Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

679. Odlok o komunalnih taksah v Občini Komen, stran 1049.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) ter 11. in 16. člena statuta Občine Komen (Uradne objave, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96) je Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks, taksni zavezanci, postopek odmere, način plačila in višina komunalne takse.
2. člen
Predpišejo se naslednje komunalne takse:
1. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori;
2. za uporabo javne površine za parkiranje in druge začasne namene;
3. za glasbene avtomate in igralna sredstva v javnih prostorih;
4. za reklamne napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih.
3. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
4. člen
Plačila komunalnih taks so oproščene Občina Komen in njene vaške skupnosti ter humanitarne organizacije. Plačila komunalne takse za napise, objave in oglase so oproščena tudi društva s sedežem v Občini Komen, ki so registrirana in delujejo skladno z določili veljavnega zakona o društvih, za propagiranje dejavnosti kulturnega ali športnega značaja.
5. člen
Komunalne takse se določajo v točkah in se plačujejo po taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka. Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega odloka 10 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme s sklepom občinski svet do konca koledarskega leta za naslednje leto.
6. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta, oziroma s pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca v katerem je zavezanec obvestil pristojni občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
Okoliščine, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
II. ODMERA KOMUNALNE TAKSE
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan taksne obveznosti po tem odloku prijaviti pristojnemu občinskemu organu pred pričetkom uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni pristojnemu občinskemu organu prijaviti vsako spremembo oziroma druge podatke, ki vplivajo na odmero, obračun in izterjavo komunalnih taks ter prenehanje taksne obveznosti zaradi odstranitve oziroma prenehanja uporabe le-teh.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati podatke o taksnem zavezancu ter podatke in dejstva, ki so potrebna za določitev višine komunalne takse.
8. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek občinskega proračuna.
9. člen
Komunalne takse odmerja in obračunava pristojni občinski organ. Za odmero in pobiranje komunalnih taks lahko župan pooblasti fizično ali pravno osebo.
Podatke za obračun komunalnih taks se pridobi na podlagi prijav taksnih zavezancev oziroma ugotovitev pristojne občinske službe.
10. člen
Taksni zavezanec je dolžan odmerjeno komunalno takso plačati pred pričetkom uporabe taksnega predmeta.
Taksnemu zavezancu, ki ne plača takse vnaprej, mu občinski upravni organ predpiše plačilo takse z odločbo. Takso je zavezanec dolžan plačati v roku 15 dni od prejema odločbe.
11. člen
Pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžne pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov predložiti pristojnemu občinskemu organu dokazilo o plačilu komunalne takse.
12. člen
Komunalne takse so določene v dnevnih, mesečnih ali letnih zneskih.
O odmeri komunalne takse oziroma plačilu se taksnemu zavezancu izda potrdilo o plačilu takse oziroma ustrezna odločba o odmeri taksne obveznosti.
13. člen
Če taksni zavezanec pravočasno ne prijavi taksne obveznosti pristojnemu občinskemu organu ali če ne prijavi pravilnih podatkov, ki so pomembni za obračun taksne obveznosti, mu pristojni občinski organ naloži plačilo kazenske komunalne takse, z odločbo za neprijavljeno oziroma neplačano takso, za čas od pričetka uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov do dneva prijave, v trikratnem znesku neporavnane taksne obveznosti.
Taksni zavezanec je dolžan predpisano kazensko komunalno takso iz prvega odstavka tega člena plačati v roku 15 dni po prejemu odločbe. Če v tem roku taksne obveznosti ne poravna, se komunalna taksa prisilno izterja.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo delavci občinske uprave Občine Komen in druge osebe, ki jih za to pooblasti župan. Na terenu ugotavljajo ali je uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov prijavljena, preverjajo resničnost podatkov izkazanih na prijavi in plačilo komunalne takse.
III. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če v določenem roku ne prijavi taksne obveznosti, za katero je po tem odloku predpisana komunalna taksa ali prijavi netočne podatke o uporabi oziroma namestitvi taksnih predmetov.
Pravna oseba se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki namesti taksni predmet na mestu, ki ni predvideno za nameščanje taksnih predmetov ali če namesti taksni predmet za katerega je potrebno dovoljenje, brez dovoljenja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete za katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojni občinski službi v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Ta odlok se uporablja za območje Občine Komen in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju Občine Komen preneha uporabljati odlok o komunalnih taksah v Občini Sežana (Uradne objave, št. 34/91).
Št. 06202-04/98
Komen, dne 18. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
Posebni del Tarifa komunalnih taksTarifna številka 1

Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori

1.1. Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori

- od vsakega začetega m2 mesečno 50 točk

Pojasnila:

1. Taksni predmet po tej tarifi je uporaba pločnika in druge javne površine pred poslovnim

prostorom oziroma v neposredni bližini, za neposredno opravljanje dejavnosti, kot se opravlja v tem

prostoru in vsaka drugačna omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih interesov

(zagrajevanje javne površine pred poslovnim prostorom).

2. Za javne površine se štejejo urejene in neurejene površine, ki so namenjene javnosti, kot npr.

ceste, ulice, pločniki, trgi, zelenice, parkirišča.

3. Taksni zavezanci so tisti, ki uporabljajo javni pločnik in drugo javno površino ter morajo za te

namene pridobiti posebno dovoljenje občinskega upravnega organa.Tarifna številka 2

Za uporabo javnega prostora za parkiranje in druge začasne namene

2.1. Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov

- za osebni avtomobil - mesečno             250 točk

- za tovorno vozilo - mesečno              900 točk

- za avtobus - mesečno                 1000 točk

2.2. Za priložnostno prodajo

- za vsak m2 površine dnevno               10 točk

2.3. Za druge začasne namene

- za vsak m2 površine dnevno               5 točk

Pojasnilo:

1. Za rezerviran parkirni prostor po tej tarifi se šteje uporaba rezerviranih parkirnih prostorov na

javnih površinah.

2. Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določeni namen, ki ne predstavlja

izvirne namembnosti tega prostora (uporaba prostora za postavitev kioskov, stojnic in drugih

začasnih objektov za sezonsko turistično ponudbo, parkiranje ob večjih prireditvah, cirkusi, zabavni

parki in podobno).

3. Taksni zavezanec je uporabnik prostora oziroma organizator prireditve.Tarifna številka 3

Za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih lokalih

3.1. Za elektronske igralne avtomate na denarne dobitke v javnih lokalih, razen za igralne avtomate,

za katere se plačuje posebna taksa na podlagi zakona o igrah na srečo

- za vsak igralni avtomat mesečno           1000 točk

3.2. Za vse ostale elektronske in druge igralne ter glasbene aparate

- za vsak igralni aparat mesečno            500 točk

- za vsak glasbeni avtomat mesečno           200 točk

Pojasnila:

1. Javni lokali v smislu tega odloka so gostinski poslovni prostori (restavracije, gostilne,

okrepčevalnice, bifeji…) in podobni prostori, kot tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in

drugi prostori, v katerih se izvaja gostinska dejavnost. Kot javni lokali se štejejo tudi cirkusi, zabavni

parki in druga potujoča zabavišča.

2. Taksni zavezanci so lastniki oziroma uporabniki poslovnih prostorov, v katerih so nameščeni

taksni predmeti, čeprav niso lastniki taksnih predmetov.

3. Taksni predmeti po tej tarifi so vse mehanske in elektronske naprave, katerih uporabo morajo

stranke plačati, ne glede na obliko plačila (gotovina, žetoni…).Tarifna številka 4

Za reklamne napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače

označeni na javnih mestih

4.1. Elektronske table in drugi svetlobni napisi

- do enega m2 mesečno                 150 točk

- za vsak nadaljnji m2 mesečno            100 točk

4.2. Reklamni napisi, objave in oglasi na panojih

- do enega m2 mesečno                 60 točk

- za vsak nadaljnji m2 mesečno             40 točk

4.3. Transparenti in druge oblike visečih reklam

- za vsak m2 dnevno                  1 točka

Pojasnilo:

1. Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, za katere se

objavlja reklamni napis, objava ali oglas. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče

identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin ali objektov na katerih

je taksni predmet nameščen.

2. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni površini, kadar je nameščen

tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven v odprt prostor, ne glede na lastništvo

nepremičnine, na kateri je taksni predmet nameščen.

3. Za taksni predmet se ne šteje označba državnega in občinskega organa, zakonsko obvezna

označba firme na zgradbi firme, označba poslovne enote ter seznam predmeta poslovanja družbe

oziroma samostojnega podjetnika posameznika na sedežu ali poslovni enoti.

4. Plačila takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene tudi objave državnih organov,

objave političnih strank v predvolilnem obdobju, reklamni napisi in oglasi, ki opozarjajo na naravne

in kulturne znamenitosti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti