zbor. Za pozitivno končno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi deli predmeta, ki jih poučujejo različni učitelji.”.
2. člen
V 5. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki glasi:
“Pisne in druge izdelke, ki so nastali pri pouku, se lahko dijaku po 31. avgustu, oziroma po preteku roka za pritožbo na podlagi pisnega zahtevka vrne.”.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za drugim stavkom doda novo besedilo, ki glasi:
“Ob koncu pouka v šolskem letu se v ustrezen dokument vpiše besedilo: oproščen.”.
4. člen
V 7. členu se na koncu prvega odstavka doda novo besedilo, ki glasi:
“Podatek o opravljenih oziroma neopravljenih obveznih izbirnih vsebinah se v ustrezno dokumentacijo vpiše z besedami: opravil oziroma ni opravil.”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
“Če učitelj ugotovi, da je dijak pri pisanju pisnih izdelkov uporabljal nedovoljene pripomočke, ali da je prepisoval, ga oceni z negativno oceno. Ugotovitve o uporabi nedovoljenih pripomočkov oziroma o prepisovanju učitelj takoj evidentira v dnevnik.”.
5. člen
V 8. členu se črtata peti in šesti odstavek.
Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
6. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
“Dijak lahko v treh dneh po vpisu ocene v uradni dokument vloži pisni ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu.”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
“O ugovoru na oceno pri posameznem predmetu med šolskim letom odloča oddelčni učiteljski zbor najkasneje v sedmih dneh po prejemu ugovora. Oddelčni učiteljski zbor preveri ustreznost ocene na podlagi dokumentacije o ocenjevanju in če je potrebno določi ponovno preverjanje znanja pred tričlansko komisijo, v katero ne sme biti imenovan učitelj, ki je dijaka predhodno ocenjeval.”.
V tretjem odstavku se za besedo: “spričevalu” doda besedilo: “oziroma po opravljenem izpitu”.
V četrtem odstavku se za besedo: “komisija” doda besedilo:” iz drugega in tretjega odstavka tega člena,”.
7. člen
V prvem odstavku 17. člena se za prvim stavkom pika spremeni v vejico in doda novo besedilo, ki glasi: “oziroma znanje dijaka, ki želi preveriti znanje iz predmeta, ki ga v programu po katerem se izobražuje ni.”
8. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Kot popravni izpiti se opravljajo tudi deli predmeta iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika.”
9. člen
V 22. členu se za drugim stavkom doda novo besedilo, ki glasi:
“Priprava na ustni izpit traja 15 minut.”
10. člen
V 25. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“Strokovni organi gimnazije določijo, katera znanja mora dijak, v primeru, da v ocenjevalnem obdobju ni bil ocenjen, v naslednjem ocenjevalnem obdobju ponovno preveriti.”
11. člen
32. člen se črta.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-23/98
Ljubljana, dne 16. februarja 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti