Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

713. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvem polletju leta 1998, stran 1096.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), v skladu s 17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odl. US, 7/93, 43/93 – odl. US in 80/94) in v skladu z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998 (Uradni list RS, št. 87/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvem polletju leta 1998
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvem polletju leta 1998 (Uradni list RS, št. 8/98) se v 1. členu:
– v točki d) točke A) številka ‘667,070.000’ nadomesti s številko ‘599,483.618’,
– v zadnjem odstavku točke A) številka ‘2.493,362.000’ nadomesti s številko ‘2.425,775.618’,
– v točki b) podtočke 1 točke B) številka ‘415,493.647’ nadomesti s številko ‘474,910.029’,
– za točko c) podtočke 1 točke B) doda nova točka č), ki se glasi:
‘ č) 2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
Višina sredstev za ta namen bo določena s proračunom
Republike Slovenije za leto 1998.’,
– v zadnjem odstavku točke B) številka ‘554,263.647’ nadomesti s številko ‘613,680.029’,
– v točki b) podtočke 3 točke C) številka ‘8,000.000’ nadomesti s številko ’16,170.000',
– v zadnjem odstavku točke C) številka ‘1.094,873.000’ nadomesti s številko ‘1.103,043.000’.
2. člen
V 7. členu uredbe se doda nov odstavek, ki se glasi:
‘Rok za uveljavitev zahtevkov za mesec januar 1998 je 15. marec 1998.’
3. člen
V 14. členu se:
– v točki A) na koncu 4. podtočke doda nova alinea, ki se glasi:
‘- so telile po 1. januarju 1998
(velja za privesnice mlečnih pasem).’,
– v točki A) v četrti alinei drugega odstavka 6. podtočke beseda ‘območne’ nadomesti z besedo ‘republiške’,
– v točki C) na koncu 3. podtočke doda novo besedilo, ki se glasi:
‘- regres za plemenske živali se uveljavlja le enkrat,
razen za živali, ki so vključene v gensko banko.’,
– v točki C) v zadnji alinei tabele v podtočki 4 za besedo ‘Samci’ doda besedilo, ki se glasi:
‘- po prvem licenciranju’,
– v točki C) na koncu 5. podtočke doda nova alinea, ki se glasi:
‘- kopijo računa z naslovom kupca in naslovom prodajalca.’.
4. člen
V 15. členu se v 4. točki črta prva alinea.
5. člen
V 19. členu se:
– v sedmi alinei podtočke b) točke 1 podtočke A) točke I besedilo ‘postavke 6333 Pospeševanje pitanja govedi – reja krav dojilj in klavnih prvesnic ter ovac in koz za prirejo mesa’ nadomesti z besedilom ‘II. točke tega člena – Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice’,
– za besedilom pod ‘pod 8, 9 in 10’ podtočke 3.4.3. točke II doda besedilo, ki se glasi:
‘na podlagi zapisnika republiške komisije za licenciranje ovnov in kopije računa o nakupu ali prodaji živali.’.
6. člen
V besedilu za 21. členom se beseda ‘PREHODNA’ nadomesti z besedo ‘KONČNA’.
7. člen
V prilogi 1 se:
– številka ‘0808 10 501’ nadomesti s številko ‘0808 20 501’ in številka ‘0808 10 502’ nadomesti s številko ‘0808 20 502’,
– pri tarifni oznaki ‘2204 29’ pod ‘Podpora v SIT/enoto’ doda ‘**’ ter v opombi navedeni za tarifno oznako ‘2204 29 750’ doda besedilo:
‘** Podpora se uveljavlja za vino, izvoženo do vključno 15. aprila 1998.’.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/98-2
Ljubljana, dne 26. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti