Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

705. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Trebnje, stran 1091.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 19/91, 20/91, 23/96), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 30. seji dne 11. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Trebnje
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Trebnje določi obveznost plačevanja občinskih upravnih taks, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina občinskih upravnih taks je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo upravnih taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejaja pri organih občinske uprave. Občinske upravne takse se smejo zaračunavati za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V določbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je potrebno navesti, da je bila taksa plačana, v kakršnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo sejanja, predvidena v taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90).
Za spise in dejanja v postopkih, ki se začnejo po uradni dolžnosti, se ne plača taksa.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 13,50 SIT in se tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu upravnih taksah, ki jo objavlja Vlada RS, V Uradnem listi RS.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun taksne obveznosti vrednost točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini.
Takse se plačujejo takrat, ko nastane taksna obveznost.
Naravnost od stranke se ne sme sprejeti vloga ali zahteva, za katero ni bila plačana občinska upravna taksa.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge - takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik, pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine – takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja – takrat, ko se vloži zahteva, naj se opravijo.
Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana občinska upravna taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske uprave vseeno pošlje taksnemu zavezancu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
7. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse, pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovano ali premalo kolkovano, vendar odločbe ali drugega akta ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
8. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati, ali je plačal večjo takso kot je določena v taksni tarifi, ima na podlagi pisnega zahtevka, pravico do plačila preveč plačane takse.
9. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka o občinskih upravnih taksah je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
11. člen
Za spise in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do uveljavitvijo tega odloka, se taksa plača po zakonu o republiških taksah.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-02-1/98-1
Trebnje, dne 11. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti