Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1947. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-I)
1948. Zakon o telekomunikacijah (ZTel)
1949. Zakon o poštnih storitvah (ZPSto)

Drugi akti

1950. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1951. Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči
2014. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo polletje leta 1997

Odloki

1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

Sklepi

2015. Sklep o spremembi sklepa o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Belo Horizonte

MINISTRSTVA

1953. Odredba o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov državnega pravobranilca
1954. Soglasje k aktu o ustanovitvi Prežihove ustanove
1955. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove - Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka
1956. Soglasje k aktu o ustanovitvi Mednarodne akademije, ustanove za management in informacijske tehnologije
1957. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu ustanove Fondacije Elan Vital
1958. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu ustanove IFJ/FIEJ, Koordinacijski center za neodvisne medije s področja Balkana
2016. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč
2017. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva
2018. Odredba o obrazcu za obračun davka na izplačane plače
2019. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo

USTAVNO SODIŠČE

1959. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 103. člena zakona o upravi ni v neskladju z ustavo
1960. Sklep, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje tretjega odstavka 128. člena zakona o igrah na srečo

BANKA SLOVENIJE

1961. Sklep o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
1962. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic

SODNI SVET

1963. Sklep o višini zneskov drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1964. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih državnih pravobranilcev
1965. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil državnih pravobranilcev
1966. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 1997
1967. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1997

OBČINE

Brezovica

1968. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 1997
1969. Odlok o oskrbi s pitno vodo
1970. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Brezovica

Brežice

1971. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1972. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem v Občini Brežice

Celje

1973. Nova višina prispevka investitorjev
2005. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območja vaških skupnosti: Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica in Vezovje v KS Slivnica pri Celju
2006. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območja VS Gorica pri Slivnici, Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica in Vezovje v KS Slivnica pri Celju

Črenšovci

1974. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci

Črnomelj

1975. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Stari trg ob Kolpi

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

1976. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

Grosuplje

1977. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 1997
1978. Odlok o zazidalnem načrtu Nova šola Brinje
1979. Odlok o dopolnitvi odloka o občinskih upravnih taksah
1980. Sklep Občine Grosuplje o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1981. Sprememba pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem

Idrija

1982. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 1997
1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 bivše Občine Idrija
1984. Razpis drugega kroga naknadnih (nadomestnih) volitev župana Občine Idrija

Kobilje

1985. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1997
1986. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje

Komen

1987. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Komen
1988. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komen

Lenart

1989. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

Lendava

1990. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Lendava
1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava

Mislinja

1992. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja

Moravske Toplice

1993. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice
1994. Odlok o davku od premoženja v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

1995. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1996. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto
1997. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za servisno-poslovno cono Zalog

Osilnica

1998. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 1997

Pivka

1999. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Pivka Center

Rogaška Slatina

2000. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
2001. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Rogatec

2002. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec

Sveti Jurij ob Ščavnici

2003. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1997
2004. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za potrebe občanov na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

2007. Sklep Občinskega sveta občine Škofja Loka o podelitvi naziva častnega občana Občine Škofja Loka

Tržič

2008. Sprememba odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič
2009. Sprememba odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič
2010. Sprememba odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

Turnišče

2011. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Turnišče

Vrhnika

2012. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Železniki

2013. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Rudno

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

35. Zakon o ratifikaciji Konvencije o odpravi prisilnega dela (MKOPD)
36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Evropske konference za molekularno biologijo (MUEKMB)
37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi (MSECSVN)
38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodnega centra za senzorično oceno vina (MSUMCSOV)
39. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah (BATKTN)
40. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike u urejanju vojnih grobišč (BITUVG)
41. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o prevzemu oseb na državni meji (BITPODM)
AAA Zlata odličnost