Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

668. Odlok o podelitvi koncesije za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, stran 994.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94), 11. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 36. seji dne 28. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom določa Občina Grosuplje (v nadaljevanju: koncedent) predmet, območje, pogoje in ostale elemente za opravljanje gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov z namenom varstva zraka (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
3. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka se na podlagi koncesije opravlja na celotnem območju Občine Grosuplje.
4. člen
Dimnikarska služba zajema nadzorovanje in čiščenje naslednjih naprav:
– male kurilne naprave na vse vrste goriv, ki jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– srednje kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– za pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov zgorevaja (pepela in ostankov goriva) iz kurilnih naprav ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega obtoka zraka.
5. člen
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje naprav iz 4. člena tega odloka,
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz naprav iz 4. člena tega odloka,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih,
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih naprav iz 4. člena tega odloka,
– vodenje katastra dimnikarske službe,
– obveščanje občanov,
– in druge storitve, ki jih določa zakon ali podzakonski akti.
6. člen
Kataster dimnikarske službe vsebuje:
– evidenco kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih naprav, njihovo lokacijo in lastnika ter uporabnika, njihovo velikost, itd. kot to določajo državni in občinski predpisi, oziroma navodila pristojnega ministra,
– evidenco vseh izvedenih in neizvedenih dimnikarskih storitev,
– evidenco o emisijah snovi v zrak iz posameznih kurilnih naprav,
– druge evidence, če to zahteva koncedent in se za to posebej dogovorita (kot je vodenje porabe goriva za posameznega uporabnika, aktivne in neaktivne ter rezervne naprave itd.).
Kataster z vsemi zbirkami podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena je last koncedenta.
Koncesionar mora koncedentu sproti pošiljati ažurirane podatke, ki so predmet katastra.
Koncesionar je dolžan s katastrom vseh podatkov ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled samo koncedentu in pristojnim inšpekcijskim službam, oziroma uporabniku samo v delu, ki se nanaša nanj.
Kataster je potrebno vzpostaviti v enem letu po podpisu koncesijske pogodbe.
Koncesionar je upravičen do zbiranja podatkov uporabnika, ki so potrebni za vodenje katastra.
7. člen
Koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo tako kot določajo vsakokratni veljavni zakonski in podzakonski akti, navodila ministra, ki se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe in upoštevati občinske odloke ter dogovore definirane s koncesijsko pogodbo. Za individualna kurišča v stanovanjskih objektih se dimnikarska storitev opravi 1-krat letno.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni ustreznih slovenskih tehničnih standardov, se uporabijo ustrezni tuji tehnični standardi (ISO, EN ali tudi nacionalni standardi), ki se sicer uporabljajo v inženirski praksi.
Če državni predpisi ne določajo drugače, je kurilna sezona za dimnikarsko službo od 1. oktobra do 30. maja naslednjega leta.
8. člen
Uporabniki storitev dimnikarske službe so fizične in pravne osebe na območju Občine Grosuplje, ki so lastniki oziroma neposredni uporabniki naprav iz 4. člena tega odloka.
II. POGOJI ZA IZBOR KONCESIONARJA
9. člen
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje dimnikarske službe se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registrirana za opravljanje dimnikarske dejavnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje te dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku, in da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– da razpolaga z zadostnim številom kadrovsko usposobljenih delavcev,
– da je ustrezno tehnično opremljena za izvajanje dimnikarske službe,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije ter s tem v zvezi predloži ustrezna priporočila,
– da zagotovi strokovno in kadrovsko sposobnost za vodenje katastra dimnikarske službe ter razpolaga s potrebno opremo za vodenje katastra,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika v času trajanja koncesije,
– da se izkaže o finančnem poslovanju (bonitetni podatki),
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo z opravljanjem dimnikarske službe lahko povzročila tretji osebi, državi ali občini, oziroma položiti ustrezno varščino.
Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.
III. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
10. člen
Na območju Občine Grosuplje je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja storitev neposredno uporabnikom storitev.
IV. POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJSKE EJAVNOSTI
11. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije,
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo del,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe,
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– da opravlja storitve v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi koncedent,
– da redno predloži koncedentu letno poročilo o poslovanju,
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra iz 6. člena tega odloka.
12. člen
Koncesionar je dolžan uporabnike o terminu izvajanja storitev dimnikarske službe pravočasno obvestiti. V ta namen koncesionar pripravi razpored rednih storitev kot je čiščenje in pregledovanje. Razpored objavi v sredstvih javnega obveščanja in po krajevnih skupnostih, če to s koncesijsko pogodbo ni drugače določeno.
Pred opravljanjem storitev, ki se izvajajo naključno ali po potrebi, je potrebno posameznega uporabnika obvestiti vsaj tri dni pred pričetkom del. Obvestilo je lahko poslano z navadnim pismom ali osebno ali po telefonu, v večstanovanjskih stavbah z obvestilom na oglasni deski, obvestilom upravnika zgradbe itd.
13. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaževanje okolja in je ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivosti takoj obvestiti uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po preteku tega roka mora preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor niso odpravljene, mora koncesionar o tem takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
14. člen
Koncesionar izda uporabnikom račune takoj po opravljeni storitvi v skladu z veljavnim cenikom. Račun izda osebno ali po pošti, kolikor ni s koncedentom drugače dogovorjeno.
Izdajanje in izterjavo računov lahko koncesionar izvede s pomočjo podizvajalca, ki koristi občinski informacijski sistem, ki razpolaga s primerno bazo podatkov.
V. TRAJANJE KONCESIJE
15. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja pet let.
16. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
VI. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
17. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jo zaračunava neposredno uporabnikom dimnikarske službe.
18. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 5% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.
Podrobnejše pogoje plačila iz prejšnjega odstavka tega člena se določi v koncesijski pogodbi.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek proračuna Občine Grosuplje in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb varstva okolja.
VII. IZBOR KONCESIONARJA
19. člen
Koncedent pridobiva koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS v 60 dneh po sprejetju tega odloka. Za javni razpis za pridobitev koncesionarja za opravljanje dimnikarske službe se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97), kolikor v tem odloku ni drugače določeno.
20. člen
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavita najmanj dva ponudnika.
Če je bil prvi javni razpis neveljaven, je lahko ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena ponovni javni razpis veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik, vendar mora biti to navedeno v javnem razpisu.
21. člen
Javni razpis je neuspešen, če do izteka razpisanega roka ni predloženo zadostno število ponudb oziroma, če posamezen v razpisu zahtevani pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih ponudb.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin oziroma, če ni prispela v predpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v tridesetih dneh od poteka razpisanega roka neuspelega razpisa.
22. člen
Odpiranje ponudb je javno, kraj in čas odpiranja pa se določita v javnem razpisu.
Ponudbe odpira in ocenjuje komisija za odpiranje ponudb in izbiro izvajalcev javnih naročil.
Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno prispele ali nepravilno označene) komisija za odpiranje ponudb izloči iz nadaljnjega postopka in jih neodprte vrne ponudnikom.
O postopku odpiranja ponudb sestavi komisija za odpiranje ponudb zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije in navzoči predstavniki oziroma ponudniki.
Po oceni pravilno prispelih ponudb sestavi komisija poročilo, v katerem navede ponudnika, za katerega meni, da je dal najugodnejšo ponudbo glede na pogoje javnega razpisa.
O najboljšem ponudniku s sklepom odloči župan Občine Grosuplje, na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka tega člena.
23. člen
Tajnik Občine Grosuplje izda upravno odločbo o izbiri koncesionarja, ki se vroči vsem ponudnikom javnega razpisa.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali pri javnem razpisu položaj stranke.
24. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se v skladu z zakonom podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Grosuplje.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
25. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
26. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
27. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug, ki so nastali izključno po krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju morebitna vložena sredstva.
28. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
29. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja upravni organ Občine Grosuplje, pristojen za lokalne javne službe, kateremu mora koncesionar kadarkoli med delovnim časom posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem pristojnega upravnega organa Občine Grosuplje vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja storitev, vršiti pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Nenapovedan nadzor je lahko le v primeru, če obstajajo utemeljeni razlogi, sicer pa mora biti napovedan vsaj petnajst dni pred izvedbo. Izvajalec nadzora se izkaže s podpisom župana. O nadzoru se napiše zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Delavci upravnega organa Občine Grosuplje, pristojnega za lokalne javne službe, ki izvajajo nadzor, so dolžni podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor izvajanja dimnikarske službe pooblasti tudi druge organe občine ali pristojno inšpekcijsko službo.
X. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
30. člen
Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe naslednje pravice:
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe,
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster naprav in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščen o času izvajanja dimnikarske storitve,
– pravico dobiti kakovostno dimnikarsko storitev,
– pravico do pritožbe na kakovost storitev,
– in ostale pravice definirane s tem odlokom in državnimi predpisi.
V primeru pritožbe na kakovost storitve, je uporabnik dolžan o tem obvestiti koncesionarja, ali koncedenta oziroma pristojno inšpekcijsko službo.
31. člen
Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe naslednje obveznosti in sicer morajo:
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in nuditi kocesionarju potrebne podatke za vodenje katastra naprav in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe,
– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje dimnikarskih storitev,
– za nove in rekonstruirane naprave naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja, t.i. prvega pregleda in prve meritve o primernosti le-teh,
– pripraviti izvajalcu dimnikarske službe ob neposrednem izvajanju storitev neoviran dostop do vseh naprav, oziroma vstop v vse prostore, v katerih so ali potekajo naprave iz 4. člena tega odloka, ki spadajo pod dimnikarsko službo, omogočiti mora tudi vpogled v načrte naprav in zgradb, če je to potrebno,
– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napravah, uporabi vrste goriva, čas obratovanja, ki ima za posledico spremembo emisije snovi v zrak in vrste ter števila dimnikarskih storitev,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– skrbeti za to, da so njegove naprave pregledane, očiščene in v dobrem stanju.
Če uporabnik ne izpolnjuje navedenih pogojev, je izvajalec dimnikarske službe dolžan to takoj sporočiti koncedentu in pristojnemu inšpektoratu.
32. člen
Kolikor uporabnik naprav iz 4. člena tega odloka storitev odkloni, je dolžan plačati 50% vrednosti računa, ki bi bil izstavljen za opravljeno delo.
XI. DRUGE DOLOČBE
33. člen
Koncesionar mora pred pričetkom izvajanja dimnikarske službe obvestiti uporabnike o pogojih uporabe storitev, rokih in načinih čiščenja oziroma pregledovanja, določenimi z zakonom, podzakonskimi akti in tem odlokom.
34. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
35. člen
Koncesionar je uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam odgovoren za škodo, ki jo zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem te gospodarske javne službe.
36. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le v soglasju s koncedentom.
Koncesionar mora v primeru delnega opravljanja dimnikarske službe na osnovi pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov nastopati v svojem imenu.
XII. KONČNA DOLOČBA
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-1/97
Grosuplje, dne 28. januarja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti