Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

690. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Strojnske Reke, stran 1062.

Svet Občine Ravne-Prevalje je na podlagi 49. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 14/84 in Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97) na 37. seji Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje dne 5. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Strojnske Reke
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Strojnske Reke (št. 350-11/88-4, datum: 28. 9. /september/1989, MUV št. 17/89).
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Strojanske Reke (v nadaljnjem besedilu: PUP) je pod št. 075/UOP-1997 v aprilu 1997 izdelal Urad za okolje in prostor Občine Ravne-Prevalje
2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
PUP vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Izjave
2. Obrazložitev PUP
3. Soglasja k PUP
4. Odlok PUP
B) Grafični del
1. Prikaz območja na topografski karti         M 1:25000
2. Prikaz območja na temeljnem
topografskem načrtu – pregledna karta          M 1:5000
3. Prikaz območja na preglednem
katastrskem načrtu                   M 1:5000
4. Prikaz območja na
zemljiško–katastrskem načrtu              M 1:2880
5. Prikaz območja na
zemljiško–katastrskem načrtu              M 1:1000
3. člen
Drugi odstavek 3. člena se dopolni:
K.o. Tolsti vrh
“– 457/2, 457/3, 469/4, 469/3, 469/5, 457/4, 469/6, 457/5, 457/6, 457/8, 457/7, 464/6, 457/9, 457/11, 457/10, 467/7, 464/8, 464/2, 464/3, 464/5, 464/4;”
4. člen
V 11. členu se črtata četrti in peti odstavek.
Navedena odstavka se nadomestita z naslednjim:
“– Potrebni odmiki od prometnih površin se ugotavljajo v lokacijskem postopku, na podlagi obstoječe oblikovanosti območja (gradbene linije), podatkov o prometnici, podatkov o morebitni širitvi prometnice, obstoječe gostote prometa na prometnici, podatki investitorja objekta o prometnici,o dejavnosti in zmogljivosti objekta, prometno-tehničnih pogojev upravljalca cest in resornih inšpektorjev (požarni, komunalni, zdravstveni)”
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek, dosedanji sedmi odstavek pa šesti odstavek.
5. člen
18. členu odloka se doda nova, šesta alinea:
“– v primeru, da na omenjenem območju ni izgrajenih komunalnih vodov in naprav, je možno posamezne objekte navezovati:
– odplake: nepretočne vodotesne greznice v skladu z navodili upravljalca oziroma koncesionarja,
– vodovod: možni priključki na zasebne vodovode ob pridobitvi ustreznega A-testa o kvaliteti vode”
6. člen
Črta se 19. člen v celoti.
7. člen
Spremeni se 20. člen, ki se pravilno glasi:
PUP in spremembe in dopolnitve PUP Strojanska Reka so stalno na vpogled občanom in organizacijam na Uradu za okolje in prostor Občine Ravne-Prevalje.
8. člen
Spremeni se 21. člen, ki pravilno glasi:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana.
9. člen
Dopolni se 22. člen z novim, drugim odstavkom:
“– Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati za območje, navedeno v 3. točki tega odloka določila Zazidalnega načrta “Hudopisk” – za gradbene parcele št. 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ter cesti D, E in F (MUV, št. 20/86)”.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-1/98-61
Ravne na Koroškem, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti