Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

711. Odlok občinskih upravnih taksah v Občini Videm, stran 1095.

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97 ter odločb US RS, št. 45/94, 20/95, 73/95, 9/96 39/96, 44/96 in 14/97), 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 12. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 11/95 in Uradni list RS, št. 23/97), je Občinski svet občine Videm na seji dne 29. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Videm
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske upravne takse, taksne zavezance, višini in način plačila takse. Višina takse je določena v tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo takse je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zarčunavati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo katerih se opravijo dejanja predvidena v taksni tarifi.
5. člen
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, kot jih določa zakon o upravnih taksah.
III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS
6. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka znaša 13,50 SIT in se tekoče usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jih objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednosti točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA TAKS
7. člen
Takse se plačujejo v gotovini, takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo, če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja, takrat, ko se vloži zahteva naj se odpravijo.
8. člen
Naravnost od strank se ne sme sprejeti vloga ali zahtevek, za katero ni bila plačana taksa.
Če prispe vloga po pošti, se pošlje taksnemu zavezancu pismen opomin, naj v 10 dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi vlogo in zahtevek za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajhnem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči stranki, preden ta ne plača takse po opominu.
9. člen
Če taknsi zavezanec tudi po opominu ne poravna takse ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek tudi taksno vlogo, vendar odločbe oziroma druge listine ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, ki jih imajo slovenski državljani.
11. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati, ali je plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotne oziroma dela preveč plačane takse na podlagi pismenega zahtevka.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/97
Videm pri Ptuju, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.
TAKSNA TARIFA
1. VLOGE Taksa v točkah


Tarifa št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana kakšna druga taksa                    5
Opomba: Taksa se ne plača za poznejše vloge, ki se navezujejo na že vloženo vlogo.

Tarifa št. 2

Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo          120


Tarifa št. 3

Za vloge o odkupu, menjavi, prenosu
ali najemu družbene lastnine v splošni rabi
in za vloge o dokupu, menjavi, prenosu
ali najemu nepremičnine družbene lastnine
z imetnikom pravice uporabe oziroma
lastninske pravice                        100

Tarifa št. 4

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinsko dejavnost.             20


Tarifa št. 5

Za vlogo o izdaji soglasja za prireditve              20


Tarifa št. 6

Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij            20


Tarifa št.7

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep
izdan v upravni zadevi                       20II. POTRDILA; OGLEDI


Tarifa št. 8

Za potrdila, izdana na podlagi uradnih
evidenc, če ni drugače določeno                  10


Tarifa št. 9

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka                      20


Tarifa št. 10

Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč
po veljavnem družbenem planu in prostorskih
izvedbenih aktih občine                      20


Tarifa št. 11

Za ogled na terenu ob postopkih
pri posegih v prostor                       100


Tarifa št.12

Za vsa potrdila, za katera ni predpisana
posebna taksa                           20


III. ODLOČBE

Tarifa št. 13


Za izdajo odločbe o obratovalnem času
trgovin in dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov       30


Tarifa št. 14

Za vse odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa                           20


IV. OPOMIN

Tarifa št. 15

Za opomin za plačilo takse od zneska
neplačane takse                          20

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti