Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

694. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blanca, stran 1064.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in določb statuta Krajevne skupnosti Blanca je Svet krajevne skupnosti Blanca na seji dne 9. 2. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blanca
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Blanca se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
– oskrbe z vodo v naseljih Blanca, Čanje, Krajna Brda, Poklek nad Blanco in Selce nad Blanco,
– izgradnja javne razsvetljave in asfaltiranje (4200 m2) cest v naselju Kladje nad Blanco,
– izgradnja pločnika (250 m2) in izgradnja športnega igrišča (200 m2) v naselju Dolnje Brezovo.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah januar 1998 ocenjen na 81,300.000 SIT in to:
1. Oskrba z vodo v naseljih Blanca, Čanje, Krajna Brda, Poklek nad Blanco in Selce nad Blanco v skupni vrednosti 57.000.000 SIT, od tega:
SIT
– s sredstvi krajevnega samoprispevka         15,000.000
– s sredstvi krajanov v delu in materialu       18,000.000
– novi priključki pravnih in fizičnih oseb       6,000.000
– s sredstvi KS pridobljenih iz drugih virov     18,000.000
2. Izgradnja javne razsvetljave in asfaltiranje (4200 m2) cest v naselju Kladje nad Blanco v skupni vrednosti 12,000.000 SIT, od tega:
SIT
– s sredstvi krajevnega samoprispevka         3,500.000
– s sredstvi krajanov v delu in materialu       6,000.000
– s sredstvi pridobljenih iz drugih virov       2,500.000
3. Izgradnja pločnika (250 m2 = 6,000.000 SIT in športnega igrišča 200 m2 = 6,300.000 SIT) v skupni vrednosti 12,300.000 SIT, od tega:
SIT
– s sredstvi krajevnega samoprispevka         3,600.000
– s sredstvi krajanov v materialu in delu       4,400.000
– s sredstvi KS pridobljenih iz drugih virov      4,300.000
Potrebna sredstva v višini 81,300.000 SIT bodo pokrita:
SIT
– sredstvi krajevnega samoprispevka          22,100.000
– s sredstvi krajanov v materialu in delu       28,400.000
– s sredstvi drugih virov (prisp. za priključke)    6,000.000
– s sredstvi KS pridobljenih iz drugih virov     24,800.000
3. člen
Konkretne akcije v posameznem letu bo sprejel svet KS, odvisno o vplačanih sredstvih in pripravljenosti krajanov za lastno udeležbo v denarju in delu ter kritjem zapadlih obveznosti do KS Blanca.
O morebitnih zbranih presežkih bo odločal po izteku obdobja, za katero bo samoprispevek uveden svet KS, po predhodni pridobitvi mnenja na javnem zboru krajanov.
4. člen
Referendum bo v nedeljo 15. marca 1998 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben račun Krajevne skupnosti Blanca. Z njim bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Blanca.
6. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. maja 1998 do 30. aprila 2003.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Blanca, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače, oziroma nadomestila;
– 4% od neto zavarovalne osnove podjetnika posameznika in ostalih zavezancev s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Blanca;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– 4% letno od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS – Davčni urad Brežice – izpostava Sevnica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Blanca dostavi seznam zaposlenih, oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Blanca in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Blanca pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Blanca.
Pravilnosti obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira DURS – Davčni urad Brežice – izpostava Sevnica, v okviru svojih pristojnosti.
13. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
                  GLASOVNICA
Na referendumu dne 15. marca 1998 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 5. 1998 do 30. 4. 2003 za financiranje programov:
– oskrbe z vodo v naseljih Blanca, Čanje, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selca nad Blanco,
– izgradnje javne razsvetljave in asfaltiranje (4200 m2) cest v naselju Kladje nad Blanco
– izgradnje pločnika (250 m2) in izgradnja športnega igrišča (200 m2) v naselju Dolnje Brezovo
glasujem
	
ZA                                    PROTI
                  (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Blanca.
15. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
16. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/98
Blanca, dne 9. februarja 1998.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Blanca
Branko Kelemina l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti