Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

669. Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje, stran 998.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 72/94 in 14/95), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 35/97), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94) ter 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 36. seji dne 28. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pogoje in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov priključenih na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija) ter pravice in obveznosti upravljalcev in uporabnikov teh objektov in naprav.
2. člen
Upravljalec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ki služijo enemu ali več naselij v Občini Grosuplje je pooblaščen izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: upravljalec).
3. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki stalno ali občasno odvaja odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
4. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode in je v upravljanju upravljalca.
5. člen
Upravljalec je dolžan v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti Občinskemu svetu občine Grosuplje v obravnavo in sprejem pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav določa podrobnejša navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in doseže zanesljivo delovanje.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV
6. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren uporabnik so:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje, čiščenje in nevtralizacijo odpadnih voda,
– dvoriščna kanalizacija,
– spojni kanal z revizijskim jaškom,
– kontrolni jašek na spojnem kanalu,
– lokalne čistilne naprave industrijskih objektov ali obrtnih delavnic,
– kanalski priključek od zbirnega jaška do iztoka v javno kanalizacijo – hišni priključek.
7. člen
Za meteorno kanalizacijo, ki služi za odvodnjavanje voda iz cestnih površin, je odgovoren upravljalec oziroma vzdrževalec ceste.
8. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljalec, so:
– zbirni kanali z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– zadrževalni bazeni visokih voda,
– črpališča in prečrpavališča odpadnih in drugih voda,
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda in
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno obratovanje javne kanalizacije in so v pravilniku upravljalca opredeljeni kot objekti in naprave upravljalca.
9. člen
Upravljalec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 8. člena tega odloka.
Upravljalec je dolžan voditi register priključkov na javno kanalizacijo.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
10. člen
V naseljih, kjer obstaja javna kanalizacija, je nanjo, če je to tehnično izvedljivo, obvezna priključitev vseh objektov, ki proizvajajo odpadne vode. V primeru naselja, kjer je javna kanalizacija in priključitev nanjo ni tehnično izvedljiva, je uporabnik dolžan, do zgraditve javne kanalizacije interno omrežje za odpadne vode zaključiti z vodotesno greznico, ki mora biti dimenzionirana in izvedena v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Greznico prazni pooblaščeni izvajalec po predhodnem naročilu uporabnika (pogodba).
Po izgradnji nove kanalizacije so se v roku šest mesecev, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, nanjo dolžni priključiti vsi objekti iz prvega odstavka tega člena. Stroški za vsako priključitev na javno kanalizacijo bremenijo uporabnika.
11. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo mora uporabnik pridobiti soglasje upravljalca za vse posege ter spremembe namembnosti objektov ali dela objektov, ki vplivajo na povečanje odpadnih voda in spremembe kvalitete odpadnih voda. Prav tako mora uporabnik pridobiti soglasje upravljalca ob priključitvi obstoječega objekta na javno kanalizacijo.
Splošne pogoje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje predpiše upravljalec s pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda.
12. člen
V soglasju za priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje mora upravljalec določiti:
– minimalni odmik novogradnje od kanalizacijskega omrežja,
– traso, globine in preseke priključenih cevi,
– lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalskega jaška pred priključkom oziroma na priključku hišne ali skupinske kanalizacije na javno kanalizacijo,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa kanalizacijskega priključka,
– pogoje za priključitev industrijskih oziroma tehnoloških vod,
– pogoje za križanje podzemnih vodov s kanalizacijskim omrežjem,
– posebne pogoje.
13. člen
Upravljalec je dolžan izdati soglasje za priključek na javno kanalizacijo, če uporabnik ob vlogi predloži ustrezno dokumentacijo, če to dopušča prepustnost omrežja in če so izpolnjeni vsi drugi tehnični pogoji, ki so navedeni v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvodnjavanje odpadnih in padavinskih voda. Soglasje se izda v roku 30 dni.
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev na javno kanalizacijo, ko je uporabnik izpolnil vse pogoje, določene v soglasju in poravnal predpisano priključno takso.
Priključitev na javno kanalizacijo sme izvesti upravljalec, oziroma strokovno usposobljeni in registrirani izvajalec, pod strokovnim nadzorom, ki ga zagotovi upravljalec.
14. člen
Vsa vzdrževalna in obnovitvena dela na javni kanalizaciji izvaja upravljalec ali od njega pooblaščena organizacija ali oseba.
S hišno kanalizacijo in hišnim priključkom gospodari uporabnik, ki je dolžan vzdrževati priključek v brezhibnem stanju.
IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
15. člen
Pri tehničnem pregledu objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki ga predpiše upravni organ, upravljalec preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji oziroma določila tega odloka in pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav.
Če pri gradnji niso bili upoštevani vsi zahtevani pogoji, upravljalec ne prevzame objektov in naprav v upravljanje, dokler niso odpravljene vse pomanjkljivosti.
Po opravljenem tehničnem pregledu in izdanem uporabnem dovoljenju, upravljalec prevzame objekte in naprave za odvajanje odpadnih in padavinskih voda v upravljanje.
V. PLAČILO KANALŠČINE
16. člen
Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati stroške uporabe kanalizacije oziroma odvajanja voda in stroške čiščenja odpadnih voda od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo. Cene so diferencirane in se določajo za gospodinjstvo in gospodarstvo v skladu s faktorjem onesnaženosti, ki je določen v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda. Za posamezni objekt se kanalščina plačuje po isti tarifi kot vodarina.
Osnova za zaračunavanje stroškov za odvajanje voda in za čiščenje odpadnih voda je količina porabljene pitne vode iz javnega ali internega vodovoda, količina porabljene tehnološke vode iz drugih virov, ki je evidentirana preko vodomernih mest ter stopnja onesnaženosti odpadne vode, ki se določi s pravilnikom.
VI. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
17. člen
Zaščita I. varstvenega pasu varovanih območij vodnih virov je primarna pravica in dolžnost uporabnikov in upravljalca.
18. člen
Upravljalec javne kanalizacije ima predvsem naslednje obveznosti:
– skrbi za redno odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– skrbi za čiščenje odpadnih voda,
– nadzira delovanje komunalnih objektov in naprav z rednimi in izrednimi pregledi najmanj dvakrat letno,
– na stroške uporabnika vodi nadzor in evidenco nad kvaliteto tehnoloških voda priključenih na javno kanalizacijsko omrežje,
– pripravlja letni plan vzdrževanja oziroma obnove kanalizacijskega omrežja,
– popravlja okvare in poškodbe javne kanalizacije,
– obnavlja dotrajano omrežje, objekte in naprave,
– skrbi za zavarovanje komunalnih objektov in naprav,
– nadomešča dele omrežja zaradi potreb po večji propustnosti,
– zamenjuje zastarelo omrežje in naprave s sodobnejšimi in funkcionalnejšimi na podlagi ustrezne dokumentacije,
– odpravlja poškodbe na javni kanalizaciji zaradi elementarnih nesreč in drugih nezgod ali nepravilne rabe,
– skrbi za odstranjevanje odpadnih voda iz greznic, čistilnih naprav in komunalne deponije,
– na podlagi sprejetega finančnega načrta komunalnega gospodarstva in varstva okolja Občine Grosuplje za tekoče leto skrbi za reševanje vaških čistilnih sistemov (manjše čistilne naprave),
– izdajati uporabnikom ustrezna soglasja in jim omogočiti priključitev,
– druge naloge, ki bi lahko okvarile javno kanalizacijo.
19. člen
Uporabnik ima pri odvajanju odpadnih in padavinskih voda v javno kanalizacijo naslednje obveznosti:
– redno vzdrževanje naprav, za katere je odgovoren,
– opozarjati upravljalca na poškodbe, ki jih opazi na javni kanalizaciji,
– posredovati analize odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi, pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav in posebnimi zahtevami inšpekcijskih služb. Kolikor tega ne izvaja, bo to storil upravljalec na stroške uporabnika.
VII. VARNOSTNI UKREPI
20. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno neposredno odvajati in odmetavati smeti, ki bi škodovale javni kanalizaciji in delavcem, ki delajo pri vzdrževanju javne kanalizacije, predvsem:
– odpadne vode iz greznic in hlevov,
– odpadne vode, ki vsebujejo koncentrirane kisline ali alkalije,
– vode, pomešane s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
– vode, ki bi kvarno vplivale na material, iz katerega so grajeni kanali,
– povzročiteljev nalezljivih bolezni ali drugih snovi, ki škodljivo vplivajo na zdravje,
– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene ali eksplozivne pline,
– gnoj, pepel, kosti, mavec, cement, usnje, pesek, konzerve, steklo ali druge podobne materiale,
– industrijsko odpadno vodo, ki ima temperaturo nad 30 stopinj Celzija,
– druge snovi, ki kvarno vplivajo na javno kanalizacijo in jih določi upravljalec v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav,
– druge snovi, ki kvarno vplivajo na vodno floro in favno.
Vse odpadne vode, ki brez predčiščenja ne ustrezajo pogojem upravljalca glede izpusta, mora uporabnik pred spuščanjem v javno kanalizacijo očistiti oziroma nevtralizirati v internih čistilnih napravah, ki jih je dolžan sam zgraditi in redno vzdrževati. Pred pričetkom gradnje mora pridobiti soglasje upravljalca javne kanalizacije. Upravljalec ima pravico in dolžnost kontrolirati čistilne naprave, ki služijo kot predčiščenje na stroške uporabnika.
21. člen
Upravljalec ima pravico odpovedati uporabnikom odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naslednjih primerih:
– če se objekt poruši,
– če izpust ne izpolnjuje pogojev iz soglasja,
– če stanje uporabnikovih objektov ogroža življenje in zdravje ljudi,
– če uporabnik z odpadno vodo odvaja v kanalizacijo snovi navedene v 20. členu in
– če ni poravnal storitve.
Uporabnik je dolžan poravnati izvajalcu stroške prekinitve in ponovne priključitve, kakor tudi nastalo škodo na objektih in napravah javne kanalizacije in čistilne naprave, ki nastane zaradi izpusta škodljivih snovi v javni kanal.
VIII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA IN NADZORA JAVNE IN OSTALE KANALIZACIJE
22. člen
Upravljalec ima pravico dostopa do vseh kanalizacijskih objektov in naprav zaradi njihovega vzdrževanja, zaradi meritev ter snemanj, zaznamovanj in podobno, ne glede na to, kdo je imetnik pravice uporabe, lastnik ali upravljalec tega objekta, oziroma naprave ali zemljišča, na katerem se nahajajo kanalizacijski objekti ali naprave. Upravljalec je dolžan škodo na zemljišču, ki bi nastala zaradi vzdrževanja kanalizacijskih objektov in naprav, poravnati. Škodo oceni sodni cenilec ustrezne stroke.
Upravljalec ima pravico kontrolirati vse kanalizacijske objekte in naprave ter čistilne naprave in druge naprave, ki so priključene na javno kanalizacijo, čeprav po določilih tega odloka ne spadajo pod javno kanalizacijo.
23. člen
Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju ter na objektih in napravah ali ki povzroči škodo zaradi škodljivih odplak, jo je dolžan povrniti.
24. člen
Upravljalec je dolžan skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrževanje in nadzor koriščenja javne kanalizacije. Nadzor koriščenja javne kanalizacije lahko obsega tudi občasne preglede obratovanja in vzdrževanja notranje kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov in naprav se mora voditi poseben dnevnik.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z denarno kaznijo od 40.000 do 100.000 SIT se kaznuje upravljalec, ki krši: prvi odstavek 5. člena, 9. člen, prvi in drugi odstavek 13. člena, prvi odstavek 14. člena, tretji odstavek 15. člena, 17., 18. in 24. člen.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik, ki krši: 10., prvi odstavek 11. člena, tretji odstavek 13. člena, drugi odstavek 14. člena, prvi odstavek 16. člena, 17. in 19. člen.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 20. in drugi odstavek 21. člena in 23. člen tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja komunalni redar in druge pristojne inšpekcijske službe.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 43/86).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-71/96
Grosuplje, dne 28. januarja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti