Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, stran 982.

Na podlagi 71. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), ter prvega odstavka 75. in desetega odstavka 79. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister, pristojen za šolstvo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju
1. člen
V 9. členu pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 49/97) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Če predmet poučujeta dva ali več učiteljev, se o skupni oceni dogovorijo. Če dogovora ne dosežejo, odloči o končni oceni oddelčni učiteljski zbor. Za pozitivno končno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi deli predmeta, ki jih poučujejo različni učitelji.”
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen
V 13. členu se na koncu drugega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi:
“Podatek o opravljenih oziroma neopravljenih obveznih izbirnih vsebinah se v ustrezno dokumentacijo vpiše z besedami: opravil oziroma ni opravil.”.
3. člen
V 14. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
4. člen
Za četrtim odstavkom 16. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Dijak, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, se pri tem predmetu ne oceni. Ob koncu pouka v šolskem letu se mu v ustrezen dokument vpiše besedilo: oproščen.”.
5. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Dijak lahko v treh dneh po vpisu ocene v uradni dokument vloži pisni ugovor zoper oceno pri posameznem predmetu.”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“O ugovoru zoper oceno pri posameznem predmetu med šolskim letom odloča oddelčni učiteljski zbor najkasneje v treh dneh po prejemu ugovora. Oddelčni učiteljski zbor preveri ustreznost ocene na podlagi dokumentacije o ocenjevanju in če je potrebno določi ponovno preverjanje znanja pred tričlansko komisijo, v katero ne sme biti imenovan učitelj, ki je dijaka predhodno ocenjeval. “.
V tretjem odstavku se za besedo: “spričevalu” doda besedilo: “oziroma po opravljenem izpitu”.
V četrtem odstavku se za besedo: “komisija” doda besedilo:” iz drugega in tretjega odstavka tega člena”.
6. člen
V 28. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Kot popravni izpiti se opravljajo tudi deli predmeta iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.”.
7. člen
V prvem odstavku 29. člena se za prvim stavkom pika spremeni v vejico in doda novo besedilo, ki se glasi:
“oziroma znanje dijaka, ki želi preveriti znanje iz predmeta, ki ga v programu, po katerem se izobražuje, ni.”
8. člen
V 41. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“Strokovni organi gimnazije določijo, katera znanja mora dijak v naslednjem ocenjevalnem obdobju ponovno preveriti.”
9. člen
51. člen se črta.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-23/98
Ljubljana, dne 16. februarja 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti