Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

708. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1998, stran 1093.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 33. seji dne 18. februarja 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Velike Lašče za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Velike Lašče za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotovijo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Velike Lašče (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1998.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov
           in odhodkov SIT     Račun financiranja
----------------------------------------------------------------
Prihodki       344,721.741           –
Odhodki        344,721.741           –
Primanjkljaj        –
Presežek          –
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči najmanj 0,5% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 1,000.000 SIT odloča župan.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev do višine 1,000.000 SIT med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan.
8. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 500.000 SIT odloča župan.
9. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plačo,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske odhodke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Sredstva za druge osebne prejemke se dodeljujejo na podlagi pismenih zahtevkov.
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo za amortizacijo premičnin in nepremičnin.
10. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1998.
11. člen
Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
12. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi občinska uprava na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog urada, pristojnega za finance.
13. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina odloča občinski svet.
14. člen
Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infrastrukturi se bo Občina Velike Lašče v letu 1998 zadolžila z najetjem posojila do višine, določene s proračunom.
O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 446
Velike Lašče, dne 18. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti